Експертни мнения

Истината за предстоящото увеличение на минималната пенсия.

18 апр. , 2017  

 С Т А Н О В И Щ Е

на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ и СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

Относно ниските и незадоволителни размери и равнище на пенсиите и доходите от пенсии  в България , техните основни причини и последици  и борбата с тях

Предварително ще поясня, че целта на настоящата пресконференция е да  обърнем внимание на обществеността, парламентарно представените политически партии  и новото правителство върху  основните искания и причини за изключително високото равнище на бедността и риска от бедност и социално изключване сред пенсионерите, основните им искания, , необходимите мерки, допълнителни финансови средства и източници на средства за неговото бързо и успешно снижаване.

Становището е подготвено от Д. Нинов и одобрено от ръководствата на БАП и  СИБ .

 • Ще започна с трите  основните искания на пенсионерите в България:

–  Вместо по „швейцарското правило“ , ежегодно преизчисляване на заварените  стари пенсии на основата на средния осигурителен доход през предходната календарна година; или преизчисляването им, когато изоставането надхвърли определен  относителен размер – примерно 5  или 7 %:;

– Безплатно или символично пратено здравеопазване, включително зъболечение на пенсионерите на възраст 65 и повече, или като начало – 70 и повече години.

– Възстановяване на силно заниженото от КСО равнището на  пенсиите за ОСВ и по-общо  – за  трудова дейност, отпуснати по отменения ЗП, на преживялите до наши дни пенсионери.

 

Защото :

–  размери и равнище на пенсиите на болшинството от наличните пенсионери са под спрямо прага на бедността, неколко кратно по-високата заболеваемост сред пенсионерите и изключително високият относителен дял на „джобните“ в общите разходи за издръжка за здравеопазването, включително на зъболечение, което ги прави практически недостъпни за преобладаващата част от пенсионерите.

Доказателството :

(1)  По  официални данни на НОИ към 31 декември 2016 г. :

 –  23,4 % от общия брой на всички пенсионери са с пенсии до 161.38 лв.

 –  40.2 % – до 200 лв.

 –  65.8 % – с пенсии до 300 лв.

 –  68.10 % – с пенсии до 314 лв.( ЛБ  определена от МС за 2017 г.)

–  76.75 % от основните размери на пенсиите са с размери под Линията на бедността по  Евростат  от 325.83 лв.  за 2014 г.(последната година за която има публикувани данни за ЛБ по  SILC).

(2) В същото време, относителния дял на т.нар. „джобни“ разходи в общите разходи за издръжка на здравеопазването у нас през последните години се движи между 50 и 55 % – най-висок в Европа и един от най-високите в света. При ниските размери и равнище на пенсиите за преобладаващата част от пенсионерите достъпа им до необходимите им качествени здравни и зъболекарски услуги е силно ограничен. Още повече, че пенсионерите страдат от хронични заболявания и  боледуват няколко пъти повече от по-младите възрастови групи от населението и  по данни на БЗС, около  90 до  95 % от населението на страна са лица с  влошен зъбен статус или без зъби което  се отнася с още по-голяма сила  за пенсионерите.

И още защото, по данни на НОИ и Евростат, коефициентът на заместване на нетната работна заплата от пенсиите, или т.нар. равнище на пенсиите спрямо нетната работна заплата у нас :

 • през 2006 г. е 51.6 %, срещу 50 % средно за страните членки на ЕС;
 • през 2016 г. 6 % , срещу 57.0 % средно за ЕС. Т.е. стойността му у нас е паднала  с 10,4 пункта.

За сравнение  този коефициент в съседна Гърция е 61 %; в Румъния  63 %; в Италия и Франция  69 %, а в Люксембург   80 %.

При тези данни не е изненада, че преобладаващата част от общия брой на пенсионерите, които разчитат единствено или приоритетно на доходите от своите пенсии живеят на ръба на оцеляването, с  ежедневни материални лишения, обезверени  и  с чувство на загубено достойнство.

