Предстоящи събития

Конкурс за есе на тема: „КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ“

24 Дек. , 2014  

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„Гласът на младите за силна икономика!”

Конкурс за есе на тема:

„КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ЕВРОПЕЙСКИ

И НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ“

А н о т а ц и я: Проблематиката за корпоративната социална отговорност /КСО/ е

изключително актуална през последните години. Създаваният чрез нея „нов социален

диалог” между компаниите и различни контрагенти, свързани с тяхната дейност

– общество, инвеститори, банки, работодатели, синдикати и други заинтересовани

страни, е важна предпоставка за ефективното функциониране и интернационализиране

на икономиката.

Корпоративната социална отговорност е пресечна точка на изключително

важни проблеми на социално-икономическото развитие:

– „Устойчив и отговорен бизнес” в контекста на изследването на предприятията и

индустрията като цяло;

– „Бизнесът и правата на човека”, както и „оповестяването на социално-отговорни

инициативи”, в контекста на „качествено новата заетост” и социалното включване;

– Социални бизнес инициативи, социално предприемачество и социални

предприятия;

– Национални политики по Корпоративна социална отговорност;

– КСО – принос за смекчаване на социалните последици от икономическата криза;

– Взаимовръзки между КСО и конкурентоспособността на фирмено и национално

Всички посочени аспекти на КСО имат не само национална, но и европейска

значимост в условията на интегриране на българските фирми в единния европейски

Според дефиницията на Европейската комисия, КСО е „ концепция, при която

компаниите на доброволна воля интегрират дейности по опазване на околната среда и

социални инициативи в своите бизнес-стратегии и във взаимодействие със всички

заинтересовани страни”. / European Commission, Green Paper,2001/.

През 2011г. в Обновената стратегия за КСО 2011-2014г. изрично се подчертава

необходимостта от повишаване на социалната отговорност на предприятията и

засилване на тяхното „влияние върху обществото” /Нова стратегия за КСО, Европейска

комисия/. Именно многопосочното влияние върху обществото и икономиката става

център на концепцията за корпоративна социална отговорност.

Като основни акценти на КСО са поставени принципите за транспарентност /

прозрачност, публичност/, отчетност и отговорно поведение.

В това отношение европейските компании, вкл. и българските са изправени пред

множество предизвикателства:

– пълното интегриране на социалните и екологичните аспекти във фирмените

бизнес-стратегии;

– съблюдаването на основните стандарти и етиката в областта на трудовите

правоотношения и управлението на човешките ресурси;

– подкрепа и насърчаване изпълнението на националната стратегия за КСО.

В оценките за напредък е заложен плах оптимизъм, основан на няколко

– нарастване броя на европейските компании, приели като норма на поведение

десетте принципа на Глобалния договор на ООН от 600 /2006 г./ на 1900 / 2011 г./;

– увеличаване числеността на компаниите в ЕС, които публикуват доклади за

устойчивост, съгласно Глобалната инициатива за отчетност от 270 през 2006г. на 850

– 33% oт европейските компании прилагат стандартите на ОИСР за

транснационалните компании или „ИСО-26 000”.

При дефинирането на националната Стратегия за КСО следва да се съблюдава

новата дефиниция на „ИСО-26 000”: „ Социалната отговорност е отговорността на

организацията за въздействие на нейните решения и дейности върху обществото и

околната среда чрез прозрачно и етично поведение, така че да съдейства за устойчивото

развитие, да отчита очакванията на заинтересованите страни, да бъде в съответствие

със законодателството и международните норми на поведение, да бъде интегрирана в

цялата организация и прилагана във взаимоотношенията й”.

Дефиницията на ИСО акцентира върху социалната отговорност като инструмент

за постигане на устойчиво развитие. Социалната отговорност в контекста на „ИСО-

26 000” е адресирана към широк кръг организации и има широк обхват, включвайки

частния сектор, държавни институции и неправителствния сектор.

