Кои сме ние

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

22 авг. , 2013  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СЪЩНОСТ

Чл.1(1).Съюзът на икономистите в България е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел.

(2) В Съюза на икономистите в България могат да членуват дееспособни физически и юридически лица, които приемат този Устав.

(3). Съюзът на икономистите в България е сдружение в частна полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществява дейност в полза на своите членове.

(4) Съюзът на икономистите в България е приемник на всички права, задължения и имущество на:

1. Дружеството на икономистите в България, учредено на 20 октомври 1964 г.

2. Съюза на икономистите в България, учреден на 3 май 1990 г. на състоялото се тогава заседание на Инициативен комитет за възстановяване на Съюза на икономистите в България.

(5) Съюзът на икономистите в България е исторически наследник на Първото Българско икономическо дружество, учредено на 11 юни 1895г.

(6). Съществуването на Съюза на икономистите в България не е ограничено със срок

УСТРОЙСТВО

Чл.2.(1). Съюзът на икономистите в България е юридическо лице и работи на самостоятелен баланс, със собствени сметки в банки в национална и чуждестранна валута. Има запазено и защитено право на собствена марка, знак и печат.

(2). Наименованието на сдружението е: „СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, съкратено „СИБ”.

Наименованието на сдружението на английски език се изписва така: „UNION OF ECONOMISТS IN BULGARIA”.

(3). Съюзът на икономистите в България е със седалище град София и адрес на управление: община „Средец”, ул.”Г.С.Раковски” №108.

(4). Съюзът на икономистите в България се изгражда и функционира на принципите на доброволността, равнопоставеността, демократичността, автономността и самофинансирането.

(5). Съюзът на икономистите в България осъществява своята дейност при спазване на Конституцията, законите на страната, настоящия Устав и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на сдружението.

Чл.3. Съюзът на икономистите в България:

1.Членува като редовен член във Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС);

2.Може да членува в други творческо-професионални организации и сдружения в страната и чужбина.

ЦЕЛИ

Чл.4. Главни цели на СИБ са:

1. Чрез своите членове да съдейства за социално-икономическия просперитет на страната.

2. Да отстоява интересите на своите членове пред държавни и местни органи на управление, професионално-творчески сдружения и търговски дружества в страната и чужбина.

3. Да участва, чрез своите членове, в разработване и внедряване на икономически иновации и технологии в стопанската дейност.

4. Да утвърждава СИБ като важна структура на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на своите членове в страната и чужбина.

5. Да подпомага професионалното израстване и реализация на членовете си.

6. Да укрепва и разширява международните контакти и да развива взаимноизгодно сътрудничество със сродни организации от чужбина.

7. Да съдейства за развитие на икономическата наука и усъвършенстване на практиката.

8. Да организира изучаването и разпространяването на икономическия опит на други страни.

9. Да участва и подпомага икономическите субекти при разработване и реализация на проекти, финансирани от Европейския съюз.

ПРЕДМЕТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Съюзът на икономистите в България:

1. Организира и провежда на макро – имикро-равнищемероприятия за разкриване на възможности за ускоряване икономическото развитие на страната, отраслите и фирмите с цел осигуряване на трайни и ефективни икономически и социални резултати.

2. Изготвя становища и участва в разработване на закони и подзаконови нормативни актове.

3. Оказва съдействие на своите членове за професионалното им израстване и повишаване на техния престиж в страната и в чужбина.

4. Изучава и разпространява икономическия опит на други страни.

5. Популяризира постиженията на членовете си у нас и в чужбина.

6. Организира и провежда различни форми на обучение за повишаване квалификацията и преквалификацията на своите членове.

7. Разработва анализи, прогнози, проекти, програми, бизнес планове и други експертни документи.

8. Осъществява проучвателна, експертна, консултантска и други дейности за решаване на конкретни задачи от икономическата теория и практика.

9. Развива информационна и издателска дейност.

10. Извършва и други дейности, разрешени от закона, свързани с целите на сдружението.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.6.(1). За постигане на целите си СИБ може да извършва допълнителна стопанска дейност.

