BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития,Предприемачество

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА XIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ“ 2023г.

21 мар. , 2023  

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА»

НА ТЕМА:

“ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ: ДА ОТКРИЕМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СТИМУЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА“

Съюзът на икономистите в България обявява конкурс сред младите хора за разработването на тема, посветена на предприемачеството и повишаването на ролята му за развитието на българската икономика.

       Съорганизатор на тазгодишния Националния конкурс е Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките.

        Конкурсът е открит за състезание и награждаване на победители в следните категории: ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи.

        ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС се изисква до 30 май 2023г. представянето на есе, авторова концепция или доклад по избрана от самите участници тема за  развитието и проблемите на предприемачеството в разнообразните форми на реализацията му в България.

        Целта на конкурса е да стимулира нови идеи за повишаване на стопанското значение на предприемачеството за осигуряване на заетост, доходи и иновации. Предприемачеството винаги е конкретна изява на икономическа свобода на стопанските агенти, но историята показва, че  бизнес средата е много важна, за да се утвърждава успешно предприемаческата инициатива за стартиране на предприятие. В този смисъл интерес представляват както разработването на теми за актуалните проблеми на начините за стимулиране на предприемачеството, така също и оценката на осигуряваната подкрепа с мерки и програми от държавни и европейски институции. Поради това насърчаваме участниците в Конкурса да търсят връзката на съвременността с историческия опит на България в предприемачеството и да споделят нови идеи при оценката на проблемите на управленческата организация и държавната политика за подкрепа.      

          С авторска разработка на есе,  концепция, включително авторова идея и предприемачески проект в Конкурса могат да участват както самостоятелно отделни кандидати (обем на текста не по-малко от 15 стандартни страници), така също и колектив от двама до трима участника като съавтори ( обем на текста не по-малко от 25 стандартни страници).   

        Участниците имат свободата да избират сами темата на разработката за Конкурса. Примерни теми могат да бъдат препоръчани в следните области:

  • Предприемачество: изборът на бизнес идея, стимули за успех и управление на риска.
  • Форми на предприемачеството. Стартиращите предприятия и приложението им  в отделни сектори и икономически дейности, включително в развитието на информационни технологии и услугите, социално предприемачество, занаятчийство, предприемачество в селските райони и творческите индустрии, вкл. на регионално ниво.
  • Подкрепа на предприемачеството с икономически мерки  и инструменти на политиката на държавните институции, както и от фондове и програми на ЕС.
  • Поуки от опита на предприемачеството у нас и в чужбина и предложения за насърчаване на предприемачеството
  • Идеи и добри практики за насърчаване на обучението по предприемачество в училищата и предприемаческата трансформация на българските висши училища.
  • Как да се подобрява предприемаческата управленска култура с подкрепата за обучението по предприемачество?

       УКАЗАНИЯТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ И ПО-ПОДРОБЕН СПИСЪК ОТ ТЕМИ  ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СА ПУБЛИКУВАНИ В ОБЯВАТА ЗА КОНКУРСА НА САЙТА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ – https://bgeconomist.bg  Участниците предават разработките си едновременно по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg и по поща в два екземпляра на хартиен носител  на адреса на Съюза на икономистите в България: София 1000, ул. Г. С. Раковски №108.

  • КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ –  30 МАЙ 2023 Г.
  • Тържественото връчване на наградите на победителите в конкурса ще се състои  честването на Деня на икономиста – 10 юни 2023г.

         Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2023г.”, пожелава на всички участници – ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови решения за развитие на предприемачеството икономика!

        По-подробна информация за условията на конкурса ще намерите на WEB страницата на СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  – https://bgeconomist.bg/


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.