Форуми на СИБ

КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ 2013г.“

23 авг. , 2013  

Конкурс „Млад икономист 2013г.“ приключва на 20 септември.

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Управителният съвет обявява конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ 2013

на тема

„ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ”

за ученици, студенти, докторанти и млади специалисти

до 35 годишна възраст – български граждани, живеещи в

страната и в чужбина.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 • Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
 1. име, презиме и фамилия;
 2. адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; email;
 3. име и адрес на учебно заведение/фирма/администрация и т.н.;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт TimesNewRoman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител;
 • Разработките се представят до 20 септември 2013г. на адрес:

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2013г.”, За справка: тел. 02987-18-47; моб. телефон: 0878 871 847;e-mail:  unieconom@abv.bg;

 • На кандидатите, заели първите три места, съгласно правилата за оценяване, се присъждат парични и предметни награди, за които ще бъдат информирани до 21 октомври 2013г.;
 • Всички номинирани участници в конкурса, получили минимален брой точки – 30, получават сертификат на СИБ;
 • Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2013г.” ще се състои на 1 ноември 2013г.,Ден на народните будители в гр. София;
 • Неполучените на 01.11.2013г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;
 • Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.union-econ.com

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

Проф. дфн Кръстьо  Петков, Председател на УС на СИБ

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  Зам. председател на УС на СИБ,   координатор на конкурса „Млад икономист 2013”

София, 01.03.2013г.

Конкурс „Млад икономист 2013г.”

Анотация

върху конкурсната тема за български студенти, докторанти от висшите учебни заведения и колежи, ученици от средни професионални училища и техникуми в РБългария и млади специалисти икономисти

до 35 годишна възраст, живеещи у нас и в чужбина:

„ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ”

 

В последните няколко години феноменът „електронна търговия” се разраства с бързи темпове, следствие на което много малки, средни и големи фирми  използват възможностите, които предоставят информационните и комуникационните технологии.

Този термин има широко приложение, като в него се включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и методите за разплащане. Това налага закупуване и внедряване на нови технологии и ноу-хау, както и използване на системи за защита на информацията. Интерес представлява структурата на електронната търговия, която интегрира производствена, информационна, комуникационна и обслужваща инфраструктура

По своя обхват конкурсната тема включва изследването на научно-теоретичните и практико-приложните аспекти главно на електронната търговия и интернет маркетинга като две относително обособени, но тясно свързани и взаимно допълващи се области на приложение на информационните и комуникационни технологии в съвременните условия. Разкриването на философията, концептуалните основи, подходи, механизми, проблеми и възможности за приложение на двете нови и динамично развиващи се сфери е от съществено значение за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и стимулиране на нейното развитие в синхрон със световните тенденции. Водещи направления в проучванията, анализите, оценките и проектите на участниците могат да бъдат:

§ технологичната основа на протичащите процеси при електронната търговия и интернет маркетинга, въплъщаваща приложенията на съвременните информационни и комуникационни технологии;

§ икономическите процеси, взаимодействия, ефекти, бизнес модели, пазарни структури, фактори, условия и последици от приложението на електронната търговия и интернет маркетинга;

§ практико-приложните достижения, опит и утвърдени добри практики на малки, средни и големи фирми в областта на електронната търговия и интернет маркетинга от националната, европейската и световната икономика.

Основни акценти могат да бъдат характеристиките, базисните принципи, логиката, изискванията, парадигмите и предизвикателствата пред електронната търговия и интернет маркетинга в съвременните условия.

От авторите се изисква да направят опити за избор и обосноваване

 • на приоритети при анализ на бизнес моделите за електронна търговия, пазарните структури, маркетинговите инструменти в електронна среда, приложенията на информационните и комуникационните технологии.
 • Ясно дефиниране на очакванията по отношение прилагането на нови стратегии, политики, програми и мерки за решаването на конкретни проблеми и постигане на ефекти в макро, микро и личен аспект.
 • Авторовите проучвания могат да третират отделни частни въпроси и връзки на електронната търговия и интернет маркетинга със системата на икономиката, секторните политики, сегментиране на отделните видове пазари, обществените оценки и нагласи към тяхното развитие, хармонизация, координация и съгласуваност с европейските директиви, регламенти и добри практики.

Предимството от използването на електронна търговия е преди всичко в пестенето на ценно за клиентите време. Електронните магазини нямат работно време и са на разположение ежеминутно. Големият им плюс е, че могат да достигнат до голям процент потенциални потребители, използвайки възможностите на Интернет, социалните мрежи и стандартните маркетингови подходи.

Те не следва да бъдат разглеждани като заместители на традиционния модел, а като негово допълнение, защото има стоки, които предполагат по-лесно пласиране във виртуалното пространство – DVD, книги и други. Големите международни търговски вериги вече не  виждат в тези промени заплаха за техния традиционен бизнес модел, залагащ основно на физическите магазини.

Днес по-голямата част от търговците залагат на новата стратегия за развитие, основана на множество канали за електронна търговия и връзка с клиентите.

