Конкурс Млад икономист

Конкурс: Предизвикателства на регионалните диспропорции в България

19 мар. , 2018  

Съюзът на икономистите в България обявява 14-ия Национален конкурс: “Гласът на младите за силна икономика“ – 2018 г. на тема: „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства“. Като се има предвид, че проблематиката на регионалното развитие е важна предпоставка и фактор за социално-икономическия напредък на България, от Организационния комитет предлагат за дискусия и оценка възможностите и перспективите за преодоляване на регионалните диспропорции.

Те са факт, който основателно заслужава особеното внимание на цялото общество, в това число на подрастващото младо поколение. С личния си избор в образованието и професията си младите хора на България могат да допринесат за по-нататъшното икономическо развитие, което да осигурява по-благоприятно териториално сближаване на районите и цялостно повишаване на общественото благосъстояние на нашия народ.

Целта на настоящия конкурс е да стимулира ангажираността на младите хора в България за актуална оценка, осмисляне и търсене на полезни решения на проблемите на териториалното развитие на България, в това число на развитието на родното им населено място, областта и общината, където живеят. Разкриването на конкретните прояви на регионалните диспропорции може да подпомогне по-доброто прилагане на стратегически планове и подходи на национално и местно равнище в интерес на по-добре балансирано и интегрирано социално-икономическо развитие на България. Визията на младите хора в България относно възможностите и перспективите за преодоляване на регионалните диспропорции са особено важни на настоящия етап. Тази визия може да  даде и по- обоснована мотивация за образование и кариерно развитие на младите хора в България предвид възможностите, които с общите усилия на държавата и обществото могат да се открият и да се развиват в конкретни сфери на икономиката на всяка област, град, село и община в страната ни.

Регионалните диспропорции имат неблагоприятни последици за българската икономика и общество в няколко важни конкретни аспекта. На първо място, около една трета от областите на България страдат от дълбоки икономически структурни проблеми, които пречат за увеличаването на производството, инвестициите и заетостта. Поради стагнацията в развитието им редица населени места, общини и райони се обезлюдяват вследствие трудовата миграция към по-големите градове и към чужбина.

Това не само задълбочава различията между развиващи се и изоставащи области, но води и до наличие на устойчиви неравновесия в макроикономическото развитие на страната ни, които като цяло пречат на ускоряването на икономическия растеж и повишаването на ефективността на българската икономика. На второ място, задълбочаването на междурегионалните различия води до диспропорции на пазара на труда и доходите. Неблагоприятни са по-големите социално-икономически неравенства, особено в периферните райони, което неизбежно води до задълбочаване на демографската криза.

Така се създава и един порочен кръг:  ниското качество на живот подтиква хората да емигрират, а липсата на млади и квалифицирани кадри не може да привлече инвеститори към малките и средните градове. В изоставащите области и общини бизнес средата не е благоприятна и това повлиява негативно на привличането и увеличаването както публичните, така и на частните инвестиции, чрез които би могло да се модернизират и развиват производство, бизнес и заетост, за  да се стимулира повишаване на доходите и в по-малките общини и населени места.

На трето място, социално-икономическото изоставане на редица райони на страната влияе негативно върху демографското развитие и развитието на човешките ресурси. Възникват устойчиви неравновесия по показателите за образование, квалификация и развитие на човешките ресурси. Нежелани са предизвикателства пред стопанското управление във връзка с натрупването на дълговете на общинските бюджети и преодоляване на недофинансирането на важни за обществото системи като образованието, здравеопазването, борбата с престъпността и поддържането на вътрешния ред и сигурност, особено в по-малките населени места.

Съвременната икономическа дискусия в България и в рамките на ЕС подкрепя тезата, че намаляването на междурегионалните различия както в национални рамки, така също и в рамките на ЕС като интеграционна общност може да стимулира икономическия растеж и да допринесе за социално-икономическото развитие на страната.  От участниците в Националния конкурс – 2018 се очаква да представят свои оценки за съществуващите проблеми, както и да направят предложения с по-добри решения за намаляване на регионалните диспропорции и за засилване на икономическото и социално сближаване на страната ни с развитите европейски страни.

