Икономика за всички

Държавният фонд с евросредства прохожда с микрозаеми за 53 млн. лв.

22 авг. , 2016  

Създаденият преди над година държавен Фонд на фондовете, който ще управлява над 1.2 млрд. лв. евросредства, най-сетне задвижва първия си проект – за микрокредитиране за млади предприемачи. Търсят се мениджъри – банки, лизингови дружества или други финансови институции, които да дадат нисколихвени заеми за общо 52.8 млн. лв. при задължение да добавят от себе си между 20 и 30% към тези средства.

Сега документите са пуснати за обсъждане, като планът е изборът да започне октомври или ноември. Това означава, че средствата ще са налични за ползване най-рано догодина. Различното с други микрокредитиращи програми е, че групата на кандидатстващите е ограничена – до млади компании, такива със социални каузи или проекти на безработни. Причината е, че парите са по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Средствата от оперативната програма ще се предоставят при 0%. Посредникът ще си начислява своята лихва, като кандидатите ще се състезават точно по този показател, т.е. очаквано средната лихва ще е на една трета от пазарната.

Кой може да бъде финансиран

Кредитополучатели могат да бъдат стартиращи социални предприятия, микропредприятия, занаятчии и лица, извършващи свободни професии, регистрирани в рамките на предходните две години, както и съществуващи социални предприятия (малки, средни и големи). Те ще могат да получат между 5 и 49 хил. лв. за стартирането на своя бизнес.
Лицето, което управлява предприятието и притежава поне 50% от капитала му, или предприемачът, който осъществява дейност като самонаето физическо лице, трябва да е едно от трите: безработен от повече от 6 месеца, до 29 г. включително или да е с увреждания.

„Стартиращо предприятие“ е фирма или самоосигуряващо се лице, което е регистрирано до 2 години преди кандидатстването за финансиране; не е разпределяло печалба; не е излизало на фондовата борса; не е резултат на сливане и разделяне. Лицата не трябва да притежават други дружества и трябва да са ангажирани лично с управлението на стартиращото предприятие.

„Социално“ е това предприятие, което кумулативно отговаря на пет условия: в своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му има за основна цел постигането на измеримо положително социално въздействие, а не генерирането на печалба; предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост, и/или използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел; използва печалбата си на първо място за постигане на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределение не накърнява основната цел; управлява се по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

Кандидатът не трябва да рефинансира друг с получените пари и не трябва да е от сектор „Земеделие“.

Колко ще струва заемът

Договорната лихва за крайните получатели ще се формира от среднопретегления лихвен процент на фонда (който е 0%) и на посредника в съотношението, което предоставят средствата (70:30 за социалните предприятия и 80:20 при стартиращите фирми). Финансовият посредник не следва да начислява на крайния получател такси, комисиони и други разходи, за които е бил обезщетен с възнаграждението за управление на финансовия инструмент от държавния фонд.

Пари ще могат да се дават за различни цели – инвестиционно финансиране с възможност за две години гратисен период за главницата за срок до десет години. Също така може да се получи краткосрочно финансиране за работен капитал с фиксиран погасителен план или револвираща кредитна линия. В заданието е посочено още, че парите могат да бъдат предоставени като овърдрафт по разплащателна сметка, финансов лизинг (включително възстановим ДДС) и обратен лизинг.

Става ясно, че ще се търси обезпечение, но детайли липсват.

Ако се вземе средният размер на кредита и съфинансирането, излиза, че микрозаеми могат да получат над 2500 проекта.

Какво ще прави мениджърът

Средствата от държавния фонд ще бъдат предоставяни на посредниците (неясно колко) на траншове, като всички суми, които не са усвоени от крайни получатели, ще бъдат олихвявани в полза на фонда с процент, договорен с мениджъра. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ще споделя с финансовите посредници освен финансирането, но и риска от неплащане от страна на кредитополучателите отново според съотношението на заема.

Посредникът ще получава възнаграждение от фонда за управлението на финансовия инструмент, което ще се договаря индивидуално между двете страни. До 31 октомври 2018 г. около 25% от средствата трябва да са предоставени под формата на микрокредити. При забавено усвояване на суми от страна на посредника спрямо предвиденото в споразумението той ще плаща „такса ангажимент“, която е 0.5% годишно от сумите, предвидени за плащане от страна на фонда към посредника. Целият допустим период на инвестиране е до 31 декември 2021 г. Има опция за удължаване с две години.

Източник: http://www.capital.bg/

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.