(2). Предмет на допълнителната стопанска дейност е:

1.Научно-изследователска, проектантска, развойна, внедрителска, експертна и консултантска дейност.

2.Следдипломно икономическо обучение за повишаване на квалификацията.

3.Икономически анализи и прогнози, експертизи, икономически оценки, проучвания и други.

4.Информационна и издателска дейност.

5. Други дейности, разрешени от закона, свързани с предмета на основната дейност на сдружението.

(3). Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(4). Съюзът на икономистите в България не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на определените в този Устав цели.

РАЗДЕЛ ІІ

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ЧЛЕНСТВО

Чл.7.(1). Членуването в Съюза на икономистите в България е доброволно.

(2). Ограничения за членуване в СИБ по етнически, политически и религиозен характер не се допуска.

(3).В СИБ членуват физически и юридически лица, които приемат този Устав.

ЧЛЕНОВЕ

Чл.8. Членовете на Съюза на икономистите в България са

1.Индивидуални членове;

2.Колективни членове.

ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.9.Индивидуални членове на СИБ могат да бъдат дееспособни физически лица,навършили 18-годишнавъзраст, които съдействат за икономическия и социален просперитет на страната.

ПРАВА НА НДИВИДУАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл.10. Индивидуалните членове имат право:

1.Да бъдат представлявани в органите на СИБ.

2.Да търсят и получават съдействие от СИБ за защита на своите права.

3.Да участват в дейностите и мероприятията на СИБ.

4.Да имат достъп до всички съюзни документи и да получават исканата от тях информация.

5.Да избират и да бъдат избирани в органите на СИБ.

6.Да изказват и писмено да изразяват свои мнения, становища и предложения по въпроси, които се обсъждат в СИБ, както и по цялостната дейност на сдружението.

7.Да бъдат редовно информирани за решенията на органите на СИБ и неговото ръководство.

8.Да обжалват пред Общото събрание решенията на Управителния съвет за изключването им от сдружението.

9.Да следят за изпълнението на приетите решения и при неизпълнението им да искат обяснение.

10.Да ползват имуществото на СИБ за постигане на общи цели.

11.Да ползват печатните издания и други източници на информация на СИБ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл.11. Индивидуалните членовете са длъжни:

1.Да спазватУстава на СИБ.

2. Да съдействат за постигане на общите цели

3.Да изпълняват решенията на органите на СИБ.

4. Да плащат редовно членски внос и да правят други вноски, съгласнорешение на Общото събрание.

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.12.(1). Колективни членове на СИБ могат да бъдат юридически лица, които приемат този Устав, проявяват интерес към дейността на СИБ и съдействат за изпълнение на неговите цели.

(2) Колективните членове се представляват в органите на СИБ от упълномощено от техния ръководен орган лице.

3) Правата и задълженията на колективните членове на СИБ се уреждат с правилник, приет от УС на СИБ.

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.13.(1). Приемането на членовете в СИБ става чрез:

1. За индивидуалните членове –подаване на лично писмено заявление до председателя на съответното дружество или клуб на СИБ, където лицето желае да членува.

2.За колективните членове – подаване на писмено заявление, от името на съответните органи на управление, до Управителния Съвет на сдружението.

(2) Възникването на членство по ал.1. става след положително решение на:

1. Ръководството на дружеството или клуба на СИБ – за индивидуални членове.

2. УС на СИБ, взето с мнозинство от присъстващите на заседанието членове на УС на СИБ – за колективните членове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.14..Членството в СИБ се прекратява при:

1.Прекратяване на юридическото лице на СИБ.

2.Прекратяване на юридическото лице – колективен член на СИБ

3.Едностранно волеизявление до СИБ.

4.Смърт или поставяне под пълно запрещение.

5.Изключване при действия, несъвместими с Устава на съюза и етичните норми и морал.

6.Отпадане, поради неплащане на членския внос за повече от една година и системно неучастие в дейността на сдружението.

(2). Прекратяване на членството по ал.1.т.6. се извършва въз основа на счетоводни и други вътрешни документи, съдържащи данни за организационния живот на сдружението – протоколи, стенограми и др.

РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ДРУЖЕСТВА И КЛУБОВЕ

Чл.15.(1). Организационна единица на СИБ за индивидуалните членове е дружеството или клубът.

(2). Дружеството или клубът се образува най-малко от 10 дееспособни физически лица и се утвърждава от УС на СИБ.

(3). Дружествата и клубовете се изграждат на производствен, браншов, териториален и други принципи.

(4) Общото събрание на дружеството или клуба избира ръководство за срок от 4 години в състав: председател, зам. – председател и секретар в зависимост от броя на членовете на дружеството или клуба.

(5). Дружествата и клубовете осъществяват дейността си по утвърдени от общото им събрание вътрешни правила и план за работата през съответната година, които се одобряват от УС на СИБ.

ГРАДСКИ И РЕГИОНАЛНИ РЪКОВОДСТВА

Чл.16.(1). В големите градове, при необходимост, се създават градски или регионални ръководства, които координират и подпомагат дейността на дружествата и клубовете, изградени на тяхната територия.

РАЗДЕЛ ІV

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл.17.(1). Съюзът на икономистите в България формира своето имущество от право на собственост, вещни права, право на интелектуална собственост и право на вземане.

(2). СИБ ползва материалната база на ФНТС и друга, предоставена му от неговите колективни членове.

Чл.18. Източници на доход за СИБ са:

1.Членски внос от неговите членове.

2.Имуществени вноски от членове.

3.Помощи, дарения, завещания и спонсорство.

4.Лихви и дивиденти, доходи от наем и рента.

5.Субсидии от държавата и от Европейски фондове и програми.

6.Доходи от консултантски, експертни, образователни и други услуги, които отговарят на предмета на дейност и целите на сдружението и не противоречат на този Устав и на законите на страната.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА СИБ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ

Чл.19 Органи на Съюза на икономистите в България са:

1. Общо събрание – Върховен орган

2. Управителен съвет – Управителен орган

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20.(1). В Общото събрание на Съюза на икономистите в България са представени всички индивидуални и колективни членове.

(2) Индивидуалните членове участват в Общото събрание на делегатски принцип, по норми на представителство, чрез организационните единици, в които членуват.

(3) Нормите на представителство по ал. /2/ и начинът на избиране на членовете на Общото събрание се определят от УС на СИБ.

(4) Колективните членове по право участват в Общото събрание с упълномощен представител от ръководството на юридическото лице, с право на един глас.

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21.(1). Общото събрание:

1.Изменя и допълва Устава на СИБ.

2.Определя числения състав на Управителния съвет и избира и освобождава неговите членове.

3.Взема решение за преобразуване или прекратяване на СИБ.

4.Приема основни насоки и програма за дейността на СИБ.

5.Приема бюджета на СИБ.

6.Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на имуществените вноски.

7.Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

8.Отменя решения на другите органи на СИБ, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

9. При прекратяване (ликвидация) разпределя останалото имущество на СИБ след удовлетворяване на кредиторите

10. Удостоява със звание „Почетен член на СИБ” и „Почетен дарител на СИБ”.

(2). Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СИБ.

(3). Членовете на СИБ могат да обжалват по съдебен ред законосъобразността на решенията на Общото събрание и съответствието им с Устава на сдружението.

(4). Решенията на органите на СИБ, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание, по искане на заинтересовани членове на СИБ или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на СИБ, в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда в седалището на СИБ, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обявява в интернет страницата на Съюза на икономистите в България, публикува се в печатно издание на ФНТСи се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СИБ, най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

Чл.23.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.24.(1). Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2). Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3). Едно лице може да представлява не повече от трима члена на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно.

(4). В Общото събрание не се допуска гласуване чрез преупълномощаване.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.25.(1). Решенията на Общото събрание се вземат с явно или тайно гласуване. Начинът на гласуване се определя с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2). Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(3) Решенията по чл.21(1), т.т. 1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(4). По въпроси, които не са били включени предварително в обявения в поканата дневен ред, не може да се взема решение.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ СЪСТАВ

Чл.26.(1). Управителният съвет е управителен орган на СИБ, който представлява сдружението.

(2). Управителният съвет се състои от 13 физически лица.

