Експертни мнения

СИГНАЛНА ЗАПИСКА

14 ян. , 2014  

До

Председателя на НС на Р България, г-н Михаил Миков

Министър- председателя на Р България, г-н Пламен Орешарски

Зам. – министър председателя на Р България, г-жа Даниела Бобева

 

СИГНАЛНА ЗАПИСКА

Изготвена от експертен екип на Съюза на икономистите в България (СИБ)

Относно: Инвестиционния риск и междуинституционалния конфликт при реализиране на индустриалния проект:

Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ на землището на с. Сланотрън, община Видин

Инвеститор: Търговска и технологична компания (ТТК)- АД

 

Настоящата „Сигнална записка” се базира на проведена експертиза на създадената конфликтна ситуация на територията на община Видин, довела до временното спиране на проекта „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ . Експертизата включва следните въпроси:

 1. Анализ и оценка на инвестиционния риск; 2. Екологично становище (дадено в приложение към Сигналната записка) ;

1.1. Стартът

Проектът стартира през 2010 г., след предварителни икономико-финансови, екологични и теренни проучвания. Инвеститорът ТТК-АД получава всички изискуеми по закона разрешения за изграждане на обекта (Приложения II-1).

ТТК-АД не е правила предварителен анализ на инвестиционния риск. От началото на индустриалното строителство до ноември 2013 не са се появявали никакви пречки за успешното завършване на проекта.

1.2. Напрежението

През ноември 2013 г. в община Видин възниква напрежение сред част от жителите на с. Сланотрън и на самия град Видин. Публично се изразяват опасения от потенциално замърсяване на околната среда и влошаване качеството на живота в района (Приложение II-2). Сформиран е Инициативен комитет, който се обявява срещу индустриалния проект.

Инициативният комитет сезира Областния Управител на Видин, който от своя страна по административен път протестира решението на Общинския съвет-Видин относно процедура по ЗУТ за изграждане на трасе за електроснабдяване и канал за водоснабдяване на цеха за изграждане на„Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ (Приложение II-3).

Административен съд-Видин в два различни състава оставя без разглеждане Заповедите на Областния Управител на област Видин за спиране на Решения на Общинския съвет на Община Видин по въпросните казуси. Впоследствие, областният управител обжалва решенията на Административния съд-Видин пред ВАС (Приложения II-3,4).

1.3. Конфликтът

Инвестиционната ситуация към настоящия момент се характеризира със следното:

 • налице е открит конфликт между Областната управа и община Видин, чието решаване се търси единствено по съдебен път;
 • диалогът между двете институции на местната власт на практика е блокиран;
 • гражданите, мобилизирани за протест от Инициативен комитет, периодично организират публични акции пред община Видин с искания за оставка на председателя на Общинския съвет, както и за спиране на строителството на индустриалния обект и преместването му другаде;
 • въпреки успешните технологични проби, инвеститорът е преустановил работата по завършването на цеха за изграждане на „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“

1.4. Идентификация на рисковете

Експертният екип, след обстойно документално проучване , посещение на място и обсъждане на конфликтната ситуация със заинтересованите страни, стига до следния извод:

В резултат на изкуствено предизвикано напрежеие по повод на завършването и пускането в експлоатация на обект:„Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ в района на община Видин се създава неблагоприятна/рискова инвестиционна среда.

Симптомите на рисковата среда са следните:

 • Взаимно блокиране на работата на две водещи институции на местната власт: Общинския съвет Видин и Областната управа, по техните ключови компетенции за насърчаване на перспективни инвестиции със стратегическо значение за региона;
 • Дискредитиране на един високотехнологичен проект, одобрен от компетентните държавни институции, изграден изцяло по иновативен български патент съобразен с най-добри налични практики утвърдени на Европейско ниво;
 • Създаване на прецедент , който е сигнал за системни рискове за реализиране на бъдещи инвестиционни проекти в региона;

1.5. Отрицателни финансово-икономически и социални ефекти

Като се има предвид, че проектът за изграждане на обект: „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ се изгражда в един изоставащ икономико-географски регион, какъвто е видинският (заемащ последно място в националните и европейските класации по ключови социално-икономически индикатори), блокирането на процедурата по завършване на строителството ще предизвика нови отрицателни последици, които се изразяват в следното:

 • Финансови загуби: строителството може да бъде оскъпено поради забавянето, причинено от един ненужен съдебен спор между две институции на местната власт; хвърля се сянка и върху целесъобразността от предоставяне на инвестиционен ресурс от ангажираната банка и по линия на европейските програми;

Следва да се има предвид също, че при евентуално, потвърждаване на решенията на Административен съд-Видин от ВАС, съществува опция за насрещен иск от страна на инвеститора за нанесени вреди и пропуснати ползи, вследствие забавянето на проекта от акта на Областния управител (материалният интерес е значителен и това би довело до съществени финансови вреди на държавата);

