Експертни мнения

За една нова икономика, за един оазис в ЕС

10 фев. , 2014  

Тони Баджаров за една нова икономика, за един оазис в ЕС. За да имаме работеща икономика на пазарен принцип, е нужен растящ пазар! Такъв пазар е възможен само, ако превърнем базовите човешки нужди в платежоспособно търсене за реалния сектор, който създава благата. Днес пазарът се създава заради волята на банките на принципа на кредита към държавата, потребителите и реалния сектор, като по този начин зависи изцяло от тесните корпоративни интереси на собствениците на банките. Безусловният базов доход на всеки гражданин (ББД) дава баланс, създавайки пазар чрез преразпределителната функция на държавата, но без чиновническа преценка – механизмът функционира автоматично като валутния борд. Освен всичко това ББД въплъщава човешки права по член 25 от Всеобщата декларация за права на човека. Съгласно член 6 от нея „Bсеки човек, където и да се намира, има право на признаване на неговата правосубектност.“ Тоест правата ни произтичат от това, че сме хора. Съгласно член 25 „Bсеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Tой има право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини. Mайките и децата се ползват с особени грижи и подпомагане. Bсички деца, родени в брака или извън брака, се ползуват с еднаква социална защита.“ Съгласно член 28 „Bсеки човек има право на социален и международен ред, при който правата и свободите, провъзгласени в тази декларация, могат да бъдат напълно осъществени.“
И за всичко това са отговорни държавите членки на ООН, в това число Р България от 1948 година насам!
Ето и самата декларация:  http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=blg.
Основание за получаване на ББД и механизъм за усвояване. Единственото основание за получаване на ББД е гражданството или позицията на чужденец с трайно установяване на територията на дадена държава – уседналост една или повече години (въпрос на преценка). Всичко това поражда задължение за спазване на законите, а те вменяват на всеки от нас насрещни задължения – например задължително образование и владеене на българския език, постановим и други, които са изпълними за всеки добросъвестен и законопослушен гражданин и други, които не са унизителни за човешкото достойнство – например лицата, които са в трудоспособна възраст не могат да докажат други законни доходи освен ББД,да бъдат задължени приемат всяко законно предложение на български работодател. Солидарността е двупосочен акт – един за всички и всички за един. Възможни са и други разумни изисквания към човека, член на дадено общество. Такива има и днес в съществуващите закони.
Всяка отговорна за своите ангажименти към хората и създателите на благата държава може и трябва да предложи ББД на своите граждани и трайно установилите се на нейна територия чужденци. ББД е поток на парите, който не зависи от волята на търговските банки и техните собственици, служи на хората, превръщайки в платежоспособно търсене базовите човешки потребности, а от тук стимулира реалния сектор на икономиката. Само трябва да освободим лева от свързаността еврото и да запазим забраната за БНБ да кредитира държавата и банките в лева, както и да извършим предложената от мене данъчна реформа, описана в примерната бюджетна рамка по-нататък в текста, която гарантира самофинансирането на системата. Така избягваме бедите от миналото. Управлението на този паричен поток през специални кредитни карти ни дава прогнозируемост и насочването му в желаната посока при минимален риск от злоупотреба. Механизмът за усвояването е прост – БНБ раздава специални кредитни карти с кредитен лимит, равен на размера на брутната месечна сума на ББД на всички пълнолетни граждани в България и допуснатите до системата чужденци.Кредитните лимити на не навършилите пълнолетие лица се добавят към лимита на единия родител по споразумение или на настойника/попечителя в случаите на спор, разведени родители или сираци.Всеки прави своите покупки за месеца, които следва да бъдат облагаеми доставки в лева на територията на България или да заплати свои публични задължения. Картата не допуска теглене в брой. Тези плащания по същество представляват резервации на суми в рамките на кредитния лимит. В началото на новия месец БНБ извършва сетълмент и закрива натрупаните дебитни салда по специалните кредитни карти за смета на приходите в бюджета, разплаща на търговците и бюджета дължимите към тях суми.Отделно от това БНБ трябва да поддържа такъв курс на лева, че да имаме леко положителен търговски баланс по тримесечия или дори на месечна база – въпрос на преценка.
Финансиране на модела ББД Моят модел за финансиране на ББД не товари икономиката – сметката се плаща от потребителя, а той може да носи много, ако всеки разполага с ББД 5 000 лева на месец, които имат покупателната сила на днешните 1200 лева.Но днес с тези пари на месечна база не разполага всеки! Ето как би изглеждал държавният бюджет за 2015 като рамка:
Приходи
ДДС 157.6 млрд лева – досегашните (2013) приходи от ДДС- 7.88 млрд. лева, преобразувани според новата ставка 400%
ДДС 336.0 млрд лева – от новата икономика 5000 лева бруто на месец за 7 млн граждани
Общо 493.6 млрд лева

Разходи
ББД 420.0 млрд лева – 5000*12*7 млн граждани
Държавни разходи 73.6 млрд лева
Общо 493.6 млрд лева

Дефицит – 0%
ДДС 400%
Акцизи – според данъчната и политическа задача

Имуществен плосък данък до 1% на годишна база за всички недвижими имоти и МПС на физически лица, както и върху капитала на юридическите лица.