(3). Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4 години.

(4). Юридическите лица – колективни членове на СИБ, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(5). Членовете на Управителния съвет носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат, в съответствие с действащото в Република България законодателство, Устава и правилниците на СИБ.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.27.(1). Управителният съвет:

1.Представлява СИБ и определя правата и задълженията на своите членове.

2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3.Избира от своя състав и освобождава председател, заместник-председател/и/ и секретар на УС.

4.Управлява и се разпорежда с имуществото, средствата и фондовете на СИБ, при спазване изискванията на Устава.

5. Подготвя и внася в общото събрание проект на бюджет на СИБ и отчет за неговото изпълнение.

6. Приема и прекратява членството наколективните членове на СИБ.

7.Взема решения за членуване на СИБ в други организации.

8.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на УС на СИБ.

9.Определя реда и организира извършването на дейността на СИБ и носи отговорност за това.

10.Определя адреса на СИБ.

11.Взема решения за сключване на заеми и условията по тях.

12.Утвърждава щатното разписание и размера на трудовото възнаграждение на лицата, заети по трудов договор към Управителния съвет.

13.Приема вътрешни актове – правилници, наредби, правила, инструкции и др.

14.Учредява съюзни награди, съгласно утвърден правилник.

15.Извършва ликвидация на СИБ или определя ликвидатор.

16.Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

17.Изгражда свои работни органи, съвети, комисии, работни групи и др.

18.Взема решения за учредяване, преобразуване, ликвидация и продажба на търговски дружества към СИБ. Назначава и освобождава ръководния им състав и приема отчетите за тяхната дейност.

19.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава, не спадат в правата на Общото събрание.

20.Координира и подпомага дейността на членовете на СИБ.

21.Взема решения за издаване на печатен орган на СИБ и за друга издателска дейност.

22. Избира и освобождава председател и членове на Комисията за контрол и етика (ККЕ).

23. Одобрява създаванетои закриването на дружества иклубове на СИБ.

24. Приема общи вътрешните правила за дейността на дружествата и клубовете на СИБ.

(2) Управителният съвет е първостепенен разпоредител с имуществото на СИБ.

(3). Комисията по контрол и етика (ККЕ) работи по правилник, приет от Управителния съвет.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

СВИКВАНЕ

Чл.28.(1). Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, най-малко веднъж на три месеца.

(2). Председателят е длъжен да свиква Управителния съвет на извънредно заседание, при писмено искане на 1/3 от членовете му, в седмичен срок от постъпване на искането.

В искането задължително се посочват причините за свикването на заседанието на УС и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок председателят не свика заседание на УС, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

(3). При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от заместник-председател или от избран от Управителния съвет негов член.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.29.(1). Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

(2). Отсъстващ от заседанието член на УС не може да се представлява по пълномощие от друго лице.

(3) Председателите на дружествата и клубовете на СИБ:

1. участват в заседания на УС на СИБ, с право на съвещателен глас.

2. могат да предлагат за обсъжданеотУправителния съвет на становища по важни въпроси от дейността на сдружението и вземане на съответни решения.

3. предложенията по т.2. се включват за обсъждане в дневния ред на заседанието на Управителния съвет, след одобрението им от председателството на съвета.

РЕШЕНИЯ

Чл.30.(1). Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващ по ал.1 е и член, с който има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3). Управителният съвет взема решения с явно гласуване.

(4). Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.27, ал.1, т.т. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15 и 18 се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(5). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележка и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.31.(1). Председателят на УС:

1.Представлява Съюза на икономистите в България.

2.Ръководи работата на УС и контролира изпълнението на неговите решения.

3.Внася в Общото събрание и в Управителния съвет проект на бюджет на СИБ, както и отчет за неговото изпълнение.

4.Внася в Общото събрание отчет за дейността на УС на СИБ.

5.Упражнява правата и задълженията на работодател на наетите по трудов договор към Управителния съвет.

6.Взема всички необходими решения в съответствие с Устава и задълженията му, конкретизирани с изпълнението на чл.27, ал.1, т.1.

(2). Заместник-председателят(ите) на УС изпълнява(т) функции, делегирани от УС и замества(т) председателя при неговото отсъствие.

