Книги и автори

Представяне на новата книга на колегата Димитър Нинов БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

1 ное. , 2022  

Представяне на новата книга

на колегата Димитър Нинов

БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

Bednosta v BG (Бедността в България)

Д-р Димитър Нинов e член на СИБ и на БАП към СИБ. Завършил е специалност „Политическа икономия“ във ВИИ „К. Маркс“, сега УНСС. През 1974–1975 г. специализира в
Англия, а през 1992–2001 г. преминава краткосрочни курсове в Австрия, Белгия, Швейцария и САЩ. Заемал е ръководни длъжности в МТСП и МФ. Бил е представител на Р. България в Направляващия комитетпо социална защита на Съвета на Европа; участник в подготовката на пенсионната реформа и КЗСО (сега КСО); участник в преговорите по три-годишното споразумение с МВФ; консултант на мисии в България на Световната банка и МВФ; представител на МФ в Комисията по труда и  социалната политика при НС; член на Събранието на представителите и на Контролния съвет на НЗОК; съветник на Президента на КНСБ. Научните му интереси са в областта на финансите, социал-
ната политика и жизненото равнище. Има десетки участия в национални и международни научни конференции и кръгли маси и над 150 научни публикации, в това число две самостоятелни
книги: „Социалната справедливост в пенсионното осигуряване“, издадена през 1998 г. на български и на английски език, и „Социални цели и последици на бюджета и икономическата политика
в България през 2000–2006 г.“, публикувана през май 2008 г.

Въведение

      Във фокуса на настоящия труд авторът д-р Димитър Нинов поставя с цялата му острота проблема за борбата с бедността в България, която отразява дългосрочно натрупани противоречия и слабости на българската действителност с трайни негативни последици за българското общество, в т.ч. са и кризисните социални процеси, които то понася от гледна точка задълбочаването на неравенствата и демографската криза на страната. Трудът е не само безспорен творчески успех на многогодишните усилия на д-р Нинов да насочи вниманието към най-острите проблеми  на бедността в България, но и важно доказателство за достойната гражданска позиция на автора. С настоящия си монографичен труд д-р Димитър Нинов  не само потвърждава за пореден път, че е политикономист с високи професионални критерии за задълбочено аналитично изследване на същността на причинно-следствената обусловеност на бедността като икономическо и социално явление в съвременна България. Колегата Нинов доказва с труда си силата на гражданската му ангажираност за добруването на българското общество, защото той творчески защитава ценностите на социалната справедливост и пледира с анализа си за решителни промени в борбата с бедността в България с целия набор от политики, които досега са в съществен дефицит на напредък за подобряване на общественото благосъстояние и  България остава най-бедната страна сред страните-членки на ЕС.

      Актуалността на монографичния труд на уважавания ни колега е безспорна. Заслужава признание подходът на автора към бедността като многоизмерно явление, което от началото на прехода към пазарна икономика в България досега има тенденция да се проявява в нови видоизменения с произтичащите негативни последици и рискове за обществото и предизвикателства към общественото развитие, политиките и тяхното управление.  Координираните политически интервенции — като ефективно преразпределение на доходите, образование, здравеопазване, активно включване на пазара на труда и достъп до висококачествени, интегрирани социални услуги — могат да помогнат за справяне с бедността и по този начин да предотвратят дългосрочна загуба на икономическа продуктивност от цели групи от обществото и да насърчат приобщаващ и устойчив растеж. Същевременно д-р Нинов, счита че острите недъзи в социалната сфера поради бедността трябва да са обект на критика и на търсене на възможности и инструменти за преодоляването им.

        Проблематиката на бедността и анализът на факторите и причините, които я обуславят остават с цялата си острота в дневния ред на българското общество, което понесе трудно шоковете на пандемичната криза и последвалото влошаване на неравенствата и забавяне на социално-икономическото развитие в условията на дестабилизация в Европа и глобална несигурност. Книгата заслужава особено внимание, защото тезите на автора за съществени промени в политиките за борба с бедността са още по-важни на съвременния етап, предвид факта, че поради засилване на ролята на негативните фактори като по-високата инфлация и икономическата нестабилност нарастват рисковете от засилване на нови прояви на бедността и усложняване на необходимостта от социална подкрепа на социално слабите слоеве от населението.

    Българското общество се нуждае от предлагания анализ на колегата Димитър Нинов, чийто настоящ труд дава приноси и подкрепя творчески  идеята за икономическо развитие, чиято най-важна цел е да подобрява общественото благосъстояние. Най-важният принос на труда е, че въз основа на много задълбочен анализ и детайлно познаване на фактите за българската действителност е доказана необходимостта от радикална промяна в политиките на доходи у нас и са очертани основните насоки на предлаганите промени.

     Като обосновава необходимостта от смяна на  парадигмата на политиките в социално-икономическата област, които от началото на прехода досега не допринасят за преодоляване на бедността в страната ни, авторът аргументирано набляга на причинно-следствената обусловеност на бедността и акцентира върху негативните последици от погрешни стопански решения и неадекватен избор на политики на доходи и на осъвременяване на пенсионно-осигурителната система. Важна е и тревогата на автора за голямото изоставане на България  в сближаването по равнище на минимален доход и социална осигуреност в сравнение с развитите страни в ЕС на основа на конкретни международни сравнения. Трябва да признаем, че  е впечатляваща и достойна за подкрепа тревогата на автора относно неотложността на налагащите се промени в борбата с бедността и алтернативните възможности за нови подходи в политиките.

        Трудът на д-р Димитър Нинов се отличава с много широк мащаб от идеи за борба с бедността, с висока прецизност и внимание към детайлите. Трудът е написан на достъпен език и е полезен както за  икономисти и социолози от научната общност, така също и за специалисти от практиката.

         Като дългогодишен член на Съюза на икономистите в България д-р Димитър Нинов активно винаги е работил и работи за отстояване на ценностите на социалната справедливост и има личен принос за разработването и отстояването на гражданска позиция в защита интересите на по-слабите социални групи, включително на българските пенсионери и както и по принцип за по-целенасочена борба с бедността и за развитие на социалната справедливост.

       Позволявам си от името на колегията на Съюза на икономистите да изразя подкрепата ни за д-р Димитър Нинов и да го убедя, че и  идеите му относно ценностите на социалната справедливост и устойчивото развитие на България ще продължим да подкрепяме с творчески инициативи и изследвания.

     Книгата на д-р Димитър Нинов открива нови възможности за по-нататъшна научни дискусии , изследвания и творчески търсения в борбата с бедността. Тя отправя и важни послания към правещите политиката и засилва увереността, че има алтернативни възможности за борбата с бедността! С тревога за бъдещето книгата ни убеждава, че промените в борбата с бедността следва да бъдат по-целенасочено и неотложно преосмислени и реализирани по-успешно в средносрочна перспектива.

Проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова

Председател на Съюза на икономистите в България


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.