BgEconomist,Без категория,Конкурс Млад икономист

Стартира Национален конкурс Млад икономист 2022 г.

7 мар. , 2022  

Съюзът на икономистите в България

Обявява

 18-тия НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ – 2022г.

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема:

“ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“

Съорганизатор на Националния конкурс

е Институтът за икономически изследвания

на Българската академия на науките

       Отправяме Покана към младите хора на България – ученици, студенти, докторанти и млади специалисти да участват в Националния конкурс като се включат в дискусията и оценката на възможностите и перспективите за развитие на зелената икономика в България.

         Целта на Националния конкурс „Млад икономист-2022г.“ е да стимулира младите хора да разработят своите идеи, разбирания и оценки за състоянието и перспективите на зелената икономика в България. Все по-необходима и ползотворна е ангажираността на младите хора в България за осмисляне и търсене на полезни решения на проблемите на зелената икономика на България, в това число на развитието на приложението на екоцелесъобразни икономически проекти.

        Зелената икономика се определя като икономика, която се основава на намаляването и изключването на екологични рискове, не допуска увреждане на околната среда, не причинява щети на природата и биоразнообразието и не води до недостиг на чиста среда за бъдещите поколения.  

       Искаме да стимулираме  идеите, знанията и решенията за подкреа на практическите действия за възстановяване на изгубения баланс  между човека и природата, както и да насърчим младите хора в избора им на професионално поприще да израстват като личности, работещи за защита на околната среда, чисти вода и въздух, чиста енергия и справедлив преход към устойчивото бъдеще. За да развиваме зелената икономика са ни необходими съществени промени във връзката на човека с природата и нейните ресурси като преосмисляме ограничеността на ресурсите, възстановяваме и пазим баланса в природата и ефективно използваме възобновяемите природни ресурси.

     Актуалността на темата за зелената икономика у нас се подкрепя и от реалните възможности и перспективи за изпълнение на  Националния план за възстановяване и устойчивост, с който България се ангажира едновременно и с други национални програми в проекта на Европейския съюз в рамките на Европейския зелен пакт от 2020г. със стимулиране на прехода към климатично-неутрална икономика с публични и частни инвестиции. Европейският съюз като глобален лидер в идеите за климатично-неутрална икономика си постави като основни цели за 2030 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40 % (спрямо равнищата от 1990 г.), дял на енергията от възобновяеми източници от най-малко 32 % и подобряване на енергийната ефективност с най-малко 32,5 %. Планът на ЕС за инвестиции за устойчива Европа като инвестиционен стълб на Европейския зелен пакт вече се изпълнява от 27 страни-членки на Съюза. С участието си в този план България може да инвестира европейски средства в размер на 12 милиарда лева допълнително финансиране. Средствата трябва да следват принципа „пари срещу реформи“ и да подпомагат зеления и дигитален преход на икономиката, за което в Националния План са представени проекти и реформи, които предстои да бъдат изпълнявани.

         Визията на младите хора в България относно възможностите и перспективите за прехода към зелена икономика са особено важни на настоящия етап. Тази визия може да ни даде и по-обоснована  мотивация за образование и кариерно развитие на младите хора в България предвид възможностите, които с общите усилия на държавата и обществото могат да се открият и да се развиват в конкретни сфери на икономиката на всяка област, град, село и община в страната ни.

     Предлагаме на Вашето внимание за участие в конкурса следните основни примерни тематични области, в които може да направите Вашия избор на конкретни теми:

 Държавата и ролята й за стимулирането на зелената икономика;               

 • Какви инвестиции за зелена икономика в публичния и частен сектор са необходими и възможни?
 • Как държавата да увеличи бюджетните си приходи чрез екологични данъци и такси или други инструменти? Създава ли зелената икономика натиск за по-големи държавни и частни разходи в различни форми (необходимост от съфинансиране – субсидии, социални разходи, публични инвестиции, частни инвестиции, публично-частни партньорства и др.)? Как да се направи финансирането на зелената икономика с балансиран и справедлив преход, за да поеме обществото цената на промените?
 • Как да се стимулира предприемачеството за зелена икономика на национално, регионално и местно ниво?
 • Какви нови идеи могат да се препоръчат за политиките за стимулиране на малки и средни предприятия, включително например на кооперации в различни сектори за прехода към чиста енергия, чисти технологии и чисти производства?
 • Как преходът към зелена икономика да бъде по-справедлив и как например обществото да компенсира губещите от затваряне на замърсяващите производства икономически предприятия, производства и заетите в тях на национално, регионално, секторно и местно равнище?

Развитие на зелената икономика  в отделни сектори и икономически дейности

 • Сектор енергетика – включително въпрос за преход от въглищни електроцентрали, възобновяеми енергийни ресурси и тяхното развитие, развитие на атомна енергетика  и  др.видове  чиста енергия;
 • Сектор тежка промишленост и зелени инвестиции;
 • Сектор преработваща промишленост и зелена икономика;
 • Зелена икономика в селското стопанство, вкл. земеделие, животновъдство и производство на биологично чисти храни;
 • Развитие на горското стопанство и залесяването като мярка за климатична неутралност;
 • Преоценка на земята като ресурс и какви възможности има да се подобри ефективността на нейното опазване и използване?
 • Преход към чист транспорт, включително електромобили.
 • Кръгова икономика и рециклиране на отпадъците;
 • Енергийна ефективност и секторните промени за зелена икономика;
 • Енергийна ефективност на сгради и на производства и дейности.

Отражението на прехода към зелена икономика върху образованието, професионалното обучение и избора на професии.

 • Знанието повиши ролята си като ресурс за всеки обучаващ се. Зелената икономика налага видоизменение на професиите: Според Вас ще има ли увеличаване на търсенето на професии, които се основават на повече знание за човека и природата?
 • Какви възможности се откриват със зелената икономика за нови професии и ще има ли нужда от нови профили със специфични умения?
 • Как в образованието и обучението на всички равнища трябва да се отразят екосъобразните промени в много от съществуващите професии и отрасли?
 • Как младите хора да се подготвят за екоцелесъобразни нововъведения и как да бъдат стимулирани за това?

         В заключение, Съюзът на икономистите в България разчита участието на кандидатите в Националния конкурс по предлаганата тема да бъде ползотворно, както за всеки от Вас лично, така и за страната ни, която се нуждае от Вашите знания и енергия за предстоящия преход. Като общество ние се нуждаем от разкриването на добрите постижения на зелената икономика и от по-критично отношение към замърсяването на околната среда, нарушаването на биоразнообразието и увреждането на природата.

          Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2022г.”, провеждан под надслова „Гласът на младите за силна икономика!” пожелава на всички участници – ученици, студенти, докторанти,  млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови решения в предизвикателствата на прехода към зелена и климатично-неутрална икономика!

                                                                   

 

От Организационния комитет на          

                                       Националния конкурс “Млад икономист-2022г.“

                                                              Съюз на икономистите в България

                                                       София, 7 март 2022г.

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.