Тези  и други подобни факти  дават основание на редица специалисти у нас и в чужбина да определят провежданата у нас пенсионната политика през последните десетилетия като политика на  своеобразен икономически геноцид ако не към всички, то поне  най-малкото към  половината от  общия брой на пенсионерите в смисъла и съдържанието на определението на това понятие в  приетата от Общото събрание на ООН на 9.12.1948 г. :“Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид“, ратифицирана от България с Указ № 300 от 23.06.1950 г.

Многобройни са и преките нормативни и косвените по-общи причини за изключително ниското и незадоволително  равнище и размери на пенсиите за трудова дейност у нас и високото равнище на бедността и риска от бедност и социално изключване сред пенсионерите.

            Сред тях ще обърнем вашето внимание върху  :

– провежданата през последните 27 г. силно ограничителна политика по работните заплати  – основа  на пенсиите за трудова дейности; Само един факт: индексът на нарастването на реалния БВП на глава от населението през 2016 г. е надхвърлила базисното си равнище си от 1990 г. с 63,10 процентни пункта, докато индексът на нарастването на средната реална работната заплата е достигнал  с 91,27 %  от базисното си равнище през същата 1990 г.

– силно занижените нормативни размери на осигурителните вноски – за осигурените лица по условията на III категория труд родени след 31.1`2.1959 г. : от 35.7 % през 2000 г.  до 17.8 % през 2011-2016 г.  ;

– неадекватното осъвременяване на старите пенсии по условията на чл.100 от КСО известни като  т.нар. „швейцарско правило“ – с 50 % от индекса на средния осигурителен доход и 50 % от средногодишната инфлация  през предходната календарна година; и многократно по-привилегированото осъвременяване на възнагражденията на народните представители и на свързаните с тях възнаграждения на ръководни кадри в още 27 институции;

– силно и несправедливо заниженото  от КСО равнище, а от там и размери на  пенсиите за  осигурителен стаж и възраст (ОСВ), отпуснати по отменения ЗП.

 

 • Какви са необходими допълнителни бюджетни средства за реализация на изложените основни искания на пенсионерите ?

По  предварителни и приблизителни разчети,  преизчисляване на старите пенсии през 2016 на основата на средния осигурителен доход за 2015 г. от 726 лв.  би струвало   около  1.8 до 2  млрд. лв. годишно, т.е. за 12 календарни месеци; и половината от тези суми за второто полугодие на същата календарна година. 

Въвеждането на напълно безплатно или символично платено здравеопазване и зъболечение за лицата на възраст 70 и повече години  ще струва годишно около 485 до 606 млн.лв.

Или общо за реализацията на тези две основни  искания на БАП  ще са необходими около  2.5 до 2.7 млрд.лв. годишно.

 

 • От къде могтат да се осдигурят тези допълнителни средства ?

 

П о наши изследвания, няколкократно по-голяма сума посочените  допълнително необходими за целта  средства, могат са се осигурят  при сега и до сега произвеждания БВП на глава от населението и наличие не реална политическа воля от страна на правителството и управляващите политически партии за  :

 • ограничаване на многобройните „течовете“ на бюджетни средства от всички публични бюджети, както и чрез по рационалното, целесъобразно и ефективно тяхно разходване в бъдеще;
 • ограничаване на корупцията, контрабандата на акцизни стоки, злоупотребите с обществени поръчки, източването на ДДС, двойното счетоводство на фирмите за техните приходи и разходи, включително двойното счетоводства на  работни заплати и и поне наполовина на относителния дял на „сивия“ сектор в икономиката;
 • ревизия на крайно неизгодните концесионни договори , в т.ч. на концесионните договори с „Дънди прешъс металс Челопеч“ и двете американски централи;
 • ревизия на крупните крайно неизгодни приватизационни сделки;
 • реформиране на провежданата след 2007 г. данъчна политика с цел :  повишаване относителния дял на общите данъчни приходи в БВП от 29 % сега до около 34 %   –при среден относителен дял на същите  за страните членки на ЕС от 40 %, и още по-висок -, движещ се между 45 и 56 % за водещи страни членки на ЕС.

