Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ              

11 юни , 2024  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ 

на ЮБИЛЕЙНИЯ ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„МЛАД ИКОНОМИСТ – 2024 г.”

под надслов „Гласът на младите за силна икономика”

на тема:

„ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”

Тържествено връчване на наградите  на 14 юни 2024 г.,11.00ч.  в Дома за наука и техника на ФНТС, София, ул. Г. С. Раковски, №108, ет.2, Зала 4

Първо, категория „Ученици”:

Първо място – Ивайла В. Табакова, Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали

 Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място Александра А. Иванова, Национална финансово-стопанска гимназия, София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място Ема В. Жечкова, Национална търговско-банкова гимназия, София

 Грамота и Парична награда – 150 лв.

Втора награда Трето място Алекс Ил. Кесендров, Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на „Стара планина“ Холд, София.

Валентина В. Борисова, Професионална гимназия по икономика, Перник

Грамота и Предметна награда – Таблет.

Специална награда на Председателя на Съюза на икономистите в България проф. Татяна Хубенова

– Петър Хр. Чилев, Национална търговска гимназия, Пловдив                                                       

Грамота и Парична награда – 250 лв.

 Второ, категория „Студенти”:

 Първо място – Стойчо Р. Русинов, Нов Български университет, Рая Янек Георгиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“        

Грамота и Парична награда от Стопански факултет на ЮЗУ – Благоевград, съорганизатор на Националния конкурс – 250 лв.

Втора награда Първо място – Милош З. Ристич,Университет за национално и световно стопанство, София           

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ мястоВиктория М. Борисова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов       

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето мястоНиколай Й. Йовчев, Университет за национално и световно стопанство, София    

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Михаела М. Папаринова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“           

Предметна награда – Таблет

Специална награда на Фондация „Проф. Минко Русенов”, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, СвищовГеорги Вл. Николов, Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, Благоевград        

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Трето, категория „Докторанти”:

Първо място Радостина Ем. Юлева – Чучулайна, Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, Благоевград      

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ мястоРалица Р. Велинова-Денчева,Икономически университет, Варна        

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място Сузан Джихан Руфат, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на „Стара планина“ Холд – София,

– Захарина Р. Томова, Стопанска академия  „Д. А. Ценов“, Свищов

Предметна награда – Таблет

Специална награда на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, София – Силвия Сашева Заркова, Антонио Вал. Дичев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Първо място гл. ас. Мария Г. Паскалева, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – Ивелина Ст. Русева, Обшина – Силистра  

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място –  д-р Виктория Ант. Тодорова, Общинска администрация – Симитли      

Грамота и Парична награда – 150 лв.

С номинационна Грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист-2024г.” се награждават:

Категория „Ученици”:

 1. Фунда Ерд. Осман – Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали 
 2. Анджелина П. Найденова – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца
 3. Лилия Б. Димова, Монна-Лиза Хр. Тодорова – Професионална гимназия по туризъм ,,Пенчо Семов“, Габрово   
 4. Борис П. Добрев – Професионална Гимназия по туризъм ,,Пенчо Семов”, Габрово   

Академични форуми,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА

14 мар. , 2024  

ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС:
„МЛАД ИКОНОМИСТ – 2024г.:
ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
на тема:
„ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

Съорганизатор на Националния конкурс е

СТОПАНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ НЕОФИТ РИЛСКИ“

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

• Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

• Докладите трябва да бъдат написани на български език;

• Пълният текст на разработката следва да бъде до 15 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; Разработката на екип от 2 до 3-ма участника не трябва да надхвърля 25 страници.

· В текста да не се посочва името на автора /или авторите/;

· Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:

име, презиме, фамилия; местоживеене;

адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;

e-mail;

име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма -длъжност,

администрация – длъжност;

· Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

Докладите се представят както по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg, така и в два екземпляра по поща до 31 май 2024 г. на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист 2024г.”

За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: 0877 011 710; За въпроси към организаторите от СИБ контакт на e-mail: unieconom@abv.bg

Награди в конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

• Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2024г.” ще се състои на 14 юни 2024 г. , по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 108, ет.2, зала 4, ФНТС .

