Форуми на СИБ

МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА 29 август

2 сеп. , 2013  

Международна КРЪГЛА МАСА

„Развитие на кооперативното движение в Европа”

Развитието на кооперативното движение, в частност развитието на кредитните кооперации по света в светлината на световната криза е нееднозначно и утвърждава резистентността на кооперативните принципи от негативни икономически сценарии и развития.

При липсата на законодателство в България (1989-2013г.) в областта на кредитните кооперации, съвсем естествено беше членовете на БАККОБ да търсят варианти за кредитната си дейност като акционерни дружества, вписани в кредитния регистър на БНБ. Това беше единствения начин за продължаване на дейността на кредитните кооперации – възможни само като взаимоспомагателни каси по действащото законодателство.

Този генезис позволи на кредитните кооперациите и кредитните кооперативни съюзи да работят като бизнесмрежи заедно с новосъздадените акционерни дружества. В своята дейност те прилагат кооперативните принципи на развитие и функциониране с достойнствата на взаимопомощта, взаимната изгода, липсата на спекулации и високорискови действия.

Основно предимство на тези кооперативни бизнесмрежи в България е, че кредитират местния бизнес и местни проекти при контролиран от надзорната институция риск.

Това безспорно е Първата линия на поведение на кооперациите в България, която показва, че и без законодателство, ако се прилагат кооперативните принципи за изграждане на Бизнесмрежи от типа “съюз” могат да се постигнат добри резултати.

Втората линия на поведение е да се осигури рефинансиране на тези кооперативни образувания. Идея на БАККОБ е през 2014г. да се организира Конференция на международните кооперативни банки, на която да се инициира създаването на фонд за рефинансиране. Това би довело и до законодателни инициативи за хармонизиране на нашето с европейското законодателство по кооперативна линия.

Основни теми:

„Българска асоциация на кооперативните кредитни организации и бизнесмрежи” (БАККОБ) – Развитие.”

Лектор: Д-р ик. Петър Нейчев – Председател на УС на БАККОБ, Зам. Председател на „Съюза на икономистите в България”, Председател на Фондация „Международен Институт за Изследване на Кооперациите”, Председател на „Интернет кооперация Популярна Каса”.

Д-р ик. Петър Нейчев е автор на книгите „Банковите кризи”, в която се разглеждат причините за банковите кризи по света и специфичните особености на банковата криза в България през 1996г. и „Популярните банки”, в която на едно място са събрани различните направления при възникването на кооперативните кредитни организации, представянето им по света и в България, както и идеи за развитието на тези структури в условията на интернет и новата българска действителност;

Кооперациите и социалната икономика.

Лектор: проф. дфн Кръстьо Петков – виден българскиучен, политик и обществен деятел, Председател на Съюза на икономистите в България, Председател наОбединения блок на труда,Народен представителв39-то Народно събрание, Председател на КНСБ (1990-1997),Член на Българската социологическа асоциация и на Изследователския комитет по социология на труда.

Проф. дфн Кръстьо Петков е участвал в университетски програми и семинари в САЩ – в университетите в Мичиган, Бъркли, Дюк и др.

Развитие на кооперативното движение в Европа.

Лектор: проф. д-р Детлеф Кухенбекер, Германия – Управляващ Директор на Outplacement Company, Независим консултант на KIC Integral Consult – компания придружаваща мениджмънта на предприятия и създатели на политически решения. Във фокуса на вниманието му стоят етични и стратегически решения, които водят до интегрална цялост. Член е на Световния етичен форум. През април 2013г. изнася доклад на тема „Създаване на култура за борба с корупцията. Активното гражданско общество в България и в Европа” в рамките на конференция за превенция на корупцията при използване на европейските структурни фондове с оглед взаимоотношенията на България и ОЛАФ.

Дискусия на участниците в кръглата маса.

Организатор:„Българска Асоциация на Кооперативните Кредитни Организации и Бизнесмрежи” (БАККОБ). Асоциацията е с 15 годишна история в кооперативното дело и обединява кредитни кооперации и кооперативни съюзи в страната, като ги представлява и защитава интересите им. Фокусът на всяка дейност на асоциацията е насърчаването на всеки отделен член за неговите икономически нужди като частник или предприемач. БАККОБ е с отворени врати за всеки, който споделя кооперативните принципи и прилагането им в бизнеса. Членството е доброволно.

През 2012 год. по решение на общото събрание, БАККОБ разшири основните си цели в насока – изграждане на кооперативни бизнесмрежи в България.

Контакти: е-mail: bakkob.office@gmail.com

бул. “Христо Ботев” 27А, Пловдив 4000

тел.: 0882 933555; 032 586019

Facebook: Българска асоциация на кооперативните кредитни организации и Бизнесмрежи

Съорганизатори:

www.atlasfinance.bg

www.atlasnet.bg

www.b4bg.com

„Атлас Финанс” АД – Финансовата институция, която е наследник на дейността на небанкова финансова институция с над 15 години история на паричните и капиталови пазари. Дружеството предлага финансови консултации и услуги за корпоративни и частни клиенти. „Атлас Финанс” АД е инициатор за създаване на „Бизнесмрежа за българите по света” (БмБС), чиято основна цел е постигане на икономически растеж и по-висок стандарт на българската общност по света. Практическото средство за реализиране на бизнес целите на БмБС е Българската Бизнес Платформа – b4bg.com.

www.bgeconomist.bgСъюз на икономистите в България – Неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. Съюзът организира и провежда на макро – имикро-равнищемероприятия за разкриване на възможности за ускоряване икономическото развитие на страната, отраслите и фирмите с цел осигуряване на трайни и ефективни икономически и социални резултати.

www.fiicr.eu – Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите” – Учредена през 2005 г. с основни цели: Изучаване и разпространение на международния опит в сферата на финансовите кооперации и бизнесмрежите в Интернет; Провеждане на научни изследвания за използване възможностите за кредитни кооперации; Разработване на предложения за законодателни инициативи в тази област; Обучение на кадри за кредитните кооперации; Изработване на ефективна структура и модел на финансовите кооперации и функциониращи бизнесмрежи в България; Осъществяването на необходимите контакти с обществени организации и административните органи на различно ниво.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.