Форуми на СИБ

Дванадесети национален конкурс “Млад икономист-2016 г.“ на тема „Моята бизнес идея“ /Анотация/

12 мар. , 2016  

Уважаеми участници,

Целта на конкурса Млад икономист-2016г., провеждан под надслова „Младите за силна икономика“ е да се провокира иновативното мислене на младите хора и да ги насочи за формиране и осмисляне на работеща идея, която в бъдеще може да прерасне в успешен бизнес. Предлагаме вашата идея да бъде развита и представена за участие в конкурса във формат от две части.

Първата част би трябвало да включва кратко описание на съдържанието на бизнес идеята. Необходимо е да се има предвид, че под бизнес-идея следва да се разбира осъществяването на самостоятелна икономическа дейност, целяща производството и реализацията на определени материални стоки или услуги. Дефинитивно това изисква да се представи информация за: автора/екипа/, който ще реализира бизнес идеята – експерт на свободна практика (самонаето лице), или едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или друг вид икономически оператор. Например, ако бизнес-идеята е създаване на ферма за отглеждане на животни, тя може да се реализира и от отделен селскостопански производител, ако целта е производство на стоки – аграрни, като кисело мляко, кашкавал, колбаси или промишлени стоки, като определен тип превозни средства, стоки за бита или спортни уреди, то това е по-добре да става чрез обединяване на усилията на няколко инвеститора в съответното дружество. Участникът в конкурса не е длъжен да произвежда задължително материални стоки. Съвременната икономика включва и интензивното развитие на сектора на услугите, така че той може да предпочете да създаде предприятие за куриерски услуги или да управлява свой ресторант, магазин, кафе-бар, някакъв друг модерен тип заведение за обществено хранене или семеен хотел за селски туризъм, транспортна, консултантска или туроператорска фирма, детска градина, частно училище и др.

Важно е в тази част на разработката да се посочат основанията за избора на икономическата дейност – целевия пазар и потребителите на конкретните стоки и услуги с техните конкурентни предимства в сравнение с други подобни стоки услуги, както и конкурентните предимства, с които младият човек/екипа притежава, или възнамерява да ползва към момента, в който ще стартира реализацията на бизнес идеята. Такива могат да бъдат образованието и допълнителната квалификация, наличната инфраструктура в района на производството и реализацията, семейните и местните традиции, географските дадености, насърчителните мерки от страна на държавата или на Европейския съюз, използването на финансиране от еврофондове и др. Необходимо е да се обясни и мотивацията на участника да се занимава с избрания вид бизнес. Тя може да е свързана с подбуди от социално патриотично или екологично естество, със стремеж към лично усъвършенстване и самореализация, желание за създаване на по-добри условия за живот на възрастни хора и лица в неравностойно положение, опазването на околната среда, развитие на биоразнообразието и др.

Във втората, по-разширена част на разработката могат детайлизирано да се развият основните моменти в реализацията на бизнес идеята, като се акцентира на маркетинговия анализ за обосновка на финансовите разчети, подкрепящи реализирането на бизнес идеята /като инвестиции, възвръщаемост, осигуряване на финансиране и др./. Съществено предимство за разработката би била аргументираната защита на иновативните /оригиналните/ моменти в бизнес-идеята, т.е. на това, което ще създаде съществени допълнителни конкурентни предимства на съответния пазар. Иновацията може да е: продуктова – придаваща нова и специфична особеност на продукта или на услугата, които ще се предлагат на пазара; да е свързана с качеството на персонала и организацията на работата във фирмата; с начина, по-който се предвижда да се осъществи предлагането на пазара (маркетинга) на продуктите и услугите; с вида на рекламата, използването на електронната търговия при условията на съвременните информационни технологии.

Съществено значение за успешното представяне на автора има и обосноваването на устойчивостта на предлаганата икономическа дейност. Известно е, че една бизнес-идея е икономически устойчива, когато е рентабилна, т.е. когато доходът, формиран от реализацията на произвежданите стоки и услуги, надхвърля първоначалните инвестициите и текущите разходи, свързани с амортизацията на машините и софтуера, осигуряването на материали и консумативи, както и с изплащането на работни заплати и поемането на съпътстващите социални разходи. При обосноваването на устойчивостта на бизнес дейността не бива да се игнорират и екологичните аспекти – разход на енергия, емисии на парникови газове и др. Важно е да се отчитат разходите за данъци и осигурителни вноски, за придобиването на различните видове разрешения (лицензи), за допълнителна квалификация и обучение на персонала, както и за други социални програми. В тази част могат да се представят и някои хипотетични показатели /вкл. и финансови/ за крайните икономически изгоди.

От участниците в конкурса, които са ученици, се очаква следването на един по-описателен подход при анализа и представянето на бизнес идеята, съобразно изучавания учебен материал, нивото на подготовка и обучение в средното училище.

От останалите участници се очаква и използването на някои общоприети методики на финансовия анализ, като определяне на размера на първоначалната инвестиция, производствена себестойност, съставянето на прогноза за паричните потоци и за баланса и др. Най-важното е избора на самата бизнес-идея, затова оценката е комплексна и при класирането се взема предвид представянето на участника по всички предварително обявени от организаторите качествени критерии.

Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2016г.”, пожелава на всички участници – ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето, избора, разработването и обосноваването на резултатите от реализацията своята пазарно ориентирана бизнес идея!

Организационен комитет

на конкурса „Млад икономист-2016”

София, февруари 2016г.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.