(3). Секретарят на УС:

1. Представлява СИБ, съобразно предоставените му правомощия от Устава и Управителния съвет.

2.Организира работата на УС;

3. Организира работата по изпълнението на решенията на УС;

4. Изпълнява функции на първостепенен разпоредител на бюджета на УС на СИБ, в съответствие с решенията на органите на сдружението;

5. Отговаря за изпълнението на бюджета на УС;

6. Подпомага и координира в организационен аспект дейността на членовете на УС на СИБ;

7. Замества председателя и заместник-председателя при тяхно отсъствие или по тяхно пълномощие;

8.Извършва плащания в рамките на предоставените му права от УС на СИБ.

9. Работи на трудов договор сУС на СИБ.

(4) Председателят, зам.-председателят(ите) и секретарят на УС на СИБ са председателство на УС на СИБ.

(5) На председателството, като цяло и на всеки негов член Управителният съвет може да поставя задачи и да делегира права за вземане на решения по конкретни въпроси и тяхното изпълнение.

(6). Не могат да бъдат избирани за председател, зам.-председател и секретар на УС на СИБ:

1. Членове на националните ръководства на политически партии и движения;

2. Ръководители на областни и общински партийни структури;

3. Членове на политическите кабинети на Министерския съвет, министерствата и други държавни структури.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СИБ

Чл.32. Съюзът на икономистите в България се представлява от председателя и секретаря на Управителния съвет, заедно и поотделно, съобразно предоставените им правомощия от Устава и Управителния съвет.

РАЗДЕЛ VІ. ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

Чл.33.(1). За активна работа и заслуги в развитието и усъвършенстването дейността на СИБ, се присъждат колективни и индивидуални награди.

(2). Наградите, както и редът и условията за присъждането им, се уреждат с правилник, приет от УС на СИБ.

(3) Управителният съвет може да предлага членове на СИБ за награждаване от Федерацията на научно-техническите съюзи и от други органи и сдружения.

РАЗДЕЛ VІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.34.(1). Преобразуването на СИБ се извършва при условията и по реда на чл.12 на ЗЮЛНЦ.

(2). Прекратяването на СИБ се извършвапри условията и редана чл.13 от ЗЮЛНЦ.

(3). При прекратяване на СИБ по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(4.) Управителният съвет може да определя за ликвидатор лице, което не е член на СИБ.

(5). Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и ЗЮЛНЦ.

(6).При ликвидация на СИБ, останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съобразно решението по чл.21, ал.1, т.9 от настоящия Устав.

(7). Средствата, необходими за посрещане на разходите по ликвидацията, включително и възнаграждение на ликвидатора, се осигуряват от УС на СИБ.

РАЗДЕЛ VІІІ. ЗАПАЗЕН ЗНАК,

ПЕЧАТ И ОБРАЗЕЦ НА ЧЛЕНСКА КАРТА.

Чл.35. (1). Съюзът на икономистите в България има запазен знак и кръгъл печат.

1. На знака се изписва в кръг наименованието на сдружението „Съюз на икономистите в България” и надпис в средата „СИБ 1895”.

2. На печата се изписва в кръг наименованието на сдружението „Съюз на икономистите в България”, а в средата се поставя абревиатурата „СИБ”.

(2). На индивидуалните членове на СИБ се издават членски карти, които съдържат и символите на ФНТС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Настоящият устав се счита за приет и Съюзът на икономистите в България учреден на 3 май 1990 г., на състоялото се заседание на Инициативния комитет за възстановяване на СИБ, изменен и допълнен от ІІІ-ия конгрес на СИБ, състоял се на 09.06.1995 г., от ІV-ия конгрес на СИБ, състоял се на 29.05.1998 г.,от V-ия конгрес на СИБ, състоял се на 19.06.2004 г., когато Уставът е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ, от Общото събрание на СИБ, състояло се на 18.06.2004 г. и от Общото събрание на СИБ, състояло се на 26.09.2008 г.

Параграф 2. Неуредените в този Устав въпроси се решават от Управителния съвет на Съюза на икономистите в България


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.