Предстоящи събития

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2015г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

24 дек. , 2014  

Крайният срок за конкурса млад икономист се удължава до 11 Май включително. 

Управителният съвет на Съюз на икономистите обявява конкурс 

 

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2015г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема:

„Корпоративна социална отговорност – европейски и

национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

• Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

• Докладите трябва да бъдат написани на български език;

• Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;

• В текста да не се посочва името на автора;

• Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:

    o име, презиме и фамилия;

    o адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;

    o име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация – длъжност;

• Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

• Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;

• Разработките се представят до 07 май 2015г. на адрес: Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” No108, Съюз на икономистите в

България, За конкурса „Млад икономист-2015г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;

e-mai:linfo@bgeconomist.bg ;

• Награди по конкурса: първо, участниците заели първо място вчетирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

• Церемонията по тържественото награждаване на участниците вконкурса „Млад икономист 2015г.” ще се състои на 11 юни 2015г., Ден на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.

• Неполучените на 11.06.2015г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 

Проф. дфн Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов, Зам. председател на УС на СИБ,

координатор на конкурса „Млад икономист 2015”

София, 22.12. 2014г.

 

П Р А В И Л А

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ,

ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

в конкурса

„МЛАД ИКОНОМИСТ – 2015г.”

на тема:

„Корпоративна социална отговорност – европейски и

национални практики“

1. Представените за конкурса разработки се оценяват от комисия в състав от двама независими рецензенти. Всеки рецензент самостоятелно поставя своите оценки по показателите, посочени в т. 2., след което двамата рецензенти представят съгласувано една обща оценка.

2.Оценяването на конкурсните разработки се извършва по пет 

а) Съдържателност                                        от 0 до 10 точки

б) Научен подход и информираност            от 0 до 10 точки

в) Оригиналност                                            от 0 до 10 точки

г) Стил/изложение                                         от 0 до 10 точки

д) Практическа приложимост                      от 0 до 10 точки

от 0 до 10 точки

3. До класиране за награди се допускат участници, разработките на които са получили най-малко 30 точки по всички показатели, в съответствие със съгласуваната обща оценка на рецензентите.

4. На рецензентите се изпращат за оценяване получените разработки без имената на авторите за да се съблюдава анонимността.

5. Крайното класиране за обявените награди се извършва според броя на общо получените точки, при спазване на изискванията на т. 3-та.

Организационен комитет


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.