BgEconomist,Конкурс Млад икономист

Поздравително слово на проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Председател на УС на Съюза на икономистите в България по повод Деня на икономиста, 11 юни 2017 г.

11 юни , 2017  

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми участници в Националния конкурс“Млад икономист2017г“,

Уважаеми учители, научни ръководители и консултанти на кандидатите в Конкурса,

Уважаеми членове  на Съюза на икономистите,

Уважаеми колеги,

Днес, 10 юни  имам честта  с участието и личното присъствие на почетния председател на Съюза на икономистите в България много уважавания професор Делчо Порязов, от името на ръководството на СИБ и от мое име да открия официалната церемония за награждаване на победителите в 13-тото издание на националния конкурс „Млад икономист 2017“.

Позволете ми по този повод да отбележа, че по традиция с тази церемония Съюзът на икономистите чества Деня на икономиста -11 юни. Имам особената привилегията да ви честитя професионалния празник на българските икономисти и да ви пожелая много здраве, много успехи на професионалното и житейско поприще, по-високо творческо самочувстие и мотивация за постигане на по-ефективни икономически решения!

Като организатори на Националния конкурс и като домакини на днешния празник, ние от Съюза на икономистите заслужено можем да отбележим с гордост и морално удовлетворение историческите достойнства и актуалните постижения  и ангажименти на Съюза на икономистите  за обединяване на усилията на българските икономисти като професионална общност в приноса им за икономическото развитие на България.

Най-напред, нека да отдадем заслуженото уважение на учредителите на Съюза на икономистите, активни радетели и обществени дейци, които през трудни исторически времена са осмислили и въздигнали идеята за общественото единение на икономистите в България в полза на народното добруване.

 • Ние, като наследници на  Българското икономическо дружество, което е едно от първите съсловни и професионални сдружения, създадени след Освобождението (1895 г.) сме длъжни да пренесем безкористния стремеж за икономически напредък, който са имали първоучредителите. Нека да сме достойни продължители на традицията Съюза на икономистите да бъде творческото средище за единение на българските икономисти в  дискусиите и и творческите инициативи за стопанския напредък на България.
 • На съвременния етап сме призвани като родолюбиви българи да издигнем на ново равнище и да дадем нов тласък на благородната инициатива на първоучредителите – да се работи за „напредъка на народния поминък“. Имаме какво да подобрим в своето единение и активност като организация от колективни и индивидуални членове в името на постигането на по-голям икономически напредък на страната ни ! Очаквам да сме още по-солидарни в постигане на полезни решения в интерес на българската икономическа наука и стопанска практика!
 • От неотдавна Съюзът на икономистите е пререгистриран като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза и за дейността ни има нови възможности и предизвикателства да бъдем социално отговорни!

В условията на сложни трансформации в глобален и европейски контекст икономиката на съвременна България се нуждае  в още по-висока степен от икономическата наука и съвременно икономическо управление, за да се постигне реален напредък в ускоряването на стопанския растеж и  повишаването на общественото благосъстояние с оглед на икономическото и социално сближаване с развитите страни в хода на икономическата ни интеграция в Европейския съюз.

Темата на тазгодишния Национален конкурс :“Млад икономист 2007г:Гласът на младите за силна икономика!“ е посветена на „Икономическото неравенство в 21 век“. Конкурсът даде възможност да призовем младите хора на България да изразят своето отношение и социална ангажираност по различни аспекти на неравенството в българската икономика.

Факт е, че темата за икономическото неравенство заема важно място не само в дневния ред на българските икономисти.  Икономическата наука в глобален мащаб през последното десетилетие отбеляза напредък по тази тема не само като последица от Глобалната финансова и икономическа криза и Европейската криза, но и под натиска на социалното напрежение в последвалия посткризисен период от забавянето на стопанския растеж, стагнацията и понижаването на доходите  в условията на преструктуриране на пазарите на капитал и труд в развитите и нововъзникващите пазарни икономики.

Икономическите предизвикателства пред българското общество във връзка с неравенството са остри и ще останат актуални не само за настоящето, но и за бъдещите поколения икономисти.

