Новини от България,Предприемачество

Платформа за осъществяване на граждански мониторинг за ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

10 мар. , 2020  

Платформа за осъществяване на граждански мониторинг за ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса www.gu.baccom.eu създаде Сдружение БАККОМ

Сдружение „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ /БАККОМ/ www.baccom.eu е учредена през 1999 г. в гр. Пловдив и повече от 20 години обединява и  подкрепя членовете си – кооперативни и микрофинансиращи институции в България, които играят важна икономическа и социална роля.

Главната цел и мисия на Сдружение „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ /БАККОМ/ www.baccom.eu са насочени към подобряване на правната рамка за кооперативните структури в България, кооперативното предприемачество, за развитието и усъвършенстване на кредитните кооперации, финансовите институции, както и за интеграция с международните кооперативни финансови общности  работещи в ЕС.

От няколко години Асоциацията работи активно за синхронизирането на българското законодателство с това на развитите европейски държави и това е стратегически важно, защото по този начин ще се сведат до минимум незаконните лоши практики

От началото на 2019 г. Сдружение БАККОМ изпълнява проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

Активното гражданско участие при актуализирането на правната рамка не се ограничава само до осъвременяването на законодателството, отнасящо се до кооперативните структури. Гражданското общество стимулира активното участие на всички за осъществяване на граждански мониторинг върху дейността на всички административни, държавни и други структури от обществена важност.

Интернет платформа www.gu.baccom.eu е създадена за публикуване на  сигнали от гражданите за злоупотреби, борба с корупцията, предотвратяване на конфликт на интереси и с прилагане на етични норми дава възможност за публикуване на мнения, препоръки и сигнали от гражданите, които да  подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси. По този начин тя ще допринесе за открито и прозрачно управление и превенция от лоши практики при взимане на решения при актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България. По този начин позициите на гражданите ще бъдат своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и ще бъде инструмент за обществен контрол върху държавната политика в сектора.

Очакванията на Асоциацията от изпълнението на Проекта са мултиплициране на идеите на проекта в национален и международен аспект чрез:

– привличане на нови кооперативни предприятия като членове към дейността на БАККОМ с желание на изразяване на по-активна гражданска позиция;

– мултиплициране на идеята на проекта в други неправителствени, граждански организации или професионални структури – чрез изградения модел на граждански мониторинг подобен на БАККОМ;

– проекта ще мултиплицира идеите си и върху малкия и среден бизнес за по- лесно достъпни кредити и от спестовни продукти с реална доходност на хората и от най-малките населени места. Това ще доведе до свеж финансов ресурс и съответно до повишаване на качеството на живот в тези населени места;

– мултиплициране на идеята за подобряване на активно гражданско участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в други европейски държави, тъй като БАККОМ е част от редица международни структури и програми.

Всички НИЕ, граждани на Република Бългалия, искаме по-добро управление във всички сфери. Всички НИЕ искаме гласът ни да бъде чуван и мнението – зачитано. Използваме ли обаче всички механизми, които ни се предоставят за за подобрим процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси, с цел открито и прозрачно управление и превенция от лоши практики при взимане на решения?

Настоящият проект представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията. Предвижда се регулярна оценка от страна на кооперативните сдружения и гражданите и потребителите на административни услуги.

Затова се обръщаме към всички вас с апел да дадете сега Вашето мнение!

 

Надяваме се да бъдете активни, защото бъдещето зависи от всички нас!

 Автор: Виделина Гандева

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.