BgEconomist

Срокът за конкурса за стипендия в памет на проф. д-р Кръстьо Петков наближава

7 сеп. , 2017  

Учредява се годишна стипендия в памет на професор доктор на философските науки Кръстьо Петков, който си отиде от този свят като председател на СИБ. За периода от 1990 до 1007 година той е президент на КНСБ.

Затова и Конфедерацията на независимите синдикати учредява годишна стипендия на негово име преди три месеца. Решението за учредяване на стипендията е прието от Координационния съвет на КНСБ на заседание от 02.06.2017 год., с Протокол № 1/02.06.2017 г.
Съучредители на стипендията са Софийски университет ”Св.Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.
Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 35 години, които специализират в областта на :

А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията и др.;
Б Социална икономика,в т.ч. и икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;
В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;
Г. Индустриални отношения;
Д. Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;
Е. Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.

Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури. Темата на конкурса за 2017 година е
„Нови системи на заплащане и стимулиране на труда: механизми на насърчаване на мотивацията за труд, производителността на труда и обвързването им с благосъстоянието на работното място: анализ на ситуации в България“

Предложения за участие в конкурса за 2017 година се подават до 01.09.2017 год. Предложението трябва да бъде под формата на молба до Президента на КНСБ за допускане до участие в конкурса, с данни за кандидата и приложения:
– автобиография или CV, с дата на раждане;
– академична справка за изучаваната специалност (сканирано копие) или за специалността, по която се подготвя докторската дисертация;
– копие от диплома за завършена специалност (бакалавърска и/или магистърска степен), ако не съвпада с изучаваната по магистърска или докторска програма;
Предложенията се подават по електронна поща на следните електронни адреси: eribarova@citub.net, ltomev@citub.net с копия до bkaradimova@citub.net, dalexieva@citub.net;.

Срок и условия за предаване: Разработката се предава не по-късно от 31 октомври 2017 г., в електронен формат, на посочените вече електронни адреси.

Оценяване и присъждане на стипендията. Критериите за оценка и съставът на научното жури са посочени в Приложения № 1 и № 2. Срокът за оценка от научното жури и определяне на победителя: 31 януари 2018 г. Наградата се връчва на 17- 18 февруари 2018 г., на тържеството за годишнината на КНСБ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКАТА ЗА КОНКУРСА

Задължителни изисквания относно съдържанието:
1.1.Разработката трябва да отразява актуални за българската икономика и социална политика аспекти, в контекста на мястото им в икономиката на ЕС и Европейския социален модел и мястото им в глобалната икономика и на спазването на международните трудови и социални стандарти.

1.2.Разработката трябва да съдържа нови теоретични постановки, коментари и анализи на статистически и по възможност емпирични данни от проведени изследвания и да има практически изводи и насоки.

1.3.Разработката трябва да бъде в духа на социалната пазарна икономика и да е полезна в контекста на развитието на индустриалните отношения и социалния диалог в България и в ЕС.

1.4.Разработката трябва да отразява както познаването на научната литература, статистически и емпирични данни и нови идеи, така и самостоятелното мислене на автора, способностите му/й за анализ и критична оценка на явленията и за излагане на идеи и насоки за по-нататъшното развитие на процесите, които се анализират.

2. Допълнителни изисквания към съдържанието, които могат да дадат предимство при оценката:

2.1.Използване на данни от най-нови емпирични изследвания, анализ на ситуации и др., включително и изследвания, проведени с личното участие на автора.

2.2.Разработката да съдържа иновативни идеи, изводи и подходи.

2.3. Използване на интердисциплинарни подходи на анализ, например:

-икономика на труда и социология на труда;

-икономика на труда и управление на предприятието;

-социална психология/психология на труда-икономика на труда и др.;

-трудово право и икономика на труда и др.

3. Технически параметри/изисквания:

3.1. Разработката да е в размер 25-50 страници, да съдържа:

-Заглавна страница, съдържаща названието на темата, с посочване че е разработена във връзка с обявения конкурс, името на автора, статута му като докторант или специализант/студент, изучаваната специалност и обучаващата/подготвяща организация;

-Увод; изложение по темата от една или повече части; изводи и заключение; приложения(графики, таблици и други);

-Списък с обяснение на използваната терминология(ако е необходим такъв по преценка на автора);

-Списък на използваните източници- на български и на други езици, който се съставя съгласно изискванията за дисертации и/или дипломни/курсови работи.

3.2.Разработката да е на български език и да показва доброто му познаване (основни граматически и лексикални изисквания и познание на терминологията, която се използва). Цитатите трябва да са на български език. Всички източници (на български и на чужди езици), се посочват, като се използва номерация под линия на съответната страница, независимо че трябва допълнително да бъде приложен и списък с източниците в края на материала.

3.3. Разработката се предава в електронен формат

Източник: Financebg.com

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.