Конкурентните предимства и ефекти от прилагането на корпоративната социална

отговорност се проявяват в следните няколко направления:

– повишаване на репутацията и утвърждаване на добрия имидж на социално

отговорните компании;

– утвърждаване на нов тип организационно поведение, бизнес етика и култура;

– лоялност към персонала и задържане на качествените човешки ресурси в

организацията;

– повишаване на оценките на клиенти, доставчици, местната общност и

инвеститорите;

– успешно прилагане механизма на публично-частното партньорство в интерес

на обществото, в контекста на “зелените” обществени поръчки;

– повишаване публичността на нефинансовата информация.

Участниците в конкурса „Млад икономист” могат да се насочат към разработване

на теми, свързани с изследването както на теоретико-методологическите аспекти

на КСО, респ. същността и еволюцията на концепциите, моделите и основните

технологии и инструменти по прилагането на КСО, така и целевите направления,

националните и европейските бизнес-практики. Препоръчително е представянето на

резултати от социологически изследвания и емпирична информация. Могат да бъдат

анализирани отделни фирми или отрасли /сектори на икономиката/. Препоръчително

е проучванията на авторите да се фокусират върху конкретни теми, свързани със

социално отговорното управление, социално отговорния маркетинг, устойчивото

развитие, дарителството и др. Могат да бъдат анализиране и оценени отделни примери,

инициативи и насоки на корпоративна социална отговорност, регламенти и добри

практики в полза на обществото.

Препоръчителните акценти в избора и разработването на теми за участие в

конкурса могат да бъдат;

1. Европейската политика и обновената стратегия за корпоративна социална

отговорност.

2. Еволюцията в концепциите за корпоративна социална отговорност.

3. Корпоративната социална отговорност – път към устойчивото развитие.

4. Корпоративната социална отговорност – източник на национална и фирмена

конкурентоспособност.

5. Корпоративната социална отговорност като източник на нова заетост: български

опит и европейски практики.

6. Публична политика на корпоративна социална отговорност в България.

7. Корпоративната социална отговорност – договор /споразумение за действия/

между социалните партньори.

8. Корпоративна социална отговорност в неправителствения сектор.

9. Изследване на модели на корпоративна социална отговорност.

10.Корпоративната социална отговорност в контекста на корпоративното

управление.

11. Корпоративната социална отговорност и социалния диалог в Р. България.

12. Бизнес – мрежи за корпоративна социална отговорност.

13. Изследване на добри практики на социално отговорни фирми.

14.Нефинансова отчетност и социален одит. Измерване на резултатите от КСО:

показатели и модели.

15. Социалното предприемачество в България и европейският опит.

16.Социални предприятия в България и изследване на международните добри

практики.

17. Корпоративната социална отговорност и схемите за управление на околната среда.

18.Корпоративната социална отговорност и дарителството /спонсорството/ –

теоретични аспекти и изследване на фирмен опит.

19.Корпоративна социална отговорност, етично поведение, антикорупционна

политика и информация на българските организации.

20.Насоки за повишаване на корпоративната социална отговорност: с поглед в

бъдещето.

21.Проблеми на разкриването на информация и прозрачността на корпоративното

управление.

22.Проблеми на обучението и насърчаването на професионалната подготовка по

корпоративна социална отговорност

23. Социално отговорен маркетинг – бренд, търговска марка, етикет и др.

Забележка: Темите са примерни /не задължителни/ и представени в помощ за

предметната ориентация на участниците в конкурса!

Ключови думи: глобализация, заинтересовани страни, корпоративна социална

отговорност, публични политики, инструменти за публична политика, концепции,

стратегии, корпоративно управление, бизнес организации, бизнес практики,

стандарти, регламенти, сертификация, устойчиво развитие, социално отговорни

инициативи, корпоративен административен кодекс, корпоративна култура, социално

предприемачество, социални предприятия, индикатори на КСО, социален диалог,

модели на КСО, корпоративни социални практики, разкриване на информация.

Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2015г.”,

провеждан под надслова „Гласът на младите за силна икономика!”

