Новини от България

Горанов оставя рекордно пълна хазна

28 дек. , 2016  

През настоящата година се очертава постигането на значително по-голяма консолидационна стъпка от заложената цел във фискалната рамка към ЗДБРБ за 2016 г. , отбелязва Министерство на финансите. Очаква се за пръв път след 2008 г. салдото по КФП да бъде положително, което представлява значително подобрение спрямо първоначалната фискална цел в ЗДБРБ за 2016 г. – дефицит в размер на 2 на сто от прогнозния БВП. Това амбициозно фискално представяне излъчва силен сигнал за водената последователна и балансирана фискална политика, насочена към осигуряване на устойчива фискална позиция в средносрочен хоризонт. Силното фискално представяне през настоящата година и подобряващите се макро дисбаланси са оценени положително и в есенната прогноза на Европейската комисия, както и в направените прегледи на състоянието на публичните финанси във връзка с присъден кредитен рейтинг на страната от редица водещи рейтингови агенции.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец ноември 2016 г. е е положително в размер на 3 465,1 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП). За сравнение, за същия период на 2015 г. беше отчетен дефицит по КФП в размер на 406,4 млн. лв. (0,5% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,3 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,9% от прогнозния БВП.

Фискалният резерв към края на ноември е в размер на 14,3 млрд. лв., в т.ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Ако към тази сума се прибави и вземането по заема към ФГВБ в размер на 1,675 млрд. лв., фискалните буфери във фискалния резерв биха се увеличили до близо 16 млрд. лв. На база на тези данни може да се обобщи, че наличният безпрецедентен по размер ресурс в обхвата на фискалния резерв гарантира буфер в случай на непредвидени шокове, което минимизира рисковете за негативно развитие на показателите по държавния дълг в средносрочен хоризонт. Поради тази причина с рамката на ЗДБРБ за 2017 г. не се предвижда нова емисия на международните капиталови пазари през 2017 г., като падежиращите в юли 2017 г. 5 годишни облигации, емитирани през 2012 г., в размер на 1,86 млрд. лв. ще бъдат изцяло обезпечени за сметка на наличен ресурс във фискалния резерв. В резултат на тази стратегия външният дълг на страната ще отчете спад в номиналния размер и относителния дял на дълга към БВП към края на 2017 г., което ще се случи за пръв път след 2008 г. Основните фактори за формирането на наличния към края на ноември 2016 г. безпрецедентен по размер ресурс в обхвата на фискалния резерв са спестените буфери, предназначени за евентуални мерки във връзка с проведения преглед на качеството на активите на всички български банки през настоящата година, спестяването на планирания ресурс за финансиране на дефицита за 2016 г. и успешното приключване на програмния период 2007-2013 г., което доведе до постъпването през 2016 г. на по-високи от планираните грантове от ЕС за извършени разходи в края на 2015 г. По този начин основната част от набавения ресурс с успешно проведените през 2015 г. и 2016 г. емисии дълг, остава на разположение във фискалния резерв, като в средносрочен план ресурсът може да бъде използван за погасяване на дълг.

Източник: http://www.economynews.bg/

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.