Предстоящи събития

ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ

24 мар. , 2017  

По инициатива на Група експерти, включваща  икономисти, социолози, изследователи и представители на професионални асоциации и други сдружения,

Съюзът на икономистите съвместно със Съюза на учените в България организират

Среща-дискусия с цел учредяване

на Клуб за „Сребърната икономика“

 

на 3 април 2017 г. в сградата на ФНТС, ул.Г.С.Раковски №108, от 13.00 часа.

Дискусията има за цел да осветли актуални аспекти на Концепцията за „сребърната икономика“ и нейните възможности и перспективи за развитие в България в контекста на напредъка на международно и европейско равнище в избора на приоритетите за развитие на „Сребърната икономика“.

Заявките за участие, моля, да бъдат изпращани до 31 март 2017 г. на адрес: Съюз на икономистите в България, ул. „Г.С.Раковски“ №108, ст.420, 100 София; Е-поща: unieconom@abv.bg.

 

Тематични насоки на дискусията:

Ключови приоритети на „Сребърната икономика“

 

  1. Застаряването на населението, както и неравномерността в продължителността на живота е проблем за съвременното икономическо развитие.В контекста на икономическите реформи в България във връзка със застаряването на населението икономическото развитие зависи все по-силно от демографската промяна в двадесет и първи век и  от откриването на икономическите проблеми и възможности пред икономиката във връзка със смекчаването на отколешните предразсъдъците относно застаряването.
  2. Технологиите дават възможност на застаряването като отварят нови пазари, предлагат нови продукти и услуги, подкрепят нови работни практики и създават общества, отговарящи на техните нужди. Дигитализацията на икономиката не е предизвикателство, а възможност, която трябва да разширява потенциала за развитие на човешкия фактор без възрастова дискриминация.
  3. Иновативните и нови финансови модели са необходим стимул за сребърния пазар. Поощряването на частните инвестиции може да бъде тласък към иновация и пазарен растеж в унисон с филантропията и общественото финансиране на публичните услуги за населението от „третата възраст“.
  4. Нови, гъвкави кариерни и пенсионни модели могат да стимулират хората да работят по-дълго и да планират по-добре своето бъдеще.

Kомбинирано с пожизнена преквалификация и усвояване на работните практики, тези промени на работната сила могат да доведат до по-големи възможности на работното място, увеличен брой работни места и икономически растеж.

  1. Социалното предприемачество е важна съставляваща част в осъществяването на „сребърната икономика“ и обществената политика трябва да създаде необходимите рамки, които да спомогнат процъфтяването на тези усилия.
  2. Промяната в цялостната нагласа на обществото към икономическите проблеми на застаряването на населението е в полза на по-добрата солидарност между поколенията. Усилията трябва да бъдат подкрепени от неформално и формално образование, което трябва да оценява обективно потенциала и иновативната сила, притежавана от населението над 60 годишно възраст и да подготвя следващото поколение за дълбоките промени, произлизащи от бързо застаряващото населението.

 

       УС на СИБ

www.bgeconomist.bg

 

, , ,


One Response

  1. Димо Райчев.член на СИБ каза:

    Успех !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.