Предстоящи събития

Kонкурс за набиране на участници в Международния Фулбрайтов летен институт

26 май , 2014  

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР“

НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

О Б Я В Я В А

Конкурс за набиране на 15 участници – докторанти, постдокторанти и млади учени

в Международния Фулбрайтов летен институт – 2014

(х. „Рио Правец“, 11 – 23 август 2014 г.)

От 11 до 23 август 2014 г. се организира поредният – Тринадесети международен Фулбрайтов летен институт. Тази авторитетна и ежегодна (след 2002 г.) инициатива на Българо-американската комисия на образователен обмен „Фулбрайт“ събира всяка година в България млади изследователи, преподаватели и студенти от всички краища на света, които се обучават в рамките на разнообразна програма от специализирани университетски интердисциплинарни курсове, изнасяни от известни учени и преподаватели от страната и чужбина (предимно от Европа и Северна Америка). През последните няколко години Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ към СУ „Св. Климент Охридски“ установи трайно партньорство с Комисия „Фулбрайт“ и тази година двете организации имат удоволствието да обявят отново конкурс за набиране на 15 участници, които ще получат пълна стипендия за участие в двуседмичната образователна програма, включваща такса участие, настаняване и пълен пансион (в стая с още един участник), а също и обучителни материали и участие в културната програма.

С оглед приоритетите на УКХ „Алма матер“ и постигнатите договорености при съставянето на програмата на ФИСИ-2014 право да участват в конкурса имат всички български докторанти, постдокторанти (защитили дисертации след 1 януари 2009 г.) и млади преподаватели (със стаж като преподаватели по-малък от 5 години) в областта на обществените науки и хуманитарните и на свързани с тях области на точните науки. Всеки участник трябва да подготви за представяне на английски език пред останалите участници и гости на специализирания докторантски форум основната изследователска проблематика и приноси на своята дисертация /текущ изследователски проект (до 30 минути представяне и 15 минути дискусия). Освен това стипендиантите следва да посещават лекциите и срещите/дискусиите в рамките на Посланическия семинар на тема „Дипломация, глобализация и трансатлантическа сигурност“ с участието на чужди дипломати и експерти, представени в София. Допълнително те следва да участват по собствен избор допълнително в поне 2 от другите едноседмични курса (по един допълнителен курс на седмица), включени в общата програма (виж http://www.fisi-bg.info/).

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 2 юни 2014 г. (важи дата на входящия номер или на пощенското клеймо) на адрес: София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ст. 114 за УКХ „Алма матер“ (ФИСИ-2014).

Документите за кандидатстване включват:

формуляр за кандидатстване с посочена изрично тема за презентация и кратко резюме (до 1 стр.);
заповед за зачисляване като докторант, диплома за защитена докторска дисертация или трудов договор за млад преподавател със стаж до 5 години;
автобиография по формуляр;
препоръка от хабилитиран преподавател – научен ръководител, рецензент на дисертация или ръководител на научно звено.

Срок за кандидатстване: 2 юни 2014 г.

Предстоящи събития

ЗАСЕДАНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КЛУБ „МЛАД ИКОНОМИСТ”

22 май , 2014  

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

СВИКВА ЗАСЕДАНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КЛУБ „МЛАД ИКОНОМИСТ”

НА 11 ЮНИ 2014 Г. ОТ 14.00 Ч. В ЗАЛА № 1 НА НДНТ

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 Г. И ИЗБИРАНЕ НА НОВО РЪКОВОДСТВО НА КЛУБА

 

за информация: СИБ, тел.:02 9871847

 

Предстоящи събития

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ ПОКАНА

22 май , 2014  

До всички участници в конкурса и техните преподаватели  и родители, всички победители от конкурсите през последните 9 години, всички редовни индивидуални и колективни членове на СИБ

 

за участие в ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2014 г.” на тема:

  „ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА –ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

И ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

НА ДЕНЯ НА ИКОНОМИСТА

11 юни 2014 г. от 11.30 часа, зала №4 „Проф. Асен ЗЛАТАРОВ”, ет. 2, НДНТ

София, ул. „Г. С. Раковски”, № 108, за информация: СИБ, тел.:02 9871847

Конкурсът  „Млад икономист 2014” се провежда с финансовата подкрепа на Стопанска академия  „Д.А.Ценов”-Свищов

П Р О Г Р А М А:

   

    

 • МУЗИКАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ

 • ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФНТС , проф. Иван Ячев,

 •  ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС на СИБ ,  проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ

 • ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2014”

 • ТЪРЖЕСТВЕНА НАЗДРАВИЦА                                              

   

Предстоящи събития

Покана за Конференция за Евразийския съюз

14 май , 2014  

ДО

Г-Н КРЪСТЬО ПЕТКОВ 

Относно: Покана за Конференция за Евразийския съюз 

Уважаеми г-н Петков, 

Изпращам Ви настоящето писмо във връзка с Конференция на 20.05.2014 г на тема: „Евразийският съюз – нови възможности за бизнес“. Идеята за провеждане на конференцията е на Софийска търговско-промишлена камара. Нашата цел е да проведем поредица от срещи по темата както в България, така и в страните от Евразийския съюз и да работим за разкриване на нови възможности за бизнес на българските фирми с фирмите от Евразийския съюз. Тази цел е дългосрочна и тя ще включва и организиране на бизнес делегации, отразяване на резултатите от сътрудничеството в сайта на Софийска камара, в Търговски вестник и публикуване на книги с доклади. Софийска камара публикува след всяка кръгла маса книги в печатен и електронен вид. 

Конференцията ще се проведе на 20 май т.г. в РКИЦ, ул. Шипка 34, София, зала 204, от 10.00 до 12.00 ч. Специално за Конференцията от Москва ще дойде Виктор Спаский, който е директор Департамент в Евразийския съюз, който ще изнесе доклад. 

Ще се радвам, да Ви поканя да присъствате на Конференцията и да потвърдите на  chernev@scci.bg , защото местата са ограничени.

 

С уважение,

Георги Чернев

Председател

 

Предстоящи събития

Управителният съвет обявява конкурс

11 апр. , 2014  

 „ МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 – ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

 на тема

 „Зелената икономика– възможности и предизвикателства“

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

Докладите трябва да бъдат написани на български език;

Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;

В текста да не се посочва името на автора;

 Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
o    име, презиме и фамилия;
o    адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
o    име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация – длъжност;

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;

Разработките се представят до 05 май 2014г. на адрес:
Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2013г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail: info@bgeconomist.bg ;

Награди по конкурса: първо, участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2014г.”  ще се състои на 11 юни 2014г.,  Ден на икономиста, в гр. София, в зала 4 в Дом на науката и техниката, ул. Г.С.Раковски” 108;

Неполучените на 11.06.2014г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

   Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

Проф. дфн Кръстьо  Петков, Председател на УС на СИБ
Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  Зам. председател на УС на СИБ, координатор на конкурса „Млад икономист 2014”

София, 04.02. 2014г.

Предстоящи събития

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

4 апр. , 2014  

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СИБ/ 

 

Управителният съвет обявява конкурс

„ МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 –

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” 

на тема

 

„Зелената икономика– възможности и предизвикателства“

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

 

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка; 

 • Докладите трябва да бъдат написани на български език; 

 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; 

 • В текста да не се посочва името на автора; 

 • Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:

  • име, презиме и фамилия;

  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;

  • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация – длъжност; 

 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване; 

 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg; 

 • Разработките се представят до 05 май 2014г. на адрес:

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2013г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail:  info@bgeconomist.bg ;

 • Награди по конкурса: първо,участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса. 

 • Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2014г.”  ще се състои на 11 юни 2014г.,  Ден на икономиста, в гр. София, в зала 4 в Дом на науката и техниката, ул. Г.С.Раковски” 108; 

 • Неполучените на 11.06.2014г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес; 

 • Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

Проф. дфн Кръстьо  Петков, Председател на УС на СИБ

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  Зам. председател на УС на СИБ, координатор на конкурса „Млад икономист 2014”

София, 04.02. 2014г.

 

Предстоящи събития

Конкурс „Млад икономист – 2014г.“

1 апр. , 2014  

Управителният съвет на СИБ обявява конкурс

„ МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 –

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

 

на тема

„Зелената икономика– възможности и предизвикателства“

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 • Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
 1. име, презиме и фамилия;
 2. адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;email;
 3. име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация – длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт TimesNewRoman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 • Разработките се представят до 05 май 2014г. на адрес:

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2013г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;email:  info@bgeconomist.bg ;

 • Награди по конкурса: първо, участниците заели първо място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2014г.” ще се състои на 11 юни 2014г., Ден на икономиста, в гр. София, ул. Г.С.Раковски” 108, Национален дом на науката и техниката, в зала 4

 • Неполучените на 11.06.2014г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;
 • Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 

Проф. дфн Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов, Зам. председател на УС на СИБ,            координатор на конкурса „Млад икономист 2014”

София, 04.02. 2014г.