 • България се отличава с много ниско равнище на доходите на домакинствата в сравнение със страните от ЕС.  При това продължава да се утежняват последиците от неблагоприятния разпределителен механизъм на макроикономическото развитие в индивидуалните доходи.
 • С нова сила възникват проблемите на противопоставянето на труда и капитала.Тревожна е например лошата практика и честотата на прояви на „новото робство“ на трудонаетите и нуждата от по-добра правна уредба на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
 • Доходите на домакинствата значително изостават от динамиката на БВП. Българските домакинства се отличават с висока степен на лишения на елементарни блага. Това с особена сила се отнася за най-бедните слоеве на обществото. Основните социални групи в неравностойно положение са възрастните хора, нискообразованите хора, безработните и домакинствата с неработеши членове, както и домакинствата в селските райони.
 • В условията на демографската криза и застаряването на населението на България възникват нови форми на икономическо неравенство като неравенство в достъпа до образование и здравеопазване.
 • Обществото ни изпитва затрудненията от кризисните процеси и принудата за въвеждане на нови преразпределителни механизми за социална защита на социално слабите в достъпа им до задължителните публични блага като неотложната медицинска помощ и задължително образование.

За икономистите в България , не на последно място във връзка с членството ни в ЕС, безспорно предстои решаването на нови задачи по повод на икономическите неравенства. С предстоящото приемане в ЕС на ангажиментите на страните членки във връзка с новия „Социален стълб“ в икономическото управление в ЕС ще са необходими нови решения на национално равнище във връзка с изискванията за осъвременяване на Европейския социален модел . Ролята на социалните държави в ЕС няма да се отнася единствено до пазара на труда, но ще се ангажира по-силно с функционирането на системите за социална сигурност, борбата срещу бедността и социалното изключване, както и инвестициите в образованието, грижите за децата, здравното обслужване, социалните услуги и други основни публични услуги.

 • И на това поприще българските икономисти ще бъдат полезни да дадат приноса си с иновативни идеи и с мотивацията за социална ангажираност към българското общество!

Ние сме удовлетворени от широкия отзив сред учещата и работещата младеж да участват със свои разработки и есета  по темата на тазгодишния конкурс: „Икономическото неравенство в 21 век“. Представените разработки са доказателство, че младите хора в България проявяват дълбоко осъзнато разбиране за предизвикателствата, които различните прояви на неравенствата  създават за  икономиката и обществото ни.

Участниците в конкурса показват безспорно най-голямото и важно достойнство, което икономистът трябва да притежава и усъвършенства в своето професионално поприще:

 • да бъде честен и обективен в овладяването на реалните факти и тяхната оценка,
 • да повишава знанията и уменията си да прави икономически оценки, както и
 • да бъде социално ангажиран и отговорен при аргументацията на своите икономически идеи и решения.

В заключение искам да споделя оценката, че Конкурсът „Млад икономист 2017г.“ се превърна в добра традиция, с която ние, членовете на СИБ има за какво да се  гордеем и какво да споделяме като успешни резултати  и завоювани позиции през годините. Утвърждава се партньорството с избрания за текущата година съорганизатор и спонсор на Конкурса университет.

Благодаря от името на СИБ на тазгодишния ни партньор: Пловдивският университет „Пайсий Хилендарски“, представен от Стопанския факултет на Университета.

Благодаря на всички участници в Националния конкурс, на техните учители и научни ръководители и консултанти!

Благодаря на подкрепящите ни за специалните награди традиционни спонсори на конкурса и наши партньори – Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал, „Стара планина Холдинг“, „Корпорация за технологии и иновации“ АД – Пловдив, Стопанска академия – Свищов, Фондация „Атанас Буров“, Фондация „Проф.д-р Велеслав Гаврийски“,  „Eтик Финанс“ АД – Пловдив и  Фондация „Проф. д-р Минко Русинов“.

Нека да ни е честит Празника на българските икономисти!

София 10 юни 2017г.                                   Проф. Татяна Хубенова-Делисивкова

, ,


One Response

 1. Димо Райчев.член на СИБ каза:

  Благодаря Ви, професор Хубенова за добрите слова и пожелания по-случай празника на икономиста ! Бъдете жива и здрава ! Успешна работа за благото на Родината ни !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.