• Неполучените на 14 юни 2024 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

Провеждането на Националния конкурс се осъществява от

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:

· проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова – председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2024”

· проф. д-р ик.н. Нено Павлов –Зам. председател на УС на СИБ, Главен координатор на конкурса „Млад икономист 2024”

· Проф. д-р Румяна Нейкова

· Доц. д-р Димитър Благоев, УНСС

· Проф. д-р Дарина Русчева

· Проф. д-р Ганчо Ганчев, ЮЗУ „Н.Рилски“

· Доц. д-р Милен Велушев, Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“

Условията и примерни теми за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 26.01.2024г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2024”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ, Главен координатор на конкурса „Млад икономист 2024”

София, 26 януари 2024 г.

BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития,Предприемачество

Национални награди на Съюза на икономистите в България – 2023 г.

23 юни , 2023  

На 17 юни 2023 г. в Дома на ФНТС, Зала № 4 се проведе официалната церемония по връчване наградите на Деветнадесетия национален конкурс „Млад икономист 2023 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема  Предприемачеството в България: да открием нови възможности, стимули и перспективи за модернизация на икономиката“, в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи”.  Съорганизатор на конкурса бе ИИИ при БАН. С кратко обръщение председателят СИБ  проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова и Ректорът на Икономически университет – Варна поздравиханосителите на отличия и официалните гости по повод Деня на професионалния празник на икономистите и връчването  на наградите. Водещият проф. д. н. Нено Павлов, зам. председател на СИБ обяви депозираните за участие в конкурса разработки от представители на 17 професионални гимназии и 5 университета, вкл. на университет в Париж, Франция  (Sciences Po 2), на бизнес организации и публични институции. Конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на АИКБ, „Стара планина” Холд – София, Фондация „проф. д-р М. Русенов“ – Свищов, както и Ректорът на ИУ-Варна проф. д-р Евг. Станимиров. Връчени бяха над 20 награди, включващи Грамота, парични суми и таблети.

BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития,Предприемачество

10 юни , 2023  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ

на Деветнадесетия национален конкурс на Съюза на икономистите в България

„Млад икономист – 2023 г.”

под надслов „Гласът на младите за силна икономика”

на тема: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ: ДА ОТКРИЕМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СТИМУЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА“

Наградите бяха връчени на 17 юни 2023 г., от 11:00 часа в Дом на ФНТС,

гр.София, ул.„Г.С.Раковски“ 108, Зала №4

Наградите на Националния конкурс в категориите „Ученици”, „Студенти”, „Докторанти” и „Млади специалисти и предприемачи до 35 години” бяха присъдени на следните участници както следва:

Първо, категория „Ученици”:

Първо място – Мартин Валентинов Грозев, Национална финансово-стопанска гимназия – София

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – Арман Бирол Ахмед, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково

Грамота и Парична награда – 200 лв

Трето място-Първа наградаМерве Билгин Бейджет, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра Грамота и Парична награда – 150 лв.

Трето място-Втора наградаМоника Емилова Семерджиева, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ – „Ученици“

Първа Специална награда на Института за икономически изследвания при БАН – София

Теодор Ерик Геворгян, Професионална гимназия по туризъм „Проф д-р Асен Златарев“ – Варна Грамота и Парична награда – 200 лв.

Втора Специална награда на „Стара планина“ Холд, София,

Петър Чилев, Национална търговска гимназия – Пловдив Грамота и Предметна награда – Таблет.

Трета Специална награда на Председателя на Съюза на икономистите в България

Ели Илиева Малева, Елизабет Мирославова Тонева и Никол Николаева Богданова, Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев Грамота Парична награда –300 лв.

Четвърта Специална награда на Фондация „проф. д. н. Минко Русенов“, Стопанска академия-Свищов

Гергана Хаджиева и Даниела Метунова, Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев Грамота Парична награда – 300 лв.