За целите на конкурса участниците могат да разгледат различни аспекти на проблемите на регионалните диспропорции и възможностите и средствата за тяхното преодоляване в перспектива. Организаторите предлагат и  примерна структура на тематични направления, с примерни конкретни въпроси и теми за изследване. Изброените  теми ни най-малко не ограничават индивидуалния избор, който участниците в конкурса могат да направят за написване на своето есе или разработка.

Икономически измерения на диспропорциите между районите и областите в България

 • Кои са причините и факторите едни области да са по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи?
 • Влияят ли нивата на местните данъци и такси върху решенията за инвестиции?
 • Кои области и сектори на икономиката на България са привлекателни за инвестиции за регионално развитие?
 • Защо негативните демографски тенденции крият рискове за българската икономика ?
 • В кои области и градове доходите и заплатите са най-високи?
 • Зависи ли качеството на образованието от регионалните диспропорции и как се отразява това на икономиката?
 • Има ли връзка между степента на икономическо развитие на населените места и престъпността?
 • Как могат да допринасят държавните и общинските институции в градовете и общините за регионалното развитие?

Социални и демографски аспекти на регионалните диспропорции

 • Има ли значение регионалното развитие за заетостта и доходите на населението?
 • Какви са различията в пазара на труда в изоставащите региони за разлика от развиващите се региони на страната?
 • Как влияе недостатъчното предлагане на работни места и доходи върху трудовата миграция на населението?
 • Защо бизнесът се нуждае от внос на работна сила от чужбина и какъв ефект ще има това върху регионалното развитие?
 • Каква е връзката между трудова миграция и обезлюдяването на българските села като социален феномен?
 • Как изглежда картата на бедността в страната по региони?
 • Има ли връзка между недоразвитостта на регионите, ниските доходи и обезлюдяването на конкретни области и общини ?
 • Къде демографските тенденции са най-неблагоприятни?

Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2018г.”, провеждан под наслова „Гласът на младите за силна икономика!” пожелава на всички участници – ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови решения в предизвикателствата пред регионалното развитие на България.

Условия за участие, срокове, правила за оценяване, награди

Управителният съвит на Съюза на икономистите в ъбгталрия /СИБ/ обявява Четиринадесетия национален конкурс  МЛАД ИКОНОМИСТ – 2018г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ на тема: „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства“

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 •  Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 • Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
  • име, презиме, фамилия;
  • местоживеене;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e–mail;
  • име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма-длъжност, администрация – длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 • Разработките се представят до 18 май 2018 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2018г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710 ;e-mail: info@bgeconomist.bg ;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

 Правила за оценяване на разработките

 1. Управителният съвет на СИБ избра Комисия за оценяване и класиране на участниците в конкурса „Млад икономист 2018“- председателят и тримата зам. председатели на УС.
 2. Комисията определя рецензентите на разработките на участниците в конкурса и следи за спазването от тях на правилата за оценяване на разработките. Всеки рецензент самостоятелно поставя своите оценки по показателите, посочени в т. 3, след което двамата рецензенти представят на комисията съгласувана обща оценка. В случай, че съществуват непреодолими разногласия относно общата оценка на дадена разработка, то комисията определя допълнителен трети рецензент от своя състав, който също оценява разработката и участва в определянето на общата оценка.
 3. Оценяването на конкурсните разработки се извършва по пет показателя: а) Съдържателност- от 0 до 10 точки б) Научен подход- от 0 до 10 точки в) Оригиналност- от 0 до 10 точки г) Стил/изложение- от 0 до 10 точки д) Практическа приложимост- от 0 до 10 точки
 4. До класиране за награди се допускат участници, чиито разработки са получили най-малко 30 точки по всички показатели, в съответствие със съгласуваната обща оценка на рецензентите.
 5. На рецензентите се изпращат за оценяване получените разработки без имената на авторите, за да се спазва принципа за анонимност.
 6. На базата на оценките на рецензентите, Комисията за оценяване и класиране съставя крайното класиране на участващите разработки съгласно обявените награди. Класирането става по получените точки от рецензентите.
 7. Класирането, извършено от комисията, се предлага за одобрение на Организационния комитет на конкурса.

Награди по конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамотачетвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2018г.” ще се състои на 9 юни 2018г. /събота/,  по повод Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 •  Неполучените на 06.2018г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

 

Financebg.com

 

,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.