BgEconomist

Поздравителен адрес до Икономически университет гр. Варна

15 май , 2017  

Уважаеми Г-н Ректор  проф.  д-р  ИЛИЕВ,

Уважаеми Членове на Академичната колегия на Икономическия университет-Варна,

Уважаеми Студенти и докторанти,

Уважаеми Дами и Господа,

От името на УС на Съюза на икономистите в България  и лично от името на Почетния председател на Съюза проф. Делчо Порязов имаме високата чест да Ви приветстваме за Вашия прекрасен празник – честването на 97 годишния юбилей от създаването на Университета като престижна образователна и културна институция с високо обществено признание за модернизация на обучението и квалификацията на икономисти – професионалисти .

С убеденост изразяваме нашата най-искрена и дълбока признателност за историческата роля и обществения принос на Икономическия университет-Варна за изграждането на висококвалифицирани икономисти от полагането на неговото начало с решение на Търговско-индустриалната камара на Варна от 1914 г. досега. Историята на учредяването и просъществуването на първото в България Висше търговско училище, което е институционализирано от 1920 г. е достоен принос на плеяда  българи-народни будители към утвърждаването на високи критерии за квалификацията на икономистите в България на равнището на най-модерните образци на европейскотото и световното висше образование по търговия, финанси , счетоводство и стопанско управление.

Особено важно е на съвременния етап на реформа на българското образование да подчертаем, че историята на Икономическия университет-Варна е ярък пример за обществената значимост и високото обществено призвание на българския бизнес да инициира и да подкрепя модернизацията на българското икономическо образование.

Позволете ни заедно с Вас да отдадем почитта си към поколенията учени-творци, преподаватели, стопански дейци, управленци и професионалисти икономисти, които като Ваши възпитаници от създаването на Висшето търговско училище досега са допринесли с цялата си съзидателна дейност за развитието и изграждането на българската икономика и нейната финансово-икономическа система.

Приносът на Икономическия университет-Варна към висшето икономическо образование в България на всеки исторически етап от развитието му, както и понастоящем се основа на  високата обществена отговорност  и научната добросъвестност на неговите академични кадри, които с примера си да пазят и развиват университета като българско духовно  културно средище изграждат от обучаваните студенти и докторанти достойни за професията икономист български граждани.

За Икономическия университет-Варна и понастоящем най-важната характеристика е, че не само се пази, но се развива и утвърждава  възрожденският дух да се модернизира икономическото ни образование в съзвучие с европейските и световни най-добри постижения и  практики.

Академичната колегия на Университета под Ректорското ръководството на проф. д-р Пламен Илиев ни дава достоен пример за изпълнението на високоотговорната мисия на българските икономисти да бъдат последователни и отговорни за икономическия и социален напредък с всяко свое решение на работното си място за издигане на ролята на икономическата професия.  На съвременния етап достойно се утвърждава от Вас съзидателното начало, което е присъщо на цялостното институционално развитие на Икономическия университет.

Приветстваме Ви, че  с посветеност на традицията и с отговорност към бъдещето на образованието на българската младеж работите всеотдайно за издигане на престижа на висшето икономическо образование в България. На съвременния етап то се нуждае от защита предвид предприеманите административни мерки за ограничаване на приема по икономическите специалности. За модернизацията на българското икономическо образование такъв подход не е приемлив, защото той не отговаря на интересите на икономиката и не подкрепя модернизацията й. Бъдещето на икономическата професия е изправено пред предизвикателството да бъде защитено от знаещите  и можещите икономисти.

Вашите усилия за непрекъснатото модернизация и облагородяване на академичната среда, която се изгражда и  утвърждава в Университета е безспорно най-добрият пример за бъдещите икономисти как да продължим да модернизираме българската икономика като строители на съвременна България.

Академичната наука на Университета има достоен принос за да бъде Университета духовно и обновяващо се средище на образованието и културата на българите. Още с възрожденския дух на първия ректор на Висшето търговско училище във Варна проф. Цаню Калянджиев е безспорен е приносът на научните изследвания на учени и преподаватели от Университета към развитието на българската икономическа наука, както и на преподавателската дейност за авторски курсове по конкретни специалности и дисциплини, преподавани от висококвалифицирания преподавателски и научен състав на Икономическия-университет-Варна.

Ние високо ценим и ще пазим и утвърждаваме и за идните поколения високият престиж и научната стойност на авторските постижения на академичния състав на Икономическия-университет – Варна не само на национално равнище, но и в международната дейност  и сътрудничество с чуждестранни партниращи институции.

На съвременния етап ние подкрепяме Вашите усилия да се реализират стратегическите задачи за развитие на Икономическия университет-Варна като водеща за страната ни образователно-културна институция за изграждането на качествени и добре подготвени кадри  за сложните процеси на управление на съвременната икономика, както и за интеграцията на България в ЕС и в глобалната икономика.

Съюзът на икономистите в България  изразява убедеността на своите членове, че с гордост и достойнство българската общественост трябва да засвидетелства признанието си към историческата роля на Икономическия университет-Варна и неговите строители – преподаватели и възпитаници за издигането на ролята на икономическата наука в България  и за непрекъснатото издигане на приносите й за развитието на българската икономика.

Позволете ни да Ви уверим, че Вашият празник ни дава повод да изразим убедеността си, че съвместното сътрудничество между Съюза на икономистите и Икономическия университет-Варна има не само своите дълбоки корени и традиции, но има и бъдещи възможности, за да работим за по-нататъшен стопански напредък на България чрез утвърждаване на ролята на икономическата наука в интерес на повишаване на социално-икономическото благоденствие на нашия народ!

По случай юбилейното честване на 97-тата годишнина пожелаваме на всички Вас Икономическият университет – Варна  с чест да продължи възрожденската мисия на първоучредителите си  в името и за целите на добруването на българския народ!

Пожелаваме напредък и нови творчески успехи на Академичната колегия и на подрастващото младо поколение икономисти-финансисти в изпълнението на отговорната стратегическа мисия на Икономическия университет – Варна като образователна и академична институция с национално и международно значение.

София, 14 май 2017г.

 От     Управителния съвет

на Съюза на икономистите в България

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.