 • Икономически загуби: блокира се усвояването на перспективна инвестиция от над 1 милион евро; демотивира се местният и чуждестранният бизнес, проявяващ интерес към развитие на високотехнологична индустрия в изоставащи ареали;
 • Социални загуби: поставя се под въпрос разкриването на около 40 устойчиви работни места в регион с най-висока безработица в страната, където впоследствие този негативен ефект ще засегне по веригата и предвиденото разкриване на работни места по линия на снабдяването със суровина от прилежащите региони и реализацията на произведените продукти при преработката на отпадъчните гуми;
 • Конкурентни загуби: регион Видин изпада в неблагоприятна ситуация в конкурентната надпревара за привличане на инвестиции-спрямо съседни ареали в България, Румъния и Сърбия;

2. Екологичните аспекти

(Екологично становище, подготвено от независим експерт, е дадено в Приложение I към настоящата Сигнална записка)

***

3. Препоръки:

Експертният екип към СИБ препоръчва на централните държавни органи да се активизират за срочното разрешаване на институционалния конфликт и предотвратяване на пълното блокиране/спиране на инвестиционния проект за изграждане на обект „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ на територията на община Видин.

По-конкретно:

 • МС , респ. МИЕТ, да се намесят по административен път за изглаждане на противоречията между Областната управа и община Видин, както и за предотвратяване на подобни рецидиви в бъдеще;
 • МОСВ да излезе със експресно становище по спазването на екологичните параметри от инвеститора през последната фаза от строителството и пускане в експлоатация на въпросния инвестиционен проект;

Предлагаме също да се направи нова среща с жителите на с. Сланотрън и активисти от протестната група, на която:

 • Да се дадат допълнителни разяснения от независими еколози относно реалните последици за околната среда;
 • Да се обясни абсурдността на искането за преместване на индустриалния обект , намиращ се във финална фаза на изграждане и пускане в експлоатация;
 • Да се създаде благоприятна обществена среда за привличане на нови високотехнологични инвестиции и стабилизиране на заетостта в региона.

ПРОФ. КР. ПЕТКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СИБ

9 януари, 2014 г.

Гр. София

 

 

Приложение I

 

Е К О Л О Г И Ч Н О   С Т А Н О В И Щ Е

 

Относно:

 

„Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“

 

1. „Търговска и Технологична компания” АД със седалище: гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Рачо Димчев” № 6; ЕИК: 175357379 е предприела действия по осъществяване на инвестиционното предложение, което предвижда ново строителство на „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ в имот с № 000098, местността „Излаз”, землище на с. Сланотрън, общ. Видин. Имотът е с площ 22,679 дка , на мястото на „животновъдна ферма”. Фермата е разрушена и не функционира.

 

Технологията, която е избрана за рециклиране на ИУГ , е чрез прилагане на пиролизен метод. Процесът пиролиза като метод за преработка на автомобилните гуми води до получаването на нови продукти (разлагане на гумите под действието на висока температура).

 

При този метод се получават следните продукти:

1.технически въглерод (25 – 31,5%);

2.пиролизни газове (13,3 – 20%);

3. минерално масло (45-55%);

4. стоманена тел (0 – 10%);

5.строителен гипс;

Инсталацията ще е с капацитет за преработване 20 000 т/год. или 2,5 т/час стари автомобилни гуми.

2. На изхода след преработка на ИУГ при предложената пиролизна технология ще се получават следните продукти:

а/ технически въглерод (сажди)– 0,625 т/час;

Използва се като твърдо гориво; може да се използва за модифициране на течни горива, в качеството на сорбент, заместител на активен въглен; като запълващ материал за производството на нови каучукови изделия с ниски мита; като оцветител за бои и лакове, цимент и други продукти; като запълващ материал за гумено-битуминозни смоли; като вещество за изхвърляне на материали, съдържащи живак( крушки и др.).

б/пречистени пиролизни газове – 10 000 Нм3/ч;

Използва се изцяло за работата на инсталацията.

в/ минерално масло – 1 т/час;

Използва се като течно гориво за котли, заместител на гориво за пещи. Фракционирането може да се използва и за други петролни продукти (бензин, дизелово гориво, масло, гума и др.).

г/ метален скраб(стоманена тел) – 0,125 т/час;

Съдържа висококачествена стомана. Той се използва за по-нататъшно производство на метали.

д/ строителен гипс – 0,194 т/час;?

3. При газоочистката не се очакват отпадни води. Водата е оборотна. Евентуален прах или пепел ще се отделят на филтри, които ще се събират в контейнер. Всички апарати ще бъдат в затворено помещение, поради което не се очаква замърсяване на дъждовните води.

4. От екологична гледна точка за инвестиционното намерение   по преценка на РИОСВ-Монтана е представен Доклад за ОВОС, разработен от екип висококвалифицирани специалисти, в който е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направена оценка на степента на въздействие при изграждането и експлоатацията на обекта.

Заключенията на експертите по ОВОС са, че при спазване на препоръките, направени в доклада за ОВОС и съобразявайки се с изискванията на действащата нормативна уредба, както и изискванията на производителите на съоръженията, очакваното въздействие върху хората и околната среда ще бъде локално и ограничено.

5.Според компетентния орган характерът на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие (пряко или косвено) върху най-близко разположената защитена зона и не се очаква унищожаване, намаляване на числеността или фрагментиране на популации на видовете и местообитанията им, предмет на опазване в защитената зона.

Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до влошаване на благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, както и кумулативни въздействия върху защитената зона. При реализация на инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху нея.

6. По време на изготвяне на доклада по ОВОС са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и е проведена среща за обществено обсъждане, на която не са изказани препоръки и мнения от заинтересованата общественост. Представен е протокол от общественото обсъждане. Не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяване на инвестиционното предложение.

7. В хода на проектирането предстои да се издадат от Басейнова дирекция “Дунавски район”, гр. Плевен (БДДР- гр. Плевен):

 • разрешително за водовземане от съществуващ тръбен кладенец в съответствие с изискванията на Закона за водите;
 • Да се уточни мястото на заустване на пречистените отпадъчни води и да се издаде разрешително за заустване(в случай на заустване в р. Дунав от МОСВ)

8. Дружеството е изпълнило изискванията на чл. 7 от Закона за управление на отпадъците и Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на обекта.В хода на проектирането са определени местата за събиране и временно съхраняване на отпадъците, които ще се генерират от дейността . Предстои съгласуване на маршрута за транспортиране на отпадъците с Кмета на общината.

9. Разработен е ландшафтен проект за озеленяване на района около обекта с подходящи неинвазивни видове растителност.

10. Разработени са   правила и план за действие на експлоатационния персонал, които регламентират експлоатацията на обекта и са формулирани в Инструкцията за експлоатация. 
11. Предстои издаване на разрешително в съответствие с действащия Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове изискващи се за дейността преди въвеждане в експлоатация на обекта

***

12. По време на експлоатацията на обекта ще се провежда постоянен мониторинг във връзка с изискванията на :

12.1. Наредба № 1/25.06.2005г. за НДЕ на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии;

12.2. Наредба № 6/28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;

12.3.Наредба № 9/03.05.1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух.
13. Ще се извършва периодична оценка за наличие на неорганизирани източници на замърсяване на атмосферния въздух от площадката на обекта и да се предприемат мерки за недопускането на такива – редовно почистване и оросяване на площадката и др.
14. Стриктно ще се спазват условията в разрешителните за водоползване и заустване.
15. За изграждане на инсталацията дружеството има всички необходими документи, изисквани съгласно действащото законодателство към момента на издаване строителното разрешение.

Предстои актуализация и превеждане в съответствие с действащата законодателна рамка преди пускане в експлоатация на обекта .

***

 Експертни препоръки:

1. Да се преведат в съответствие с изискванията на екологично законодателство всички издадени документи и разрешителни във връзка с изграждане и експлоатация на инсталацията с действащата законодателна рамка към момента на пускане в експлоатация и да се актуализират при всяка промяна на нормативната уредба.

2. Да се монтират датчици за измервателните устройствана изходящата тръба след водния скрубер. (за измерване на нивата на NO2; CO, общ прах, органични съединения, HCl, HF и SO2) На същата тръба да се разположат пробки за пробонабиране и за монтиране на датчиците за периодично измерване;

3. В процеса на експлоатация на инсталацията няма предпоставки за залпови замърсявания на атмосферата , но горещите газове преминаващи от камерата, чрез вентилатор във водния котел и загряващи водата биха могли с помощта на помпа да се отвежда чрез допълнителна тръба за:

 • отопление на оранжерия в съседен имот;
 • отопление за най-близкото населено място;

4. Да се провежда периодичен собствен мониторинг, утвърден от компетентния орган РИОСВ-Монтана за компонентите на околната среда с цел гарантиране здравето на населението и предотвратяване отрицателно въздействие върху околната среда.

 ***

 

                                                                                                          Експертнозаключение:

 

Съгласно европейската политика по управление на отпадъците е необходимо да се направят решителни крачки за модернизирането на системите за управление на отпадъци. Необходимо е изграждането на ресурсно-ефективна и нисковъглеродна икономика и в тази връзка – национално законодателство, което да създава предпоставки за  инвестиции в иновативни технологии. Методът, избран от „Търговска и Технологична компания” АД за изграждане на проект: „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ е в съответствие с Европейската и национална законодателна екологична рамка и е сравним с най-добри налични практики и ресурсна ефективност във връзка с управление на специфични пототоци отпадъци на ИУГ.

При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква реализирането му да причини замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията му.

Основната стратегия на дружеството е екологосъобразно устойчиво управление по оползотворяване на отпадъците от ИУГ за ресурсно – ефективна икономика и постигане на „Чиста околна среда“

Въвеждането на екоиновации от„Търговска и Технологична компания” АД при изграждането на инсталацията за екологосъобразно устойчиво управление по оползотворяване на отпадъците от ИУГ   играе водеща роля за постигането на целите по наредбата чрез устойчиво развитие и намаляване на въздействието на нашите производствени методи върху околната среда, увеличаване на устойчивостта на природата спрямо екологичния натиск или постигане на по-ефективно и отговорно използване на отпадъците от ИУГ като ресурси.

Януари, 2014 г.

 Магистър-еколог : Е.Георгиева-Арнаудова

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.