пожелава на всички участници – ученици, студенти, докторанти, млади

специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови

решения в областта на социално отговорното, иновативно корпоративно

управление на бъдещето!

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,

зам. председател на УС на СИБ,

координатор на конкурса „Млад икономист-2015”

Предстоящи събития

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2015г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

24 Дек. , 2014  

Крайният срок за конкурса млад икономист се удължава до 11 Май включително. 

Управителният съвет на Съюз на икономистите обявява конкурс 

 

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2015г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема:

„Корпоративна социална отговорност – европейски и

национални практики“

Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

• Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

• Докладите трябва да бъдат написани на български език;

• Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;

• В текста да не се посочва името на автора;

• Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:

    o име, презиме и фамилия;

    o адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;

    o име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация – длъжност;

• Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

• Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;

• Разработките се представят до 07 май 2015г. на адрес: Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” No108, Съюз на икономистите в

България, За конкурса „Млад икономист-2015г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;

e-mai:linfo@bgeconomist.bg ;

• Награди по конкурса: първо, участниците заели първо място вчетирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

• Церемонията по тържественото награждаване на участниците вконкурса „Млад икономист 2015г.” ще се състои на 11 юни 2015г., Ден на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.

• Неполучените на 11.06.2015г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 

Проф. дфн Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов, Зам. председател на УС на СИБ,

координатор на конкурса „Млад икономист 2015”

София, 22.12. 2014г.

 

П Р А В И Л А

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ,

ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

в конкурса

„МЛАД ИКОНОМИСТ – 2015г.”

на тема:

„Корпоративна социална отговорност – европейски и

национални практики“

1. Представените за конкурса разработки се оценяват от комисия в състав от двама независими рецензенти. Всеки рецензент самостоятелно поставя своите оценки по показателите, посочени в т. 2., след което двамата рецензенти представят съгласувано една обща оценка.

2.Оценяването на конкурсните разработки се извършва по пет 

а) Съдържателност                                        от 0 до 10 точки

б) Научен подход и информираност            от 0 до 10 точки

в) Оригиналност                                            от 0 до 10 точки

г) Стил/изложение                                         от 0 до 10 точки

д) Практическа приложимост                      от 0 до 10 точки

от 0 до 10 точки

3. До класиране за награди се допускат участници, разработките на които са получили най-малко 30 точки по всички показатели, в съответствие със съгласуваната обща оценка на рецензентите.

4. На рецензентите се изпращат за оценяване получените разработки без имената на авторите за да се съблюдава анонимността.

5. Крайното класиране за обявените награди се извършва според броя на общо получените точки, при спазване на изискванията на т. 3-та.

Организационен комитет

Предстоящи събития

КЛЪСТЕРИЗАЦИЯТА В ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА: ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕС И БЪЛГАРИЯ

27 Ное. , 2014  

Съюз на икономистите в България, Конфедерация на независимите синдикати в България и ФНТС най-учтиво Ви канят да вземете участие в конференция на тема: КЛЪСТЕРИЗАЦИЯТА В ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА: ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕС И БЪЛГАРИЯ

 

Конференцията ще се състои на 2 декември, вторник, от 15.00 ч., в София, сградата на КНСБ, пл. „Македония” 1, ет.11, конферентна зала .

ПРОГРАМА

15.00-15.15ч.: Откриване на форума – проф. Кр. Петков и Николай Ненков, вицепрезидент на КНСБ

15.15 – 16.45ч.: Презентации на клъстери: 

Клъстер: Дуално обучение / Германо-българска индустриално- търговска камара ГБИТК/ , Максимилиан Ерхард, мениджър на клъстера за дуално професионално обучение към ГБИТК

Клъстер: Представяне на специализиран клъстер и институт по облекло и текстил Дунав”/ Текстил/, Петя Милушева, председател на Управителния съвет;

Клъстер: Телематика

Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи / НКИТЕС/-България, инж. Димитър Иванов, Заместник – председател и Изпълнителен Директор 