И по този начин, възстановяване на необходимия финансов , управленски, регулаторен, контролен и стимулиращ икономическия и социален растеж капацитет на българската държава и правителство.

Всеки бъдещ икономически растеж ще увеличава и тези допълнителни и останалите бюджетни приходи, както и позитивните им последици за  ускорен и добре балансиран научно-технически, икономически, екологичен и социален растеж и  развитие на страна; и най-важното  – за повишаване равнището на живот на българския народ и ограничаване до спиране на задълбочаващата се демографска криза.

 • Относно Програмата на  правителството на ГЕРБ и Обединените патриоти

Според нас, тя  има една най-обща, но много съществена  цел и характеристика, а именно  :  запазване на статуквото, което позволя на управляващите политически партии и техните активисти безнаказано да ползват политическата власт за бързо лични забогатяване, пълнене на „черни“ партийни каси, купуване на избиратели, манипулиране на избори и монополизиране на политическата власт.

Обещанията на ГЕРБ за нов закон за борба с корупцията сме слушали още по време на предизборната им бора за първия мандат. Последиците са добре известни.

Обещанията на ГЕРБ  за  минималната работна заплата от 650 лв. и средно от 1500 лв. в края на 4-годишния мандат са обвързани с хипотезата  за нарастване на БВП средно годишно с 7,45 % или с над 2 пъти по висок темп на ръст от този през 2016 г., което е изключително трудно достижимо и не е подкрепено с необходимата инвестиционна програма и източници на средства за необходимите инвестиции.

Единствената  „отстъпка“ на ГЕРБ спрямо исканията   на  Обединените патриоти намираме за  символична : повишаване на минималната пенсия от 1 юли т.г. на 180 лв. и  през октомври на 200 лв. , което ще струва около 100 млн.лв. до края на 2017 г.

ВЛ същото време Програма : (1) потвърждава и планираното с бюджета индексиране на старите пенсии от 1 юли тази година с 2.4 %, което на годишна база  (за 12 месеци) означава с 1.2 %  или около 4 лева месечно; (2) не предвижда мерки за възстановяване на отнетите социални права на преживялите пенсионери с пенсии за трудова дейност отпуснати по ЗП; (3) нито предвижда преизчисляване на  заварените стари пенсии на основата на средния осигурителен доход за предходната една или две  календарна година. Което  означава запазване на високото равнище на бедността и риска от бедност сред пенсионерите през следващите 4 години и продължаващо  противопоставяне на различните поколения пенсионери с един и същ осигурителен принос.

Предполагаме че ОП са се съгласили, защото  ГЕРБ им постави едно условие –  търсене на допълнително необходимите бюджетни приходи от около 2 до 2.5 млрд.лв. за изпълнение основните искания на БАП в рамките на одобрения от 43 НС   консолидиран бюджет на страната. Всеки грамотен икономист и финансист  много добре знае, че това  е силно фрагментарен подход и силно ограничена рамка,  които водят до никъде. Защото означава пълно пренебрегване на съществуващите огромни резерви както за повишени приходи, така и за ограничаване  „течовете“ във всички публични бюджети, търсене и намиране на много по целесъобразно разпределение и ефективно разходване на обективно възможни значителни допълнителни  приходи.

Проблемът има и политически аспект. Според нас той се свежда до това, че политиката на запазване на статуквото може   да породи множество  социални  протести срещу новото правителство по време на председателството на Съвета на ЕС, способни да доведат до предсрочното му  падане и нови  предсрочни  парламентарни избори; както и да засилят позициите на политическите партии , които предлагат  алтернативна политика, част от която е незабавно „преизчисляване на пенсиите“  на наличните близо 2.2 млн. пенсионери още през 2017 г.

Вижте цялото Становище тук: Становище на БАП и СИБ

www. bgeconomist.bg

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.