Новини от България

Пловдивската асоциация БАККОМ със знаков проект за добро управление

22 ян. , 2020  

Oт началото на 2019 г. Сдружение БАККОМ изпълнява проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

Визията на Оперативна програма „Добро управление“ се основава на разбирането, че силните, ефективни и прозрачни държавни и съдебни институции имат пряко хоризонтално отношение към постигането на всички цели, заложени в Стратегия „Европа 2020“, още повече, че тези цели са взаимосвързани. Неслучайно Стратегически приоритет 4 на Споразумението за партньорство: Добро управление и достъп да качествени административни услуги е хоризонтален, т.е. има отношение към постигане на целите на всички останали приоритети.

Сдружение „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ /БАККОМ/ е учредена през 1999 г. в гр. Пловдив. С национално значение и повече от 20 години Сдружение БАККОМ обединява и  подкрепя членовете си – кооперативни и микрофинансиращи институции в България, които играят важна икономическа и социална роля. www.baccom.eu

Асоциацията усилено работи за подобряване на финансовото и технологично образование на членовете си, бори се с бедността и социалното изключване чрез финансова подкрепа на база етични и устойчиви  принципи. Усилията й са насочени към подобряване на правната рамка за кооперациите, кооперативното предприемачество, за развитието и усъвшенстване на кредитните кооперации, финансовите институции, както и за интеграция със международните кооперативни финансови общности  работещи в ЕС.

Мисия на БАККОМ е да подкрепя развитието на етичните финанси в България, чрез въвеждане на етично финансиране на дребните предприемачи, реализирането на цели в областта на регионалното развитие, социална подкрепа, намаляването на различията и утвърждаване като равноправен партньор на европейски и световни организации за реализиране на съвместни проекти, програми и други инициативи.

Асоциацията е с натрупала 20 годишен опит чрез участие с експертност и  своята практика в България в различни национални и международни проекти. Сътрудничи си съвместно с над 60 кредитни кооперации,финансови институции, работещи по европейски модели за кооперативно кредитиране и финансиране.

Членовете на БАККОМ работят за превръщане му в национален център за представителство и защита на интересите на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране. БАККОМ е идейно средище за развитие на стопанската взаимопомощ. Насърчават се идеите на кооперативното движение за въвличане на ресурсите на социално слабите в стопански оборот и се координират усилията от организационен характер за кооперативно просвещение и установявяне на кооперативен дух и морал.

Асоциацията работи за по-добро правно надграждане и усъвършенстване на законите в страната, които регламентират кредитно кооперативната дейност. Нашето кооперативно законодателство все още не е синхронизирано с европейското така, че то да е в подкрепа на кооперативните финанси, както работят кооперативния банков сектор в страните членки на Европейския съюз. БАККОМ продължава да работи за подобряване на правната рамка за кооперативните кредитни финанси чрез различни свои инициативи и проекти. В Европа нашите колеги са признати партньори на финансовата индустрия и са познати като кооперативен банков сектор, във  всяка една от страните взета поотделно. Те разполагат с кооперативни банки пример за това са Креди Агрикол и Crédit Mutuel от Франция, Немска централна кооперативна банка(Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank), Рабобанк Холандия, Популярна банка (Banco Popolare) в Италия, OKOBANK във Финландия, Кооперативната централна банка на Кипър и т.н.. Предложенията, които се правят идват от практическата необходимост и от желанието ни добрите европейски практики да се прилагат и в нашата страна, тъй като кооперативните кредитни институции са важен фактор за развитие на гражданското общество по цял свят. Те са активна част от формалния финансов пазар, като обслужват сектори в регионалната икономиката, където има липса на достъпен кредитен ресурс към хора работещи в малкия и среден бизнес.

Докато търговските банки са по-склонни към краткосрочна печалба и максимална стойност за акционерите, кооперативните банки подкрепят устойчивото развитие в дългосрочен план и на местно ниво. Това е едно от обясненията за устойчивостта на модела на кооперативно банкиране по време на финансова криза.

Според членовете на БАККОМ кредитните кооперации, микрофинансиращите организации и взаимоспомагателните каси са основна и допълваща необходима форма в различните райони на страната за финансиране на дребния, малкия и среден бизнес който активно подпомага предприемчивите българи в техния бизнес.

Структурните аспекти на стопанската и конкурентната среда продължават да разколебават инвеститорите. Не бива да се пренебрегва фактът, че подобряването на бизнес средата тясно се свързва със създаване на работни места и икономически растеж. Сред идентифицираните трудности, свързани със средата, е неефективния надзор от страна на контролните и регулаторните органи. От тяхната работа зависи както доброто изпълнение на общоевропейските политики, така и конкурентоспособността на вътрешния пазар и защитата на потребителите на услуги. Неслучайно улесняването на регулаторните процедури и създаването на стабилна, предсказуема и опростена среда за инвестиции, както и опростяване на процедурите и намаляване на бюрокрацията са откроени като приоритетни теми в Становището на Европейската комисия.

Настоящият проект представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията. Предвижда се регулярна оценка от страна на кооперативните сдружения и гражданите и потребителите на административни услуги. Проектът е ориентиран към разработване на анализи и предложения за подобряване на бизнес средата, промяна на нормативни актове, структури и политики на национално и местно ниво. Ще се подготвят предложения за включване на Сдружение БАККОМ в процеса на стратегическо планиране по прозрачен и ефективен начин. Ще се работи за подобряване на средата за гражданско участие в управлението в сътрудничество с гражданския сектор. За повишаване на обществената осведоменост и на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство се планира да бъде организирана широка информационна кампания.

Предприетите мерки за изграждане на партньорско управление по проекта ще имат силен антикорупционен ефект и ще гарантират прилагането и спазването на най- високите етични стандарти.

В резултат на изпълнението на проекта очакваме чрез гражданското участие на кооперативните структури да спомогнем за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното управление. По този начин позициите им ще бъдат своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и ще бъде инструмент за обществен контрол върху държавната политика в сектора.

Надяваме се на мултиплициране на идеите на проекта в национален и международен аспект чрез:

  • привличане на нови кооперативни предприятия като членове към дейността на БАККОМ с желание на изразяване на по-активна гражданска позиция;
  • мултиплициране на идеята на проекта в други неправителствени, граждански организации или професионални структури – чрез изградения модел на граждански мониторинг подобен на БАККОМ;
  • проекта ще мултиплицира идеите си и върху малкия и среден бизнес за по- лесно достъпни кредити и от спестовни продукти с реална доходност на хората и от най-малките населени места. Това ще доведе до свеж финансов ресурс и съответно до повишаване на качеството на живот в тези населени места;
  • мултиплициране на идеята за подобряване на активно гражданско участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в други европейски държави, тъй като БАККОМ е част от редица международни структури и програми, описани по-горе.

Активното гражданско участие при актуализирането на правната рамка не се ограничава само до осъвременяването на законодателството, отнасящо се до кооперативните структури. Гражданското общество стимулира активното участие на всички за осъществяване на граждански мониторинг върху дейността на всички административни, държавни и други структури от обществена важност.

Тази статия е създадена във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”, Дейност 8, по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. www.eufunds.bg
Автор Виделина Гандева

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.