Икономически форум

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ РЕАЛИЗИРА ПРЕПОРЪКА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

15 апр. , 2014  

В свои Указания ДДС № 05/ 28.03.2014 г., изготвени съвместно с Българската народна банка, Министерството на финансите регламентира официално възможността за предоставяне на залог в своя полза върху вземанията по българския външен дълг, поет с договорите за прехвърляеми заеми от есента на 2013 г. (т.нар. схема Schuldscheindarlehen). Благодарение на тази регулация дългът, поет с договорите за прехвърляеми заеми с фиксирани проценти между Република България и DeutscheBankAktiengeselschaftще може да се използва като финансово обезпечение на отчетените от банките в България наличности по обслужваните от тях сметки на бюджетните организации.

 

Съюзът на икономистите в България оценява високо предприетите от Министерството на финансите активни мерки за увеличаване на инвестиционната привлекателност и интереса на инвеститорите към прехвърляемите заеми и приветства реализираната успешна промяна. Препоръка за нейното незабавно извършване беше отправена до правителството на Република България още в Пакета от мерки за оптимизиране на външния дълг, предаден през януари 2014 г. Според водещите български икономисти чрез официалното признаване на българските Schuldscheindarlehen като допустимо обезпечение по обслужваните от банките сметки на бюджетните организации ще се интензифицира търговията с тези иновативни за българската практика инструменти на вторичен пазар и ще се реализира добавена стойност в тяхната цена. Нововъведената регулация ще съдейства успешно и за модернизация и усъвършенстване на бюджетната и счетоводната системи в България.

Обслужващите бюджетните организации банки в България следва да използват разработените и публикувани на Интернет страницата на Министерството на финансите образци на договора за залог и приложенията към него.

Допълнителна информация относно методологията на отчетността на договорите за прехвърляеми заеми като финансово обезпечение на отчетените от банките в България наличности по обслужваните от тях сметки на бюджетните организации инвеститорите и широката публика могат да получат от дирекция „Държавно съкровище” на Министерството на финансите.

Министерството на финансите

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.