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„Гласът на младите за силна икономика!”

Конкурс за есе на тема:

„Зелената икономика– възможности и предизвикателства“

Анотация: Настъпващите динамични промени в съвременния глобализиращ се свят, в който живеем, както и рисковете, пред които е изправена световната икономика – ускорената промяна на климата, енергийната несигурност и екологичния недостиг – изискват фундаментално преосмисляне на подхода, стратегиите и политиките за развитие на националните стопанства. Повечето стратегии за икономическо развитие и растеж, насърчаващи бързото натрупване на физически, финансов и човешки капитал, но за сметка на прекомерното разходване, изчерпване и деградиране на природния капитал оказват вредно влияние върху благосъстоянието на настоящите поколения, създават огромни рискове и предизвикателства пред бъдещето.

Зелената икономика предлага път за развитие, който намалява зависимостта от въглеродните емисии, насърчава енергийната и ресурсната ефективност, ограничава влошаването на околната среда. Тя е преход от традиционното индустриално към зеленото производство, отказ от „удобството” на щедрата култура на масово, неефективно използване и „прахосване” на природните ресурси. Т.е. промяна в посока развитието на добра за природата ефективна икономика, базирана на създаването на по-вече добавена стойност с по-малка употреба и без загуба на природни ресурси, с дългосрочен хоризонт на планиране и целеполагане, със значително намаляване на рисковете пред околната среда и екологичните дефицити. Заключението на Европейската комисия е, че светът губи повече от разрушаването на природната среда, отколкото от последиците на продължаващата глобална финансова криза.

Преходът към зелената икономика изисква политики и мерки в няколко ключови области: инвестирането в обществената сфера и човешките ресурси, насърчаващо развитието на природосъобразни производства и потребление, както и създаването на нови, зелени работни места; увеличаване на разходите за опазване на живота и биологичното разнообразие; максимално ограничаване на капиталовложенията, които независимо, че повишават качеството на живот вредят на човешкото здраве и околната среда; преминаване към използването на възобновяеми енергийни източници до постигане на пълна независимост от изкопаемите горива и атомната енергия; премахване на всички производства, застрашаващи околната среда и здравето на населението, задълбочаващи проблемите с отпадъците и вредните емисии на парникови газове.    

Публичните политики и реформи, провеждани от правителствата в съответните страни имат ключова роля за насърчаване на иновациите и устойчивия растеж, за мобилизирането на финансови ресурси и избора на посока за промяна, в контекста на ефектите на зелената икономика. Тяхното проявление и възпроизвеждане в големи мащаби е цел на прехода към модела „зелена икономика”.

По правило, инвестициите в редица сектори, които могат да бъдат характеризирани като „изграден капитал“ и традиционно се считат за „кафяви“ сектори на икономиката имат значителен потенциал за осъществяване на трансформациите към зелена икономика. Проучванията показват, че в сектори като транспорт, енергетика и индустрия са налице големи възможности за спестявания на енергия и ресурси. Твърди се, че тези спестявания могат да бъдат увеличени и да станат двигатели на икономически растеж и заетост, генерирайки важни капиталови ефекти. Производителното използване на ресурсите е процес с многообразни измерения, тъй като е свързан с енергийната ефективност в реалното производство и с ползването на сградите, с ефективността на производствените ресурси и по-доброто управление на отпадъците.

Това е само една малка част от основните въпроси, свързани с икономическата трансформация към „зеления“ модел на икономическо развитие. Зелената икономика не облагодетелства една политическа перспектива пред друга, нито е лукс само за богатите индустриални държави. Тя е от важно значение за всички икономики, независимо от това дали са повече държавно регулирани или пазарно ориентирани. В същото време, преходът към зелена икономика е различен между отделните страни, тъй като зависи, както от спецификата на природния и човешкия капитал на всяка една от тях, така и от нейното относително ниво на развитие, нагласи и ценности.

Колко далеч е България от зелената икономика?

