BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Предстоящи събития,Форум на СИБ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „МЛАД ИКОНОМИСТ 2019“

9 май , 2019  

Уважаеми участници в конкурса „Млад икономист 2019“, Разработките се представят до 28 май 2019 г. на електронен адрес:

e-mail: unieconom@abv.bg, union_econ@abv.bg 

или на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2019г.”,

За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710 

 

Условия за участие в Петнадесети национален конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2019г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

НА ТЕМА: „ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“
Националният конкурс се провежда и със съдействието на Федерацията на НТС в България и на Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст.

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
Докладите трябва да бъдат написани на български език;
Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
В текста да не се посочва името на автора;
Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
име, презиме, фамилия;
местоживеене;
адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e–mail;
име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма-длъжност, администрация – длъжност;
Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: e-mail: unieconom@abv.bg
Разработките се представят до 28 май 2019 г. на адрес:
гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2019г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710 ; e-mail: unieconom@abv.bg

Награди по конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2019г.” ще се състои на 8 юни 2019г. /събота/, по повод Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
Неполучените на 08.06.2019г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;
Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 13.12.2018г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2019”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ, Гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2019”

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.