Новини от България,Предприемачество

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – “ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА КООПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ”

6 юни , 2020  

На 11 юни (четвъртък) 2020 г. от 11.00 часа в Ивент център „Махатма Ганди” на Пловдив Тех Парк, ул. „Вълко Шопов” 14, ет.1 в гр. Пловдив ще се проведе физическа и онлайн пресконференция на тема: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА С ОГЛЕД ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА КООПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРИЯ.

Платформата е част от дейностите по проект: „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Кратка информация за проекта:

Проектът представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията. Предвижда се регулярна оценка от страна на кооперативните сдружения и гражданите и потребителите на административни услуги.

Към настоящия момент законодателната рамка в България не позволява, а ограничава прилагането на иновативни възможности за освежаване на моделите на управление. Постигнатите добри практики, които се прилагат благодарение на съществуващата правна рамка в страните от Европейския съюз, съобразени с директивите на ЕС, ще покажат възможностите и дадат мотиви за подобряване на правната рамка и в България.

Опитът, с който разполагат т.н. „стари демокрации в ЕС“ ще е от съществено значение при изготвянето на сравнителен анализ, за възможно тясно сътрудничество със заинтересованите страни в кооперативния сектор, собственици-членове, регулатори, гражданско общество, партньори и т.н. Моделите на съществуване, експертните познания, които се прилагат в кооперативните структури извън страната, използвайки различни методи на партньорство – социален метод, като Франция или пазарен метод, като Германия, ще дадат ценен опит, от който да се изберат добрите практики приложими в нашите условия.

Пазарно ориентираните кооперации ще могат да се ориентират към иновативни дейности и производства единствено, след като се запознаят с добрите практики в кооперативните структури в Eвропейския съюз.

Организаторите подкрепят копирането на моделите от една или друга страна, подкрепят внедряването на добрите практики, както в обществената активност на гражданите така и в правните практики отнасящи се към кооперативните структури в България.

За желаещите да се запознаят подробно с доклада по тази тема, могат да посетят интернет страницата на Сдружението БАККОМ (Българската асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране) http://baccom.eu/ .

В пресконференцията ще участват:

Иван Попов – БАККОМ, ръководител на проекта

Димитър Гишин – фондация „МИИК”, модератор

Атанас Костов – „ИТ Академия” АД, ИТ изработка на платформата

Виделина Гандева – „Орфей Клуб Уелнес” АД, популяризиране на дейностите по платформата

Автор: В. Гандева

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.