Клъстер: Транспортна инфраструктура

Проект на клъстер по Високи технологии в железопътния транспорт. Инж. Венцислав Трифонов, зам.управител на Асоциация „РАСТИА”

 

16.45-17.30 ч. Дискусия

Предстоящи събития

ДАНЪЧНИ МОДЕЛИ И ПРЕПРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 Окт. , 2014  

П О К А Н А

 

 

Съюз на икономистите в България и ФНТС  най-учтиво Ви канят да вземете участие в конференция с международно участие  на тема:

ДАНЪЧНИ МОДЕЛИ И ПРЕПРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ В

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


която  ще се състои на 12 октомври, неделя,  от 10.00 ч.  до 13.30 ч., в София, сградата на НТС, ул. „Раковски, 108, ет.2, зала 1.

Съорганизатори: Алианс за  демократичен, социален и устойчив европейски семестър (АДСУЕС) и Съюз на учените в България –

секция „Социологически науки”.

ПРОЕКТО-ПРОГРАМА

 

10.00-10.20 ч. Откриване :  

 

Кратки слова на Проф.д-р  Кр.Петков, председател на УС на СИБ

проф.  д-р Йордан Христосков, министър на труда и социалната политика и

проф. д-р Духомир Минев, АДСУЕС

10.20 -11.30ч.  Първо пленарно заседание: „Конвергенция и дивергенция на данъчните модели и преразпределителните механизми в ЕС: рефлексии върху неравенствата и бедността“.


Модератор: Проф. д-р Кръстьо Петков

Поканени дискутанти :

 


1. Проф. д-р Мария  Кетцедзопулу , Национален център за социални изследвания, Атина, Гърция, „Преразпределителни процеси и данъчна система в Гърция”;


2. Д-р Детлеф Кухенбекер – „Инфра  – Ню”, Германия, „Защо Германия въведе минималната работна заплата”;

 

  1. Влияние на икономическата експанзия върху преразпределението на доходите и неравенството  -проф. д-р Павлина Чернева, САЩ,  проф. Кр.Петков  коментира статията й във в.„Ню Йорк Таймс” от 26.09.2014 г..


Дискусия

11.30-11.45ч.  Кафе пауза

11.45- 13.15ч.  Второ пленарно заседание: Експертен форум по инициатива на Дискусионен клуб „Икономист” в СИБ с председател проф. д-р Румяна Нейкова.

Българската ситуация: Ефектите от неолибералния избор на данъчна и преразпределителна политика  – актуални анализи и препоръки към проектозакона за Държавния бюджет на РБългария за 2015г.

Модератор : Проф. д-р Духомир Минев

Поканени дискутанти: Чл. кор.проф. Иван Ангелов, Доц. Мария Желязкова,  доц. Димитър Нинов, Мика Зайкова, Ивайло Янков,  Петко Миран – ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив..

Дискусия

13.15-13.30ч.

 

Заключително заседание  
Обобщение на дискусиите
Изявления за медиите

 

Предстоящи събития

НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ПРОМЕНИ ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

11 Сеп. , 2014  

 

Съюз на икономистите в България и ФНТС най-учтиво Ви канят да вземете участие в експертна дискусия на тема:

НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ПРОМЕНИ ВЪВ ФИСКАЛНАТА

ПОЛИТИКА

/Гледните точки за актуализация на бюджета и увеличаване на външния дълг/

На форума ще имате възможност да изложите Вашата позиция по актуалния дебат за актуализация на Бюджет 2014, проектобюджета за 2015 г. и плановете за увеличаване на външния дълг след предстоящите парламентарни избори.

Вашата професионална компетентност и независима позиция ще спомогне за изработване на точна и балансирана позиция за фискалната политика в Съорганизатори на дискусията са ФНТС , Алианс за демократичен, социален и устойчив европейски семестър и Съюз на учените в България.

Експертният форум ще се състои на 12 септември от 10.30 до 12.30 ч., в сградата на НТС, ул. „Раковски, 108, ет.2, зала 1.

