BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Предстоящи събития,Форум на СИБ

ОБЯВА ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 Г.

5 фев. , 2021  

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г.
„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

НА ТЕМА: „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.
• Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
• Докладите трябва да бъдат написани на български език;
• Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
• В текста да не се посочва името на автора;
• Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
име, презиме, фамилия; местоживеене; адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; e-mail; име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма-длъжност, администрация – длъжност;
• Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
• Докладите се представят до 26 май 2021 г. в два екземпляра на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, ет. 4, стая 420 – За конкурса „Млад икономист 2021г.”,
• и по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg
• За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: 0877 011 710; 0889 442 821,

• Награди в конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

• Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2020г.” ще се състои на 11 юни 2021 г. /петък/, по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108.

• Неполучените на 11 юни 2021 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 17.12.2019г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:
Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2021”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов
Зам. председател на УС на СИБ, Гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2021”

Д-р ик. инж. Петър Нейчев
Зам. председател на УС на СИБ и член на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2021”

София, 5 февруари 2021г.

АНОТАЦИЯ- Национален-Конкурс-СИБ-МЛАД-Икономист-2021

 

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.