ДДФЛ 0%
Корпоративен данък 0%
Данък дивидент 0%
Данък наследство 0%
Данък дарение 0%
Други данъци 0%
Задължителни осигуровки 0%
Приходите от акцизи и други приходи са оставени както резерв на системата. При обратно начислен ДДС държавата и регистрираните по ЗДДС търговци купуват с 0% ДДС и продават с пълна ставка- 400% ДДС на нерегистрираните лица. Ставките и сумите ББД могат да бъдат и други.

Последиците
Пенсията може да съществува и в бъдеще, но като частно начинание. Сегашните държавни пенсии са лицемерно ниски. Затова е оправдано пенсиите да ги заменим с ББД в името на човешките права на всички и в името на новия пазар за реалния сектор – ББД за всички е достатъчна компенсация. Можем да изплатим досегашните държавни пенсии, но без компенсации за инфлацията и новата ставка ДДС и при отчитането на натрупаните суми и за лицата, които не са добили право на пенсия… А можем да ги трансформираме в дълг в евро например по курса преди освобождаването на лева от връзката с еврото, за да ги спасим от инфлацията… Трябва да се търси баланс…
Спестителите могат да обърнат спестяванията си в евро или друга валута, злато, недвижими имоти и други активи или да си ги похарчат за здраве – въпрос на личен избор! Докато се приготвят законите имаме поне 6 месеца – В това време търговците могат да си купят ПОС – терминали и да се регистрират по ЗДДС… Но дори след въвеждането на данъчната реформа спестяванията могат да се инвестират при символични ставки или да се харчат за лична консумация в чужбина.
Идеята е да приложим реформата наведнъж, за да стихнат максимално бързо преходните процеси – само за една година от въвеждането на данъчната реформа и свободния курсна лева ще имаме стабилност на ново ниво. Но за мене е важно преди всичко развитието, което дава шанс на всички. Стабилността е само временно състояние.Хиперинфлация има само, ако емитираме неограничено пари и производството не може да компенсира притока на пари, а в допълнение кредитираме в лева финансовия сектор и държавата като по времето на Виденов… ББД емисията е виртуална и под условие – кредитна карта с териториално покритие на територията на България за плащане на облагаеми сделки в лева и публични задължения без право на теглене в брой. Натискът на високите ставки ДДС и акцизи върху цените на местния пазар е антиинфлационен след първоначалната корекция във връзка с новите ставки и корекцията на курса на лева при освобождаването от борда. В нашия случай всеки производител има резерви, които може да изразходи в кратък срок, ако има платежоспособно търсене. Има и много незаети жилищни площи заради липсата на платежоспособно търсене. Обезценката касае само потребителските цени – разходите за лична консумация на територията на България и затова е нужна висока ставка обратно начислен ДДС и акцизи – стеснява се кръга на облагаемите трансфери. Но ББД гарантира изцяло постигането на социалния минимум по текущи цени от всеки гражданин – от децата до най-възрастните. Производствените и експортните цени не се влияят от обратно начислен ДДС независимо от неговата ставка. Акцизът служи за акумулиране средства за зелени политики. Инвестициите се облагат символично – данък върху недвижими имоти и МПС за физическите лица и данък върху капитала за юридическите лица. Доходите, печалбите, дивидентите, наследеното идруги трансфери не се облагат.
Така получаваме социална държава и офшорна юрисдикция на територията на ЕС в едно! Бягството на капитала от България се обезмисля! Бягството на хората от България се обезмисля! Имаме възможност да купуваме умове от държавите с нисък стандарт на живота, които не са въвели ББД, както и да привличаме капитал от държавите извън ЕС, защото България се превръща в атрактивно предмостие към пазара на ЕС… Такава политика ще привлече и инвеститори от ЕС, защото пазарът ни ще бъде 84 млрд лева без ДДС годишно само от ББД при сегашните цени и 1000 лева нето на месец за всеки човек в България! Ресурси за стоките и услугите от базовия пакет в България дал Бог, колкото искаме! Спомнете си как хранехме СИВ и СССР със същите тези ресурси. А сегашните технологии и мотивацията на частната собственост ни дават шанс и за качество, което тогава нямахме.

Статията е от Търговски вестник

Автор Тони Баджаров
Тони Баждаров е роден на 14 февруари 1967 г. във Враца. Завършил е езиковата гимназия „Бертолд Брехт“ в Пазардик и ТУ-София със специалност инженер по електроника и автоматика. Развива собствен бизнес от 1991 г. Интереси в областта на производството на дървени детски играчки и пелети за огрев – изцяло за международен пазар. Председател е на политическа партия „Движение за единение на нацията“ (ДЕН).Общински съветник от името на партията в ОбС Пазарджик в мандата 2003-2007 г.
Бел. на редак. Т. Баджаров е поканен за участие в организираната на 18 февруари 2014г. от Софийска търговско-промишлена камара и Търговски вестник Кръгла маса „Новата икономика“.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.