BgEconomist

Стартира тринадесетия национален конкурс „Млад икономист 2017 г.“

22 фев. , 2017  

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

обявява Тринадесетия национален конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017г.

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

 НА ТЕМА: „ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕРАВЕНСТВО В 21 ВЕК“

Съорганизатор и Генерален спонсор на конкурса за 2017 г. е

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ“


          Участници в конкурса могат да бъдат: 

 • ученици в средните училища, без ограничения на специалността;
 • студенти /бакалавър, магистър/ в български и европейски университети;
 • докторанти и асистенти в български и европейски университети;
 • млади предприемачи до 29 годишна възраст.
 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка; 
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора.
 •  Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
  • име, презиме и фамилия;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон, email;
  • име и адрес на училището/учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/; име и адрес на фирмата или на административната институция, заемана длъжност.
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се изпращат:

 в 2 (два) екземпляра на хартиен носител по пощата

 и

по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg

 • Разработките се изпращат: до 11 май 2017г. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски“ №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „“Млад икономист-2017г.“, За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: +359 87 701 1710; e-mail: unieconom@abv.bg

Награди  за участието в конкурса:

първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории участници  получават парична награда;

второ, носителите на специална награда получават парична или предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на представената разработка с техния предмет на дейност;

трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота;

четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

 • Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2017-2018г. в Пловдивския университетПаисий Хилендарски”, който е съорганизатор и генерален спонсор на конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2017г.”  ще се състои на 10 юни 2017г.,  събота, по повод 11 юни – Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С. Раковски” 108, зала 4. 
 • Неполучените на 10.06.2017г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: https://bgeconomist.bg/

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката,  предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и решение по конкурсната тема, това е Вашият шанс да го споделите!

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса„Млад икономист 2017”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ,  гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2017”

       

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017г.“

на тема: „Икономическото неравенство в 21-ви век“

/анотация/

Икономическото неравенство е факт, който не може да се пренебрегва, а трябва да се анализира, оценява и изучава при търсенето на начини за неговото ограничаване, респективно  за овладяване на негативните му последствия. То е вид неравенство и се изразява в отношения на неадекватност между конкретни измерения  от икономическия живот на личността: собственост, доходи, потребление, според неравенството в доходите зависимост на достъпа на индивида до образование и здравеопазване и др.обществени услуги.

Неравенството предопределя  жизнения статус на индивидите и социалните групи в обществото в различни аспекти: политически, икономически, социален, институционален, морален и т.н. Като явление то е продукт на естественото неравенство между отделните индивиди, свързано с тяхното наследено социално положение, равнище на доходите, придобито образование, натрупан опит, здравословни и възрастови характеристики, политическо поведение и т. н.  Проявява се като различия на равнищата на съпоставими икономически показатели на два субекта, групи от хора, по-широки общности, домакинства, региони и др. Съдържа елементи на социална несправедливост. Намира проявления в неравенството в доходите, неравенството на пазара на труда, неравенството в достъпа до образование, здравеопазване и други обществени услуги,  нарушаване на права на личността, безправие и др. социални язви като бедност, социално изключване и редица свързани с това негативни последици за отделната личност и за обществото като цяло.

Съвременната икономическа дискусия в глобален мащаб не оспорва тезата, че намаляването на неравенството в доходите може да стимулира икономическия растеж и да допринесе за социално-икономическото развитие.  В рамките на ООН, други официални международни организации, както и в Европейския съюз  се  подкрепя намаляването на неравенството.

Убедителни доказателства за положителното въздействие на намаляването на неравенството дава примерът на редица развиващи се страни, които през последните десетилетия отбелязват намаляване на бедността и на други форми на неравенството и постигат по-високи темпове на стопански растеж в изпълнение на Целите на Програмата на ООН на Хилядолетието за развитие, която стартира от 2000 год. Но неравенството остава  дългосрочен глобален проблем. Предмет е и на последния доклад на Световния икономически форум в Давос от февруари, 2017 год, в който се подчертават рисковете от задълбочаващо се неравенство в условията на дълбоки структурни промени в световната икономика.

