BgEconomist,Предстоящи събития,Форуми на СИБ

Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС

8 ное. , 2017  

Уважаеми колеги,

 

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ И СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Имат удоволствието да ви поканят на Научно-практическа конференция с международно участие на тема:

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ в  Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ , Зала „Булстрад“ , Заседателна зала – Ректорат на 9 ноември 2017 г.

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

09 ноември (четвъртък) 2017 г.

9,00 – 10,00 ч.

РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАЛА „БУЛСТРАД“, ФОАЙЕ ПРЕД ЗАЛАТА

10,00 – 11,00 ч.

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И ПРИВЕТСТВИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Доц. д-р Иван Марчевски – Ректор на СА „Д. А. Ценов” Свищов

Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова – Председател на УС на СИБ

ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД

11,00 – 11,30 ч.

The European Integration of Bulgaria: Achievements and Problematic Issues

проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова – Председател на УС на СИБ

11,30 – 11,50 ч.

ДИСКУСИЯ ПО ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

11,50 – 12,00 ч.

ОБЩА СНИМКА НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРЕД РЕКТОРАТ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“

12,00 – 13,30 ч.

ОБЕДНА ПОЧИВКА

13,30 – 15,30 ч.

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ

15,30 – 16,00 ч.

КАФЕ ПАУЗА

16,00 – 18,00 ч.

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

18,00 – 18,30 ч.

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА – РЕКТОРАТ

20,00 ч.

КОКТЕЙЛ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ И ГОСТИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

КЛУБ „КАЛГАРИ“ 4

 

ТЕМАТИЧЕН ПАНЕЛ: ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС – ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО: РЕАЛНОСТИ И ОЧАКВАНИЯ

Зала „Булстрад“

13,30 ч. – 15,30 ч.

ПЪРВА ТЕМАТИЧНА СЕСИЯ

Модератор: доц. д-р Красимира Славева

Научен секретар: ас. д-р Петя Георгиева

Перспективыи рискиэкономической системы Болгариив условиях глобализации

Проф. д. э. н. Юрий Пасичник – Национален университет по биоресурси и природоползване, Киев – Украйна

The social perception of Muslim migration in the context of actual and perceived to be real threats.

Prof. D. Sc. Ireneusz Dziubek, Assoc. Prof., PhD Tatiana Manasterska – The President Stanislaw Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz – Poland

Государственная финансовая политика в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Доц. ф.э.н. Назаров Вугар М. – Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента

Особенности формирования туристской инфраструктуры в Aзербайджане

Доц. ф. э. н. Годжаева Э.М – Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента

Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые аспекты экономической безопасности

Доц. Амирова Фарида Ш – Азербайджанский Государственный Экономический Университет

Education and employment cooperation assessment in Azerbaijan tourism industry

As. Prof., Dr. Anar N. Eminov, PhD. Student Ilaha Aliyeva, Master student Nigar Miralayeva – Azerbaijan Tourism and Management University

България и Румъния: Конвергенция и дивергенция (2007 – 2016 г.)

Проф. д-р Андрей Захариев, докт. Ивайло Маринов – СА „Д. А. Ценов” – Свищов 5

 

Тенденции в развитието на икономическите процеси в България след членството в Европейския съюз

Доц. д-р Красимира Славева – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Застрахователния сектор в България през призмата на десетгодишното членство в Европейския съюз

Доц. д-р Венцислав Василев, ст. преп. Радка Василева – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Сравнителен анализ на продуктовата структура на застрахователния пазар в Европа и България

Гл. ас. д-р Анелия Панева – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Проблеми и проекции за икономическото неравенство в XXI век във връзка с информацията във финансовите отчети на застрахователните дружества

Д-р Николай Кацарски – Съюз на икономистите в България

Иновациите в България след 10 години членство в Европейски съюз

Ас. д-р Зорница Йорданова – Съюз на икономистите в България; УНСС

ДИСКУСИЯ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ

15,30 – 16,00 ч.

КАФЕ ПАУЗА

16,00 ч. – 18,00 ч.

