Финансисти обсъдиха проекта на визия на Националната програма за развитие „България 2030“. Обсъдените теми бяха демографията и свързаните с нея жизнен стандарт и неравенства, технологичната трансформация и инвестициите в научно изследователска и развойна дейност, образованието и дигиталните умения и др.

Домакин на срещата бе Икономическият и социален съвет (ИСС) с участието на представители на Министерството на финансите. Това е втората дискусия в ИСС на тази тема, съобщиха от организацията.

Отново бе коментирано, че е необходимо, преди да се приеме окончателно стратегическият документ за бъдещето развитие на страната, да се направи анализ и изводи за изпълнението на предишния период и постигнатото и непостигнатото от програмата „България 2020„.

На срещата бяха обсъдени както целите и приоритетите, така и предложените индикатори за измерване на напредъка на страната ни.

Особен акцент в дискусията бе предложението от няколко представители на ИСС във визията на „България 2030″ да има заложена една обща цел на развитие, която да бъде критерий за развитието на страната, за по-ускорен растеж и за по-ускорена конвергенция.

В отделни други стратегически документи вече има такива заложени цели за конвергенция. Интегрална цел на националната програма за развитие в следващите 10 години е необходима и за да се координират другите цели и подцели, подчертаха от ИСС.

Предстои Министерският съвет да одобри визията, а след това да се детайлизират правителствените намерения в отделните области на политики, както и да се изготви индикативна финансова рамка, оценка на въздействието и механизъм за контрол и наблюдение на изпълнението на програмата.

Източник: https://news.bg