труд, орган, Брюксел

новини и събития

Започна работа Европейският орган по труда

13 ян. , 2020  

 С церемония по откриването и първо заседание на своя управителен съвет, започва дейността си Европейският орган по труда. Това е две години, след като идеята за такъв орган беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той направи това свое предложение в неговата реч за състоянието на Съюза за 2017 г. пред Европейския парламент.

Управителният съвет на по труда се състои от представители на държавите членки, Комисията, социалните партньори на равнището на ЕС, Европейския парламент, както и наблюдатели от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и други агенции на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси. На 17 октомври те ще се срещнат за първи път и ще приемат необходимите решения, за да може органът по труда да заработи, както и ще споделят своите мнения относно началната работна програма. Контекст Около 17,5 милиона европейски граждани понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС, което е двойно повече, отколкото преди десет години. В същото време милиони предприятия извършват трансгранична дейност. Европейският съюз е изработил значително по обем законодателство, с което се уреждат различни аспекти на мобилността, като то беше преработено и подобрено през последните години от Комисията „Юнкер“. По-специално ЕС вече преразгледа правилата относно командироването на работници, за да включи принципа на равно заплащане за еднакъв труд, а понастоящем работи за приемането на окончателно споразумение относно предложеното изменение на правилата за координация на системите за социална сигурност. За да се улесни прилагането на правилата, настоящата Комисия предложи да се създаде нов орган като начин за укрепване на структурираното сътрудничество и обмен между компетентните национални органи.

Европейският орган по труда има следните цели:

  • да улеснява достъпа до информация за правата и задълженията във връзка с трудовата мобилност, както и до услуги от значение за тях;
  • да улеснява сътрудничеството между държавите членки при прилагането на правото на Съюза, попадащо в обхвата на неговата компетентност, включително да улеснява съгласувани и съвместни инспекции, в това число и чрез противодействие на недекларирания труд;
  • да действа като медиатор и да улеснява намирането на решения в случаи на трансгранични спорове.

Дейностите на Европейския орган по труда засягат правилата относно трудовата мобилност: свободното движение на работници и командироването на работници, координацията на системите за социална сигурност, както и специалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт. На равнището на ЕС няма да бъдат създадени нови компетенции и държавите членки ще запазят своите пълни правомощия за прилагане на правилата за труда и социалната сигурност. Добавена стойност на органа по труда произтича от факта, че той ще улесни сътрудничеството между държавите членки, ще рационализира съществуващите структури и ще осигури оперативна подкрепа, като гарантира по-ефикасно прилагане на правилата. Така ще могат да се възползват и гражданите, и предприятията и националните органи, информира economynews.bg.

По отношение по-специално на националните органи органът по труда ще подобри оперативното сътрудничество в областта на трудовата мобилност, като ще представлява постоянна структура на ЕС, която се гради на националните служители за връзка, командировани от държавите членки в Европейския орган по труда. Той ще даде възможност също така за обединяването на ресурси за съвместни дейности, като например организирането на съвместни инспекции или обучение на национални служители за работа с трансгранични случаи.  След като през март 2018 г. председателят Юнкер произнесе речта си за състоянието на Съюза за 2017 г. , Комисията представи своето предложение за регламент за създаване на органа. Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение през февруари 2019 г., т.е. по-малко от година след първоначалното предложение. Европейският парламент и Съветът приеха официално предложението на 20 юни 2019 г. Органът по труда започна дейността си в Брюксел. Той ще увеличи постепенно финансовите и човешките си ресурси и ще достигне годишен бюджет от 50 милиона евро и 140 служители до 2024 г.
На 13 юни държавите членки се споразумяха, че в крайна сметка седалището на новия орган ще бъде в Братислава.

 

financebg.com

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.