Националният конкурс „Млад икономист – 2014г.” за есе на тема „Зелената икономика – възможности и предизвикателства“ има за цел да провокира мисленето и изследователското търсене на младите хора при отговора на важните въпроси на прехода към зелена икономика в РБългария, примерно:

 • Колко далеч е България от зелената икономика?
 • Зелената икономика: техническо предизвикателство или въпрос на политики?
 • Какъв модел на развитие и растеж стимулират публичните политики в България?
 • Казусът „кафява“ срещу „зелена“ икономика?
 • Как да преодолеем информационната асиметрия и как да развием екологичната интелигентност, ценности и нагласи в България?
 • „Зелените“ продукти и услуги – мираж или реалност; характеристики или процеси?
 • Какъв е пътят за преобразуването на компаниите в двигател на зелената икономика?
 • Кои са добрите практики за привличане на чуждестранни инвестиции в зелената икономика? и др.
 • Кои са особености на екологичния риск в застраховането?
 • Съществуват ли взаимозависимости между зелена икономика, устойчив растеж, заетост и доходи и др.?
 1.      Своите идеи, позиции и становища за предизвикателствата и възможностите на зелената икономка, участниците в конкурса могат да представят в свободно избрано тематично направление[1]:
  1. Зелената икономика в условията на криза

Ключови думи:кризи (климат, биоразнообразие, вода, горива, храна, глобална финансова криза); преструктуриране на капитала; зелена икономика; ефективно еко управление, устойчиво развитие, догонващо развитие; екологична цена; зелено кредитиране; екологична стабилност; зелена политика; енергийна ефективност; възобновяеми източинци; екологично оценяване.

       2. Пътят към зелената икономика: изграждане на политически стратегии

Ключови думи:зелени сектори; зелени инвестиции, растеж и работни места; инвестиции в природен капитал; инвестиране в енергия и ресурсова ефективност; сценарии на инвестиции в зелена икономика; създаване на условия за „позеленяване на икономиката”; финансиране на зелената икономика, зелено кредитиране; еко застраховане; екологичният риск в застраховането; еко мениджмънт; еко образование.    

       3. Модели на икономическо развитие

Ключови думи: „кафява икономика“, зелена икономика; ограничения за икономически растеж; двигател на устойчив растеж; фактори на БВП; измерители на икономическото развитие; природен, физически и социален капитал; благосъстояние и качество на живот; оценка на околната среда и отчитане на природния капитал; екологични ограничения; защита на екологичните възможности; публични политики; пазарни стимули; предпоставки за преход към зелена икономика; източници на благосъстояние и др.

       4. Корпорациите – двигател в прехода към зелена икономика

Ключови думи: зелени инвестиции; корпоративна отчетност; екологични стандарти; „зелени“ продукти; екоданъци; „екоизмиване“ (greenwashing); отговорна реклама – рекламна хитрост; екологична прозрачност; оценка на жизнения цикъл на продукта; екологична осведоменост; информационна асиметрия; модернизиране на икономиката; нови подходи за управление на информацията; субсидии в зелена икономика; зелена политика.

      5. Зелената икономика като специфичен вид управление на предлагането:  

           на труд, продукти и услуги

           Ключови думи: зелена икономическа политика; зелени работни места; зелени продукти; зелени услуги; екологични практики; екологични мигранти; еко практики; еко цели; зелени общестевени поръчки; природосъобразни производства; екологични организации; зелени проекти; екологичен туризъм; зелено производство.

         Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2014г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика!”, пожелава на всички участници – ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи, дръзновена и успешна творческа работа в търсенето на нови решения в областта на икономиката на бъдещето!

                                               Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,

                                                зам. председател на УС на СИБ,

           координатор на конкурса „Млад икономист-2014”


Ключовите думи имат за цел да подскажат примерни аспекти от тематичното направление. Не е задължително участниците да използват всички ключови думи в есето, нито да съблюдават представените примерни тематични направления в анотацията.

Предстоящи събития

Покана за среща в Пловдив

26 мар. , 2014  

Българската банка за развитие цели да запознае възможно най- голям кръг от представители на корпоративния сектор, малките и средните предприятия, както и микропредприятията с възможностите за ниско-лихвено кредитиране и всички останали инструменти на банката, които могат да им бъдат полезни.
В качеството ми на областен управител и модератор на събитието, Ви каня да вземете активно в информационната среща, която ще се проведе на 27 март от 10:30 часа в зала „Пресклуб“ в Конгресния център на Международен панаир Пловдив. На събитието ще присъстват Петър Чобанов – министър на финансите, Димо Спасов- главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие и експерти.
Надявам се на Вашата висока активност, която ще подобри информираността на местната бизнес общественост за възможностите, с които може да разрасне своята дейност, а това ще благоприятства общото икономическото развитие на Област Пловдив.

С уважение,
Венцислав Каймаканов
Областен управител на област Пловдив