Академични форуми,Предстоящи събития

Покана

24 ное. , 2022  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
От името на Управителният съвет на Съюза на икономистите в България Ви каним най-учтиво да участвате в НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:
„РОЛЯТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ПОСТКРИЗИСНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕХОДА КЪМ КЛИМАТИЧНО-НЕУТРАЛНА ИКОНОМИКА“

Тематиката на КРЪГЛАТА МАСА включва три тематични направления:


• Опитът на българските кооперации в стопанското развитие и в управлението на кризи;
• Механизми, които кооперациите могат да предложат за модернизация на бизнес моделите на фирмите в условията на преход към климатично-неутрална икономика;
• Кои добри практики от кооперативното дело у нас и в чужбина са препоръчителни за българските условия?


Време и място на провеждането на проявата: 14 декември 2022г. , 11.00 часа в

София, ул. Г.С. Раковски 108 зала 2, Дом на науката и техниката на ФНТС в България.

Целта е да се дискутират проблемите на кооперациите и кооперативното дело в България на съвременния етап на изостряне на конкуренцията за ресурси и по-висока инвестиционна възвръщаемост. Предизвикателствата са значителни, но има неоползотворени възможности за развитие на кооперациите както за целите на устойчивото развитие, така също и за внедряването на нови бизнес модели, които се развиват като социално-солидарна икономика и споделена икономика.
Моля да потвърдите Вашето желание за участвате в Националната кръгла маса в срок до 10 декември 2022г. на имейл: unieconom@abv.bg и на тел +359 87 701 1710.