Консултации и експертизи

Развитие на пътната инфраструктура – град Пловдив

8 ное. , 2013  

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

 

Обща констатация

Стратегията за подобряване безопасността на движението по пътищата на град Пловдив, изразено в намерението да се усвои международен заем, има за цел извършване на основен ремонт на три важни за града транспортни артерии. В този документ се формулират насоки за изпълнение на политиката за подобряване условията за движение по пътищата и намаляване на жертвите при пътнотранспортни инциденти в града.

Същевременно в разработката на община Пловдив липсват параметри на цялостна стратегия за подобряване на пътната инфраструктура.

Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските политики в областта на безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011-2020г.

Препоръки 

А. По техническата част на проекта

1. Проектът може да се разглежда като само като Първа фаза на един цялостен план за подобряване на пътната инфраструктура на град Пловдив. От което следва:

1.1. Да се възложи изработването на задание с условията и техническите изисквания на цялостната транспортна система, включително и такава за Градската Мобилност –Интегриран план за транспортно развитие, част от националната транспортна система;

1.2. Да се разшири обхватът на проекта с изпълнението на т.1.1. –дейността да се финансира от ЕБВР –условно предложен като Фаза 2;

2. Всички бъдещи проекти на Общината да се изпълняват по следната методология /на този етап тя липсва във фаза 1/:

2.1. Възлагане на проектирането на транспортните артерии

2.2.Утвърждаване на проектите

2.3.  Остойностяване на проектите съгласно пазарните цени към съответния период.

2.4.  Включване на проектите в Стратегическия план за развитие на град Пловдив

2.5. Възлагане на Строителството на база утвърден проект и извършени отчуждителни процедури.

2.6.  Утвърждаване срока за изпълнение на проектите.

2.7. Отговорността на проектанта да се разпростира до завършването на строителството, включително и договаряне на финансови гаранции за добро изпълнение.

2.8. Назначаване на отговорни лица, които да следят ежеседмично напредъка на проекта.

2.10. Да се отчитат параметрите на съществуващата инженерна инфраструктура-състояние, планиран ремонт и др.

2.11.  Да се изработи цялостна система за контрол и управление на трафика на всички общински артерии, вкл. отклоняване на транзитните потоци по Околовръстна скоростна тангента, изграждане на паркинги за тежкотоварни камиони и др.

2.12. Стриктно да се прилагат съвременните стандарти на Европейския съюз за качеството на влаганите продукти, икономически най-изгодните решения за:

– управление на трафика;

– изменения на стандартите за интегриране на вело-алеите към пешеходните зони;

-,изграждане на система за ползване на велосипеди под наем и пр.

2.13.  Да се предвиди внедряването на нови технологични решения с оглед подобряване на връзката между плътния и порест асфалт с оглед избягване на слагания, свивания или пукнатини в настилката и удължаване на гаранционния срок до 10 год.- напр. използване на технологията за компакт асфалт

2.14. Да се изработи и изпълни проект за подобряване на административния капацитет на Общинската администрация при ръководене и контрол на проекти, свързани с транспортната инфраструктура.

––––––––––––––––––––––––––

Съюз на икономистите в България

Октомври, 2013 г.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.