ВТОРА ТЕМАТИЧНА СЕСИЯ

Разпределение на средствата от оперативните програми в периода 2007 – 2013 по региони в България

Гл. ас. д-р Даниела Йорданова, гл. ас. д-р Александър Косулиев – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Общата селскостопанска политика и България

Гл. ас. д-р Иван Бянов – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Криптовалутите – еволюция на иновационните инвестиционни алтернативи

Гл. ас. д-р Габриела Кръстева – ВУАРР – Пловдив 6

 

Тенденции в данъчните политики на страни-членки от Европейския съюз в контекста на посткризисното възстановяване

Изследовател д-р Александрина Александрова – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Монте Карло симулация на цената и доходността на регионалните индекси SeeLinX и SeeLinX EWI

Беатрис Любенова – студент ОКС „Магистър“, МП „Финансов мениджмънт“

Развитие на застрахователния пазар преди и след финансово-икономичес-ката интеграция на България в Европейския съюз (1997 – 2017 г.)

Гл. ас. д-р Милен Митков – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

ДИСКУСИЯ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ

18,00 ч. – 18,30 ч.

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА – РЕКТОРАТ

ТЕМАТИЧЕН ПАНЕЛ:

ПАЗАРИ, ФИНАНСОВА СТАБИЛОНСТ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Заседателна зала – Ректорат

13,30 ч. – 15,00 ч.

ПЪРВА ТЕМАТИЧНА СЕСИЯ

Модератор: проф. д-р Атанас Атанасов

Научен секретар: ас. Тодор Асенов

Професионалната етика в счетоводството – предпоставка за повишаване качеството на осъществяваната дейност

Проф. д-р Атанас Атанасов – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Търговска отвореност и външни детерминанти на растежа в българската икономика

Доц. д-р Вера Пиримова – УНСС 7

 

Концептуални изменения в счетоводството на бюджетните организации в Р България в условията на пълноправно членство в Европейския съюз

Доц. д-р Венцислав Вечев – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Динамика на брутния външен дълг на страните членки на Европейския съюз Ирландия, Гърция, Португалия, Испания, Австрия и Финландия през периода 2007 – 2016 г.

Гл. ас. д-р Аглика Кънева – УНСС

Публични приходи от косвени данъци и икономически растеж

Гл. ас. д-р Таня Тодорова – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Перспективи и предизвикателства за развитието на труда в икономиката на знанието

Ас. Елка Сярова – УНСС

Иновационна политика и конкурентоспособност на българската икономика

Гл. ас. д-р Милен Динков – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

ДИСКУСИЯ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ

15,30 – 16,00 ч.

КАФЕ ПАУЗА

16,00 ч. – 18,00 ч.

ВТОРА ТЕМАТИЧНА СЕСИЯ

Приложение на маркетинга при организациите с нестопанска цел

Гл. ас. д-р Елена Костадинова – УНСС

Вътрешният контрол в банките – действителност и развитие

Гл. ас. д-р Пламен Илиев – НБУ – София

Връзки и зависимости между икономическата и социалната сфера

Ас. д-р Елка Цонева – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

 

Особености на женската заетост в България

Ас. д-р Петя Георгиева – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Ситуации и креативност в управлението

Ас. д-р Йоанна Петрова – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Концепция за нееквивалентната международна размяна (меркантилизъм)

Ас. Тодор Асенов – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Преките чуждестранни инвестиции – основа на транснационализацията на икономиката

Ас. Елица Петкова – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Методологични и иновативни аспекти при генерирането на счетоводна информация за финансовото управление в туристическия хотел

Докторант Йорданка Илийкова – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Предимствата на екипите за подобряване на ефективността на организациите

Докторант Нина Костадинова – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Особености на някои функционални стратегии в публичния сектор

Докторант Божидар Бабаджанов – СА „Д. А. Ценов” – Свищов

ДИСКУСИЯ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ

18,00 ч. – 18,30 ч.

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА – РЕКТОРАТ

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специален сборник, издание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.