BgEconomist,Форум на СИБ

Покана за Общо отчетно-изборно събрание на СИБ

11 май , 2021  

До членовете на Съюза на икономистите в България

П О К А Н А

от Управителния съвет на  Съюза на икономистите в България

Уважаеми членове на Съюза на икономистите в България,

На основание на чл. 22 (1) от Устава на Съюза на икономистите в България и в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  Управителният съвет на Съюза на икономистите в България (СИБ) насрочва Общо отчетно-изборно събрание на СИБ на 17 юни 2021 г. от 12.00 часа на адрес: София, ул. Г.С. Раковски 108, ет. 2, зала N4 при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на СИБ за отчетния период декември 2016-април 2021г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС за отчетния период.

      2. Финансов отчет за дейността на СИБ за отчетния период декември 2016-април 2021г.

      3. Избор на УС на СИБ.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Чл.23.(1) от Устава на СИБ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, място и дневен ред от 13.00 часа. Противоепидемичните изисквания за провеждане присъствено на Общото събрание ще бъдат спазени. Материалите за Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на Съюза на икономистите в България в гр. София 1000, ул. “Г.С. Раковски“ 108 , етаж 4, офис 402.

София, 11.05.2021г.

Председател на УС на СИБ:        

                                                            Проф. д-р Т. Хубенова-Делисивкова

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.