Експертни мнения

Среща-конференция в Бояна

6 дек. , 2013  

На 26.11.2013 год., бе проведена среща – конференция в Резиденция „Бояна”, под патронажа на Заместник министър – председателя по икономическото развитие на Република България доц. Даниела Бобева на тема „Регулаторна рамка и политика на управление в държавните предприятия с над 50% държавно участие”.

            Присъстваха заместник министри, ръководители на дирекции от министерствата на финансите, икономиката, транспорта и съобщенията, здравеопазването и други; представители на СИБ; на профсъюзите; стопански ръководители на предприятия и организации с над 50% държавно участие в тях; представители на обществени организации.

            Гости – участници в отделните панели бяха: г-жа Рут Пасерман Началник отдел в Дирекция „Предприятия и индустрия” към Европейската комисия; г-н Ханс Кристиансен Старши икономист в Организация за икономическо сътрудничество и развитие към Европейския съвет; г-н Саба Поласек, зам. изпълнителен директор на Националната компания за управление на държавни активи на Унгария.

            Вицепремиера доц. Даниела Бобева откри конференцията и очерта главните теми за дискусия, като се спря на основните натрупани проблеми при предприятията с над 50% държавно участие: – Несигурност при вземане на решения от страна на Управителните тела на тези предприятия, ограничените ресурси за развитие, неясни обществени цели, качеството на органите на управление – честата им смяна и липса на добър обществен контрол над тях.

            Посочено бе, че предприятията с над 50% държавно участие формират 10% от БВП и 10% от заетостта на работната сила в страната ни. Общият брой на тези предприятия възлиза на 951 броя с общо активи за над 29 милиарда лева и 9 милиарда лева задлъжнялост, като 5 милиарда от тях са краткосрочни дългове.

            Обърнато бе внимание на институционната рамка на управление на тези предприятия с насоки за децентрализация и повишаване на Бюджетните приходи и от там  явяването им, като източник за икономически растеж.

            Заместник министъра на финансите г-жа Людмила Елкова в своя панел представи състоянието на предприятията с над 50% държавно участие, като подчерта, че в подчинение на МФ има само едно такова – БФБ /на печалба/; в МИЕТ – в отраслите енергетика /най-губещо НЕК/, индустрията, туризма; в МТС /проблемите с БДЖ и Български пощи/; в МРРБ – като изрично обърна внимание на сектор ВиК с тенденции за все по-ниска събираемост /среден коефициент 0,85 – 0,80/ с 94 милиона натрупани вземания и недобър механизъм за ценообразуване на услугите; МЗ със задължения на здравните заведение с над 50% държавно участие с над 403 милиона лева, /от които 261 милиона лева краткосрочни задължения/, но с тенденция за намаляване /сравнено с 2012 год. с 6 милиона лева/.

            Зам. министър Елкова наблегна на препоръките и мерките за действия, нужни за повишаване на финансовата дисциплина и контрол, анализ на загубите, публичност на управлението в тези предприятия. Негативите като непрозрачност в избора на членовете на управителните органи и необходимост на търсене на отговорност от тях. Нужда от нови регулаторни рамки за решаване на проблемите, договорите за управление да са обвързани с финансовите резултати, осигуряване на публичност на дейността и финансовите резултати на предприятията. Възможни стъпки – приватизация и освобождаване от миноретарните дялове, нов Закон за управление на публичните дружества. Възможност за поетапно – постепенно намаляване на дела на дивидента за Държавата от 80% към момента с плавно снижаване с 10% годишно до 50% , като спестените средства да се ползват като оборотен и инвестиционен капитал от държавните предприятия. Съобщено бе, че тази година изпълнението по изплащане на дивидента е по-малко от планираният.

            Пръв по отношение на очертаните проблеми взе думата проф. Кр. Петков, председател на СИБ, като постави репери за дискусия в следните насоки:

1. Натрупаните загуби в годините в държавните предприятия без да се реагира от страна на Държавата.

2. Политическите квоти в бордовете

3. Има ли готовност Правителството за възлагане на управлението на държавните предприятия на чужди /не българи/ менаджери.

Поставените въпроси предизвикаха силен интерес и активност в участниците и мнения дахода доц. Д. Бобева, Зам. министъра Л. Елкова, Ханс Кристиансен и други. Посочено бе стремежа на Правителството за хармонизация с препоръките на Европейската организация за икономическо сътрудничество, прозрачност в дейността, контрол и качество при представителите в органите за управление на предприятията, за повишаване на стабилността, ангажираността и отговорностите им.

            В панелите на г-жа Рут Пасерман и г-н Ханс Кристиансен бяха споделени добри европейски практики в тези насоки, както и препоръки за работа по прозрачност на целите, даване на по-широки правомощия на бордовете на предприятията, практики за конкурентноспособност, ясен мандат и сигурност за постигане на целите от изпълнителните ръководства, добрата професионална квалификация и доказан опит и умение в съответното направление. Вицепремиера Д. Бобева изрази становище за включване в бордовете на предприятията и на независими експерти, както и прилагане на добри практики при заплащането. Посочено бе, че трябва да се търси баланс в заетост, социална насоченост, ефективност, финансов резултат за доброто функциониране на държаните предприятия.

            Г-н Сава Поласек сподели опит и добри практики по отношение управлението на държавните предприятия в Унгария и възможност за участие на работниците в СД при по-големите предприятия. Посочи обвързаността на възнагражденията на органите на управление с финансовите резултати на предприятието и процедури за номиниране на работници за членове на бордовете на предприятията с държавно участие.

            В дискусията взеха участие директори на дирекции към министерствата на Р България, стопански ръководители и представители на профсъюзите и други обществени организации.

Срещата приключи с пожелание за бъдеща ползотворна работа и очакване от страна на икономическото ръководство на Р България за препоръки и предложения от страна на компетентни в областта експерти и организации.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.