Второ, категория „Студенти”

Първо място Жак Милчев Семизов, Икономически университет – Варна Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място Петър Димитров Тодоров, Sсiеnce PO Париж и Yale-NUS Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето мястоне се присъжда

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ – „Студенти“

Специална награда на „Стара планина“ Холд, София

Константин Георгиев Качулев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София Грамота и Предметна награда – Таблет

Трето, категория „Докторанти”:

Първо мястоРадослава Здравкова Лалчева, Университет за национално и световно стопанство – София Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място– Адриана Костадинова Атанасова, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място – Радостина Емилова Юлева-Чучулайна, Югозападен университет „Неофит Рилски– Благоевград Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ- „Докторанти“

Специална награда на  Асоциацията на индустриалния капитал в България Михаела Ангелинова Ангелова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София Грамота и Предметна награда – Таблет

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Първо мястоМарияна Евгениева Любенова, Старши експерт в отдел „Човешки ресурси“ Столична дирекция на вътрешните работи – София Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – Ивелина Стоянова Русева, Младши експерт в отдел “Образование и младежки дейности”, община Силистра Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място – Виктория Антонова Тодорова, Счетоводител в Дирекция ,,МДТ‘‘ към Община Симитли. Грамота и Парична награда – 150 лв.

С НОМИНАЦИОННА ГРАМОТА

за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2023г.” се награждават ученици, докторанти и работеща младеж:

Категория „Ученици”:

 1. Симге Билент Реджеб, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра
 2. Валентин Атанасов Хинков, Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ – Разград
 3. Дамла Айхан Мустафа, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 4. Ерен Мюрсел Садуллах, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 5. Ъшъл Мюмюн Хасан, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 6. Тамай Несин Местан, Национална търговско-банкова гимназия – София
 7. Цветина Владимирова Иванова, Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златарев“ – Видин
 8. Мартина Росенова Гочева и Мирослава Ангелова Николаева, Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ – Варна
 9. Кирил Демирев, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково
 10. Селин Турхан Юсеин, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 11. Елиф Мюмюн Ахмед, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 12. Мария-Антония Станимирова Мицканова, Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново

Категория „Докторанти”:

Михаела Теодорова Тодорова, Икономически университет – Варна

Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2023”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов Зам. председател на УС на СИБ, Главен координатор на конкурса „Млад икономист 2023”

София, 9  юни 2023г.

BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития,Предприемачество

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА XIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ“ 2023г.

21 мар. , 2023  

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА»

НА ТЕМА:

“ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ: ДА ОТКРИЕМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СТИМУЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА“

Съюзът на икономистите в България обявява конкурс сред младите хора за разработването на тема, посветена на предприемачеството и повишаването на ролята му за развитието на българската икономика.

       Съорганизатор на тазгодишния Националния конкурс е Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките.

        Конкурсът е открит за състезание и награждаване на победители в следните категории: ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи.

        ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС се изисква до 30 май 2023г. представянето на есе, авторова концепция или доклад по избрана от самите участници тема за  развитието и проблемите на предприемачеството в разнообразните форми на реализацията му в България.

Още…

BgEconomist,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ В БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НЕЙНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

19 юни , 2022  

На 11 юни 2022 год. Съюзът на икономистите в България проведе официалната церемония по награждаването на победителите в Осемнадесетия Национален конкурс „Млад икономист 2022 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема: „ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти„млади специалисти и предприемачи до 29 г.” Още…

, ,

BgEconomist,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ И ЕС

18 юни , 2022  

Представяме ви Доклад разработен от У. Линсуан от  СУ „Св. Кл. Охридски“, стопански факултет, удостоен с първо място в Национален конкурс Млад икономист 2022 категория „Студенти“ 

Още…

, ,

BgEconomist,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ОТДЕЛНИТЕ СЕКТОРИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

17 юни , 2022  

В навечерието на Деня на професионалния празник на българските икономистите – 11 юни,  в Залата на Федерацията на Научно-техническите  съюзи, Съюзът на икономистите в България проведе официалната церемония по награждаването на победителите в Осемнадесетия Национален конкурс „Млад икономист 2022 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема: „ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти, „млади специалисти и предприемачи до 29 г.” Още…