BgEconomist,Икономика за всички

4.2% спад на БВП за 2020

18 мар. , 2021  

През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 33 162 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 956 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 452 евро. Сезонно изгладените данни показват спад от 3.8% на БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и ръст от 2.2% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Това показват данните на НСИ.

През 2020 г. БВП възлиза на 118 605 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 60 642 млн. евро, като на човек от населението се падат 8 748 евро. БВП за 2020 г. намалява в реално изражение с 4.2% спрямо 2019 г. по предварителни данни.

Четвърто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 33 162 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 796 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.641152 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 20 207 млн. долара и съответно на 2 922 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 16 956 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 452 евро, информира economynews.bg.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през четвъртото тримесечие на 2020 г. увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.4 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта до 23.9%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 72.9% при 74.7% през съответния период на предходната година.

Тримесечни изменения по сезонно изгладени данни

През четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП нараства с 2.2% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 1.4%. По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2020 г. крайното потребление бележи спад от 1.2% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.1%. Износът на стоки и услуги нараства с 11.2%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 4.4%.

Годишни изменения по сезонно изгладени данни

БВП намалява с 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност намалява с 3.9%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания спад в: Култура, спорт и развлечения; други дейности – с 11.4%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 10.0%, Промишленост – с 6.8%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – с 4.9%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното намаление на БВП има спадът на бруто капиталообразуването – със 7.9%, и на индивидуалното потребление – с 0.3%. Износът и вносът на стоки и услуги отбелязват спад – съответно с 11.2 и 0.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

2020 година – БВП за 2020 г., получен като сума от тримесечни данни, намалява в реално изражение с 4.2% спрямо 2019 година.

За 2020 г. БВП достига номинален стойностен обем от 118 605 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.7153884 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 69 142 млн. долара. На човек от населението се падат 17 109 лв. от обема на показателя, или 9 974 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 60 642 млн. евро, като на човек от населението се падат 8 748 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 102 649 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 4.3% по-нисък в сравнение с този, достигнат през 2019 година.

Индустриалният сектор създава 26.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2019 година. Секторът на услугите създава 69.5%, а аграрният сектор – 4.0% от добавената стойност, при съответно 71.2 и 3.8% през 2019 година.

Източник: www.financebg.com

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.