В областта на технологичната основа на протичащите процеси при електронната търговия и интернет маркетинга тематичният избор може да бъде конкретизиран по отношение на:

– Информационните и комуникационните технологии, които правят възможно взаимодействието „бизнес-бизнес” (В2В, Business-to-Business) на електронния пазар;

– Основните техники, стандарти, системи и продукти при електронна търговия от типа „бизнес-бизнес” (В2В,Business-to-Business);

– Критерии за оценка на различните техники за взаимовръзка, стандарти и продукти при „бизнес-бизнес” взаимоотношенията;

– Нерешени въпроси, свързани с мащаба, обмена на съдържание, автономност и хетерогенност при приложението на електронната търговия;

– Компютърните мрежи като предпоставка за масова автоматизация;

– Ролята на EDI (ElectronicDataInterchange) за развитието на електронната търговия;

– Значението на XML (eXtensibleMarkupLanguage) за разпространението на електронната търговия;

– Технологията за безжично предаване на информация „Bluetooth”и нейните приложения;

– Характеристиката на „облачните” технологии;

В областта на икономическите процеси и ефекти в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект от приложението на електронната търговия, тематичният избор на участниците в конкурса би могъл да бъде ориентиран към:

– Анализ на макро- и микроикономическата среда за развитие на електронната търговия в РБългария;

– Предприемачество в областта на електронната търговия и предизвикателства пред малките и средни фирми в РБългария;

– Въздействие на електронната мрежа върху икономическите взаимоотношения и бизнес средата в РБългария;

– Характеристика на видовете електронни пазари – стокови, за бизнес услуги и пазари на услуги, опосредстващи връзките между търгуващите;

– Видове уеб услуги – достъпност, технология на предоставяне и икономически ползи;

– Роля на Extranet в съвременните фирми;

– Изграждане на Intranet в съвременната търговска фирма;

– Интегрираната система за фирмено управление – ЕRP (EnterpriseResourcePlanning);

– Влияние на ефективността на бизнес процесите при електронната търговия върху нарастване на добавената стойност за потребителите;

– Снижение на транзакционните разходи при електронна търговия от типа „бизнес-бизнес” (В2В, Business-to-Business);

– Електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer) и начини на връзка с околната средата.

– Структура на транзакционните разходи при електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer);

– Особености на електронния магазин (e-shop);

– Технологична платформа на търговския процес и икономически ползи при формата „електронни хали” (e-mall);

– Бизнес моделът на електронна търговия „пазар при трето лице” (ThirdPartyMarketplace);

– Ефективност на електронните търгове (e-Auction);

– Електронна търговия от типа „потребител-бизнес” (С2В, Consumer-to-Business);

– Електронна търговия от типа „потребител-потребител” (С2С, Consumer-to-Consumer);

– Предимства на мобилната търговия (m-Commerce);

– Приложение на мобилната търговия в РБългария;

– Защита на потребителите при електронната търговия;

– Проблеми при разплащанията в интернет среда;

– Системите за онлайн разплащания ePay, eBayи PayPal;

– Икономическите ползи от въвеждането на интернет банкирането;

Известно е, че търговците на стоки и услуги могат да обновяват многоканални платформи чрез мобилни приложения и мобилни сайтове. Участниците в конкурса могат да анализират и обосновават не само предимствата, но и свързаните с електронната търговия рискове. Примерно притеснението, че поръчаната стока няма да пристигне, опасението на потребителите, че няма да могат да върнат повредена стока, ако тя е дошла по пощата от друга държава, проблемите пред търговците на дребно, свързани с цената и сигурността на доставките, за съвместимостта между операторите и бъдещото развитие на електронната търговия в страните-членки на ЕС.

В областта на практико-приложните достижения, опит и утвърдени добри практики на фирми в областта на електронната търговия от националната, европейската и световната икономика конкретен интерес представляват:

– Причините за слабата популярност на електронната търговия от типа „бизнес-бизнес” (В2В,Business-to-Business) извън пределите на САЩ;

– Възходът на електронната търговия във Великобритания, Франция и Германия в условията на криза;

– Опитът на автомобилните производители DaimlerChrysler, Ford, GeneralMotorsпри създаване на пазарната структура „Covisint” на основата на консорциума;

– Проучване идеята за провеждане на обратни търгове в електронното пространство от FreeMarkets;

– Разнообразие от инструменти за сътрудничество в предлагането, предложени от Oracle, i2, SAP,Ariba;

– Концепцията „Мрежа за размяна на партньорите” (TradingPartnerNetwork);

– Ключовите фактори за успех на Alibaba.com;

– Предложенията от ChemConnect.com на търгове, стокова борса, средства за комуникиране онлайн и мрежа за размяна на партньорите в едно виртуално пространство;

– Маркетинговата платформа на Amazon;

– Опита на утвърдени сайтове за групово пазаруване;

– Пазаруване в чуждестранни сайтове и начини на разплащане;

– Опитът на фирма „Cellum” в развитието на мобилната търговия;

По-конкретно в областта на интернет маркетинга вниманието на участниците в конкурса може да се насочи към:

– Лоялността на клиентите като фактор за успех в съвременната конкурентна среда при електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer);

– Потребността на фирмите от постоянна и пряка обратна връзка с клиентите при електронната търговия; 

– Система за управление на връзките с клиентите (CRM – CustomerRelationshipManagement);

– Трансформации в поведението на купувачите при електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer);

– Процесът на вземане на решение за покупка при електронната търговия;

– Проблеми при маркетинговите проучвания в условията на интернет;

– Възможностите на интернет рекламата;

– Критерии за оценка на уеб сайта;

– Виртуалното общество (VirtualCommunities) като маркетингов инструмент;

– Роля на търговската марка при електронна търговия от типа „бизнес-потребител” (В2С, Business-to-Consumer).

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  Зам. председател на УС на СИБ,   координатор на конкурса „Млад икономист”

София, 01.03. 2013г.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.