В българското общество неравенството  по мнението на експертите е с екстремални измерения и тежки последици върху обществения живот. Официалната информация наброява 671 милионери, като според Световната банка децилният коефициент на 10% от богатите спрямо 10% от бедните  в страната е 28,3,  а в съответствие с доклада на Програмата за развитие на ООН – 45,3 /за ЕС-8/.   Тревожно звучат медийните призиви за помощ (за бедни и болни, пострадали от природни бедствия и др.) на фона на интензивното повишаване на неравенството.

В изследователски план тематичните полета на икономическото неравенство са твърде разнообразни, тяхното съдържание – много диференцирано, фактологическите и обобщаващи  фокуси –  изключително интересни, насоките за „лекуване” на тази социална алергия – неподозиращо впечатляващи.

Проблемните полета на съвременното икономическо неравенство за целите на участниците в конкурса може да се разгледат в редица комбинации. Предлагаме примерна  структура на тематични направления, с придружени примерни  конкретни теми за изследване.

Неравенство

Бедност и неравенство.

Аритметика на неравенството.

Неравенството – социално-икономическа асиметрия.

Неравни жизнени шансове.

Неравен достъп до ограничените ресурси.

Неравенство – бедност – дискриминация.

Неравенството,  като израз на неразвита средна класа.

Съвременни тенденции в дела на бедните в България.

Преразпределението  на доходите в България и равнището на неравенството. .

Източници и позициониране

Триадата „собственост – труд – доходи” в икономическото неравенство.

Триадата „власт – политика – доходи” в икономическото неравенство.

Икономическото неравенство като несправедливост.

Икономическото неравенство – между богатството и бедността.

Икономическото неравенство – израз на концентрация на богатство и доходи.

Икономическото неравенство като несоциално разпределение на ресурсите.

Формула на икономическото неравенство: доходност, която изпреварва ръста.

Тайната на неравенството на доходите и др.

 

Видове неравенство

Имуществено икономическо неравенство.

Подоходно икономическо неравенство.

Регионални измерения на неравенството.

Европейски измерения на неравенството.

Власт и доходи.

Политика и доходи.

Корупция и доходи.

Наследствена бедност.

Субективна бедност.

 

Регулиране на неравенството

Социални буфери на икономическото неравенство: нужна ли е малко повече държава?

Домашното стопанство – катализатор на икономическото неравенство.

Социалната политика и превенцията на неравенството.

Участието на социалните системи в регулирането на неравенството.

Образование и неравенство.

Заетост и неравенство.

Култура и неравенство.

Медийно регулиране на неравенството.

 

Тенденции в развитието на неравенството

Еволюция на икономическото неравенство при снижаващи се темпове на развитие.

Икономическо неравенство за сметка на незамърсена природа.

Икономическото неравенство: апендикс на корупцията.

Икономическо неравенство: има ли политически интерес за неговото съществуване?

 

Последствия от  мащабите на неравенството

Европейското лидерство на България в икономическото и социалното неравенство.

Безработицата, като потенциал на икономическото неравенство.

Икономическото неравенство, като извор на предприемачески идеи и иновации.

Икономическото неравенство и социалното изключване и бедността.

Етнически белези на икономическото неравенство в България.

Увеличено икономическо неравенство – забавено устойчиво развитие и др.

Ограничаването на неравенството като фактор на догонващо икономическо развитие.

 

Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2017г.”, провеждан под надслова „Гласът на младите за силна икономика!” пожелава на всички участници – ученици, студенти, докторанти,  млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови решения в предизвикателствата пред икономическото неравенство в 21-ви век!

 

                           

Организационен комитет

                                 

София, 19 февруари 2017г.

 

 

 

 

 

 

, , ,


One Response

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.