BgEconomist

In Memorium: Проф. д-р Делчо Порязов (14.11.1932 – 02.02.2022 г.)

3 фев. , 2022  

Напусна ни завинаги ученият, родолюбецът и силният радетел за доброто на България, Свищов и Стопанска академия проф. д-р Делчо Порязов.

На 2 февруари 2022 год. ни напусна завинаги ученият, родолюбеца и силния радетел за доброто на България, Свищов и Стопанска академия проф. д-р Делчо Порязов. Престана да тупти сърцето на доайена на ректорската гилдия в Алма матер. Той живя с достойнство и чест. Даваше своята енергия и душа за академичната кауза, научното развитие, стопанския просперитет и целостта на всички български земи! Живя сред приятели и съратници. Радваше се на прекрасна съпруга, деца, внуци и правнуци! Остави бележита следа в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Министерство на финансите, международните банкови институции, Съюза на учените и Съюза на икономистите в България.

Последно сбогом професоре! Светъл ти път!

Проф. д-р Делчо Порязов е роден през 1932 г. в с. Горно поле, Хасковско. Потомък е на бежанци от Беломорска Тракия. Средното си образование получава в гр. Харманли. Две години учителства в родния си край, спестява пари и през есента на 1952 г. се записва за студент във ВФСИ – гр. Свищов, сега Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

През 1957 г. Делчо Порязов завър­шва с пълно отличие и златен медал специал­ност “Финанси и кре­дит”. В годината, в която завършва висшето си образование, Делчо Порязов е избран за асистент по политическа икономия. През 1971 г., само на 38 години става професор. Специализирал е финанси в Сорбоната, Париж, и във Финансовата академия в Москва.

Неговите научни изследвания са в областта на финансите, бюджета, кредита, парите, националния доход и бан­ковото дело. В тях той дава отговор на актуални въпроси от раз­витието на българската икономика. Има над 100 монографии, студии, статии, доклади, рецензии и учебници. Той участва и в решаването на научнообразователни проблеми на Висшето учи­лище в Свищов, а по-късно, заемайки отговорни длъжности в редица държавни институции, дава своя принос за решаването на финан­сово-икономически задачи от национален и международен харак­тер. Под негово ръководство колектив от изтъкнати български, немски и руски учени разработва двутомно съчинение за нацио­налния доход. Научната разработка е публикувана на български, немски и руски език, претърпява две издания и е удостоена с първа награда от Съюза на учените в България.

В административната структура на ВФСИ „Д. А. Ценов“ проф. Порязов е бил:

  • ръководител на катедра „Финанси и кредит“ през 1968-1974 г.;
  • декан на Финансовия факултет в периода 1966-1969 г.;
  • заместник-ректор от февруари 1969 до ноември 1972 г.; и
  • ректор от ноември 1972 до м. януари 1975 г.

През 1984 г. е назначен за заместник-министър на финансите. От началото на 1989 г. е представител на България и вицепрезидент на Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва. Проф. Порязов е заемал и поста председател на Надзорния съвет на Междуна­род­ната банка за търговия и развитие.

Под общата  редакция на проф. Минко Русенов и проф. Д. Порязов излиза в два тома един­ствената досега „Финансова и кре­дитна енциклопедия” в България. Това е крупно постижение на фи­нансовата мисъл, станало достояние на чита­те­лите благодарение на усилията и твор­чес­кото участие на проф. Порязов.

Сред жителите на Свищов проф. Делчо Порязов оставя трайна диря със своите инициативи по изграждане на Факултетския корпус на академията и спортният комплекс. Той започва подготовката за изграждане на сту­дент­ското градче и самото строителство. Вече като зам.-финансов министър неговата разпоредителна десница насочва необходимите инвестиционни ресурси за изграждането в Свищов на новата сграда на Българска народна банка (сега сграда на „Уникредит Булбанк“), Домът за стари хора „Мария Луиза“, както и за финансирането на общинска спортна зала и общински младежки дом.

В сърцата на спортната общественост е ярка ролята на проф. Порязов за първото класиране на „Академик“ – Свищов в „А“ републиканска футболна група, когато успехът в сезон 1975/76 г. е изкован от титулярен състав, състоящ се само от студенти в Стопанска академия, тогава ВФСИ „Д. А. Ценов“, сред които 7 учат в специалност „Финанси и кредит“, двама – в спец. „Застрахователно дело“ и двама – в спец. „Стопанска отчетност“!

Проф. д-р Делчо Порязов активно участва и в живота на българската научна общност – дългогодишен член е на Съюза на учените в България, от 2004 г. до 2013 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България, настоящ почетен председател. Свързан е и с граж­дански сдружения в страната, зам.-председател е на Тракий­ските дружества в България. Непосредствено свързани с общест­венополезната дейност на проф. Порязов са и неговите родолю­биви изяви на дарител. Като зам.-министър той дарява хонорарите си от УНСС – София на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ за изграж­дане на кабинет по „Финансово и банково дело“. С лични средства е построен и параклис в родното му село, поема цялостната из­дръжка за 1 година на изправеното пред закриване училище в с. Припек, Кърджалийска област. Като авторитетен  български учен остава верен на своя научен идеал,  който той отстоява както в книгата си „Икономика и общество”(2012 г.), така и в интервютата, които дава по повод съвременното състоя­ние на стопанския живот в България.

Заслугите на проф. д-р Делчо Порязов като учен, препода­вател и общественик – родолюбец са високо ценени, свидетелство за което са множество държавни награди: “Заслужил деятел на науката”, ордените “Св. св. Кирил и Методий”, „Червено знаме на труда”, „Народна република България”. На 4 Април 2008 г. става носител на орден „Стара планина”първа степен за големи заслуги към Република България в областта на висшето образование и науката, както и финансовата теория и практика.

На 7 април 2017 г., на тържествено съвместно заседание на катедрения съвет на катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и на Общински съвет–Свищов, проведено в аулата на висшето училище, проф. д-р Делчо Порязов е удостоен със званието „Почетен гражданин на Свищов“. На церемонията той произнася прочувствено слово под надслов „Да живее Академията, Да живее Свищов!“

Проф. д-р Делчо Порязов ще бъде изпратен в последния си земен път в София на 5 февруари 2022 год.

                              С поклон професоре!

От ректора, зам.-ректорите, деканите, академичния състав на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и Факултет „Финанси“

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.