Проф. Кр. Петков,

Председател на УС на СИБ

Предстоящи събития

Покана за лекция от проф. Кръстьо Петков

18 Авг. , 2014  

На 18 август, понеделник, от 9.30 часа в Аулата на Софийски Университет, ще се проведе лекция на тема: Economic Inequalities and Global Crisis: Painful Decline of Dominant Paradigm.

 

 Тя ще бъде изнесена на английски език, без превод, пред участниците в Global Next Leaders Forum , 17 – 24 August, 2014 – BULGARIA

 Ще присъстват представители на 11 държави от няколко континента.

Програма за Официалното откриване на събитието в понеделник.

Програма за едноседмичния форум. 

Предстоящи събития

„Гърция в Криза“-лекция на Проф. Димитрис Христопулос

23 юни , 2014  

The Centre for Advanced Study Sofia
cordially invites you to the lecture

Greece in Crisis: What is the Case with the Far Right and Migration
Delivered by

Assoc. Prof. Dimitris Christopoulos Department of Political Science and History – Panteion University (Athens, Greece) & Vice President of the International Federation for Human Rights
The event will take place at the CAS conference hall
on 23 June 2014 (Monday) at 17:00h on 7B, Stefan Karadja Str. Sofia

Why is the Greek far right considered to be probably one of the most extreme in Europe? Why is there in Greece Nazism, fascism or some other form of right-wing extremism? If we search behind essentialist views that reproduce during the last few years well-known stereotypes in Northern Europe about the Balkans and Greece in particular, we will see that there is an explanation for everything, provided that we search collectedly and free from obsessive preconceptions. The answer is that in Greece there is indeed a convergence of all the adequate and necessary conditions of such a lamentable lead. If the “historical depth” and the “ideological amplitude” of far-right infiltration are the rooted causes that explain the consolidation of a thoroughly totalitarian ideology, election-wise, in almost 10% of the electorate, there are still developments that effectively pulled the trigger, the so-called triggering events. Among these, one finds the intensification of immigration flows and the blatant failure of the Greek State to administer them institutionally – a failure exploited most effectively by Golden Dawn’s discourse, especially in the difficult neighborhoods of the city of Athens in 2010. The lecture will provide a reflection upon the roots and the triggering events of the rise of the far right in Greece today as well as explore possible perspectives of way out of the current situation.
Dimitris Christopoulos (Δημήτρης Χριστόποσλος) is a scholar and an activist. Vice- President of the International Federation for Human Rights and Associate Professor at the Department of Political Science and History of the Panteion University of Athens where he teaches Theory of State and Human Rights focusing migration, minorities and citizenship, main topics of his publications and books in Greek, English and French. He is frequently interviewed by international or Greek media and writes regularly in the Greek press, thus contributing to the promotion of a human rights awareness culture in the country particularly during the Greek financial crisis (http://dimitrischristopoulos.blogspot.com/). He is currently based in Sofia conducting a comparative research on narratives about transition and crisis in Greece and Bulgaria for Sofia University with the support of the Centre for Advance Study Sofia.

Предстоящи събития

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ИКОНОМИСТА

28 май , 2014  

СА „Д.А.Ценов” – Свищов и Съюз на Икономистите в България

 

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНЯТ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2014 г.”-„Гласът на младите за силна икономика!”

на тема:

„ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА –ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

И ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

НА ДЕНЯ НА ИКОНОМИСТА

11 юни 2014 г. от 11.30 часа, зала №4 „Проф. Асен ЗЛАТАРОВ”, ет. ІІ, НДНТ София, ул. „Г. С. Раковски”, № 108, за информация: тел.:02 9871847

Конкурсът „Млад икономист 2014” се провежда с финансовата подкрепа на СА „Д.А.Ценов”-Свищов

П Р О Г Р А М А:

¸ МУЗИКАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ

¸ ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИБ – проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ, дфн

¸ ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2014”

¸ ТЪРЖЕСТВЕНА НАЗДРАВИЦА